Son Yazılar

5510 SAYILI KANUN 5763 EKLENMİŞ ŞEKLİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAGLIK SİGORTASI KANUNU

 

Kanun Numarası 5510

Kabul Tarihi 31/5/2006

Yayımlandıgı R.Gazete Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel saglık sigortası

bakımından kisileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kisileri ve saglanacak

hakları, bu haklardan yararlanma sartları ile finansman ve karsılanma yöntemlerini

belirlemek; sosyal sigortaların ve genel saglık sigortasının isleyisi ile ilgili usûl ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel saglık sigortasından yararlanacak

kisileri, isverenleri, saglık hizmeti sunucularını, bu Kanunun uygulanması bakımından gerçek

kisiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kisilerini ve tüzel kisiligi olmayan diger kurum

ve kurulusları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasında;

1) Bakanlık: Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgını,

2) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlıgını,

3) Sosyal sigortalar: Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını,

4) Kısa vadeli sigorta kolları: _s kazası ve meslek hastalıgı, hastalık ve analık sigortası

kollarını,

5) Uzun vadeli sigorta kolları: Malûllük, yaslılık ve ölüm sigortası kollarını,

6) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim

ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kisiyi,

7) (Degisik: 17/4/2008-5754/1 md.) Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli is

göremezlik geliri ile malûllük, vazife malûllügü veya yaslılık aylıgı almakta olanların ölümü

halinde, gelir veya aylık baglanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan es, çocuk,

ana ve babasını,

8) Genel saglık sigortası: Kisilerin öncelikle saglıklarının korunmasını, saglık riskleri

ile karsılasmaları halinde ise olusan harcamaların finansmanını saglayan sigortayı,

9) Genel saglık sigortalısı: Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kisileri,

10) (Degisik: 17/4/2008-5754/1 md.) Bakmakla yükümlü oldugu kisi: Bu Kanunun 60

ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin dısında kalan

genel saglık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya istege baglı sigortalı olmayan, kendi

sigortalılıgı nedeniyle gelir veya aylık baglanmamıs olan;

a) Esini,

b) 18 yasını, lise ve dengi ögrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Egitim

Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık egitimi ile isletmelerde meslekî egitim görmesi

halinde 20 yasını, yüksek ögrenim görmesi halinde 25 yasını doldurmamıs ve evli olmayan

çocukları ile yasına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl oldugu tespit edilen evli olmayan

çocuklarını,

c) Geçiminin sigortalı tarafından saglandıgı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit

edilen ana ve babasını,

11) Hizmet akdi: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan

hizmet akdini ve is mevzuatında tanımlanan is sözlesmesini veya hizmet akdini,

12) Ücret: 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı

sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik

niteligi tasıyan brüt tutarı,

13) Asgarî ücret: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı _s Kanunu geregince 16 yasından

büyük isçiler için belirlenen bir aylık brüt ücreti,

14) (Degisik: 17/4/2008-5754/1 md.) Ay: Ücretleri; her ayın 15’inde ödenen 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15’inden

ertesi ayın 15’ine kadar geçen, diger sigortalılar için ise ayın 1’i ilâ sonu arasında geçen ve

otuz gün olarak degerlendirilen süreyi,

15) (Degisik: 17/4/2008-5754/1 md.) Yıl: Ücretleri; her ayın 15’inde ödenen 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, 15 Ocak

tarihinden ertesi yılın 15 Ocak tarihine kadar geçen, diger sigortalılar için ise 1 Ocak ilâ 31

Aralık tarihleri arasında geçen ve 360 gün olarak degerlendirilen süreyi,

16) Gelir: _s kazası veya meslek hastalıgı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü

halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeyi,

17) (Degisik: 17/4/2008-5754/1 md.) Aylık: Malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları ile

vazife malûllügü halinde yapılan sürekli ödemeyi,

18) Ödeme dönemi: Bu Kanuna göre baglanan gelir ve aylıkların, ödeme tarihinden

takip eden ödeme tarihine kadar geçen süreyi,

19) Tarımsal faaliyet: Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle baskalarının

mülkünde veya kamuya mahsus mahallerde; ekim, dikim, bakım, üretme, yetistirme ve ıslah

yoluyla yahut dogrudan dogruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su

ürünleri elde edilmesini ve/veya bu ürünlerin yetistiricileri tarafından; muhafazasını,

tasınmasını veya pazarlanmasını,

20) (Degisik: 17/4/2008-5754/1 md.) Kurum Saglık Kurulu: Kurumca yetkilendirilen

saglık hizmeti sunucularının saglık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teshis ve bu

teshise dayanak teskil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalısma gücü kaybı ve meslekte

kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaslanma halini, vazifelerini yapamayacak sekilde

meslekte kazanma gücü kaybını ve malûllük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden

ve/veya dis hekimlerinden olusan kurulları,

21) (Degisik: 17/4/2008-5754/1 md.) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi tesebbüsleri ile bunların baglı idare,

ortaklık, müessese ve isletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmis sermayesinin %

50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve isletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi

olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıstıran diger kamu kurumlarını,

22) Saglık hizmeti: Genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilere 63

üncü madde geregi finansmanı saglanacak tıbbî ürün ve hizmetleri,

23) Kisiye yönelik koruyucu saglık hizmeti: Kisilerin hastalıktan korunması veya

saglıklı olma halinin sürdürülmesi amacıyla, kisiye yönelik olarak finansmanı saglanacak

saglık hizmetlerini,

24) Aile hekimi: Saglık Bakanlıgı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve

Kurum ile sözlesme yapmıs hekimleri,

25) Saglık hizmeti sunucusu: Saglık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kisiler ile

kamu ve özel hukuk tüzel kisilerini ve bunların tüzel kisiligi olmayan subelerini,

26) Katılım payı: Saglık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel saglık sigortalısı

veya bakmakla yükümlü oldugu kisiler tarafından ödenecek tutarı,

27) Sıgınmacı ve Vatansız: _çisleri Bakanlıgı tarafından sıgınmacı veya vatansız

olarak kabul edilen kisileri,

28) Pesin sermaye degeri: Kurumca, bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen

giderlerin yas, kesilme ihtimali ve Kurumca belirlenecek iskonto oranı dikkate alınarak

hesaplanan tutarı,

29) (Degisik: 17/4/2008-5754/1 md.) Güncelleme katsayısı: Her yılın Aralık ayına

göre Türkiye _statistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel

indeksindeki degisim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelisme

hızının % 30’unun toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan degeri,

30) (Ek: 17/4/2008-5754/1 md.) Vazife malûllügü: Bu Kanunun 47 nci maddesinde

tarif edilen vazife ve/veya harp malûllügü hallerini,

31) (Ek: 17/4/2008-5754/1 md.) Uluslararası sosyal güvenlik sözlesmeleri: Ülkemizin

taraf oldugu sosyal güvenlik sözlesmelerini,”

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/1 md.) Bu maddenin (29) numaralı bendinde belirtilen

güncelleme katsayısının hesabında, en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki

degisim oranı veya sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelisme hızının eksi oldugu yıllarda

eksi degerler sıfır olarak alınır.

ifade eder.

 

İKİNCİ  KISIM

Sosyal Sigorta Hükümleri

B_R_NC_ BÖLÜM

Sigortalılara _liskin Hükümler

Sigortalı sayılanlar

MADDE 4- (Degisik: 17/4/2008-5754/2 md.)

Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla isveren tarafından çalıstırılanlar,

b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine baglı olmaksızın kendi adına ve

hesabına bagımsız çalısanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir

vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

3) Anonim sirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüs

komandit sirketlerin komandite ortakları, diger sirket ve donatma istiraklerinin ise tüm

ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

c) Kamu idarelerinde;

1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve

pozisyonlarda sürekli olarak çalısıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi

sigortalı olması öngörülmemis olanlar,

2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözlesmeli

olarak çalısıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması

öngörülmemis olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca

açıktan vekil atananlar,

sigortalı sayılırlar.

Birinci fıkranın (a) bendi geregi sigortalı sayılanlara iliskin hükümler;

a) _sçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika subelerinin baskanlıkları ve yönetim

kurullarına seçilenler,

b) Bir veya birden fazla isveren tarafından çalıstırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses

ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diger ugrasları içine alan

bütün güzel sanat kollarında çalısanlar ile düsünürler ve yazarlar,

c) Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözlesmesi yapılmıs

ülke uyrugunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kisilerden hizmet akdi ile

çalısanlar,

d) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre

çalıstırılanlar,

e) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî

kadınlar,

f) Milli Egitim Bakanlıgı tarafından düzenlenen kurslarda usta ögretici olarak

çalıstırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karsılıgı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıstırılanlar,

hakkında da uygulanır.

Birinci fıkranın (b) bendi geregi sigortalı sayılanlara iliskin hükümler; 10/7/1953 tarihli

ve 6132 sayılı At Yarısları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler hakkında da uygulanır.

Birinci fıkranın (c) bendi geregi sigortalı sayılanlara iliskin hükümler;

a) Kurulus ve personel kanunları veya diger kanunlar geregince seçimle veya atama

yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili

kanunlarında Devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmıs olanlardan hizmet akdi ile

çalısmayanlar,

b) Basbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye baskanları, il

encümeninin seçimle gelen üyeleri,

c) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında iken, bu kapsamdaki kisilerin kurdugu

sendikalar ve konfederasyonları ile sendika subelerinin baskanlıkları ve yönetim kurullarına

seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar,

d) Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına

okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî ögrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek

okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik egitimine tâbi tutulan adaylar,

e) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlügü hesabına

okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlügü hesabına okumaya

devam eden ögrenciler,

hakkında da uygulanır.

Dördüncü fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen okulları tamamlamadan ayrılanlar ile

bu okulları tamamlamalarına ragmen görevlerine baslamadan ayrılanların, bu okullarda geçen

egitim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz.

Bu Kanunun kısa vadeli sigorta kollarına iliskin hükümleri bu maddenin birinci

fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara bu kapsamda oldukları sürece

uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Bazı sigorta kollarının uygulanacagı sigortalılar

MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından asagıda sayılan kisiler

hakkında uygulanacak sigorta kolları sunlardır:

a) Hizmet akdi ile çalısmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri

bünyesinde olusturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıstırılan hükümlü ve tutuklular

hakkında, is kazası ve meslek hastalıgı ile analık sigortası uygulanır ve bunlar, 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

b) (Degisik: 17/4/2008-5754/3 md.) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Egitim

Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve isletmelerde meslekî egitim gören ögrenciler

hakkında is kazası ve meslek hastalıgı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken

veya yüksek ögrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan ögrenciler hakkında ise is kazası

ve meslek hastalıgı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci

fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

c) (Degisik: 17/4/2008-5754/3 md.) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713

sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık

Baglanması Hakkında Kanuna göre vazife malûllügü aylıgı baglanmıs malûllerden, 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalısmaya

baslayanların aylıkları kesilmez. 3713 sayılı Kanuna göre aylık baglanmıs malûller ile aynı

Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllügü aylıgı alan er ve erbasların, 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları halinde de aylıkları

kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında

çalısanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b)

bentleri kapsamında çalısanlar hakkında ise is kazası ve meslek hastalıgı sigortası hükümleri

uygulanır. _s kazası ve meslek hastalıgı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli

sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip

eden ay basından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra

kapsamına girenlerden ayrıca genel saglık sigortası primi alınmaz.

d) (Mülga: 17/4/2008-5754/3 md.)

e) Türkiye _s Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, gelistirme ve

degistirme egitimine katılan kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında is kazası ve meslek hastalıgı sigortası

hükümleri uygulanır.

f) (Mülga: 17/4/2008-5754/3 md.)

g) (Ek: 17/4/2008-5754/3 md.) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözlesmesi olmayan

ülkelerde is üstlenen isverenlerce yurt dısındaki isyerlerinde çalıstırılmak üzere götürülen

Türk isçileri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve

bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel saglık sigortası hükümleri uygulanır. Bu

sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50 nci maddenin

ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme sartı ile aynı fıkranın (a) bendinde

belirtilen sartlar aranmaksızın haklarında istege baglı sigorta hükümleri uygulanır. Bu

kapsamda, istege baglı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel saglık sigortası

primi alınmaz.

Sigortalı sayılmayanlar

MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin

uygulanmasında;

a) _sverenin isyerinde ücretsiz çalısan esi,

b) Aynı konutta birlikte yasayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar

arasında ve aralarına dısardan baska kimse katılmaksızın, yasadıkları konut içinde yapılan

islerde çalısanlar,

c) (Degisik: 17/4/2008-5754/4 md.) Ev hizmetlerinde çalısanlar (ücretle ve sürekli

olarak çalısanlar hariç),

d) Askerlik hizmetlerini er ve erbas olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu

ögrencileri,

e) Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kurulus tarafından ve o kurulus adına ve

hesabına Türkiye’ye bir is için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi oldugunu

belgeleyen kisiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bagımsız çalısanlardan, yurt dısında

ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar,

f) Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek

veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal egitim süreleri içinde yapılan, tatbikî

mahiyetteki yapım ve üretim islerinde çalısan ögrenciler,

g) Saglık hizmet sunucuları tarafından ise alıstırılmakta olan veya rehabilite edilen,

hasta veya malûller,

h) (Degisik: 17/4/2008-5754/4 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c)

bentleri geregi sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yasını doldurmamıs olanlar,

ı) Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım islerinde veya orman islerinde hizmet

akdiyle süreksiz islerde çalısanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bagımsız çalısanlardan;

tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete iliskin

masraflar düsüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime

esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az oldugunu belgeleyenler,

j) (Mülga: 17/4/2008-5754/4 md.)

k) (Degisik: 17/4/2008-5754/4 md.) Kendi adına ve hesabına bagımsız çalısanlardan

gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet

gelirlerinden bu faaliyetine iliskin masraflar düsüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük

kazanç alt sınırının otuz katından az oldugunu belgeleyenler,

l) Kamu idarelerinin dıs temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciligin bulundugu

ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaslıgını da haiz bulunan Türk uyruklu

sözlesmeli personelden, bulundugu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı oldugunu

belgeleyenler ile kamu idarelerinin dıs temsilciliklerinde istihdam edilen sözlesmeli

personelin uluslararası sosyal güvenlik sözlesmeleri çerçevesinde ve temsilciligin bulundugu

ülkenin ilgili mevzuatının1 zorunlu kıldıgı hallerde, isverenleri tarafından bulunulan ülkede

sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar,

4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmaz.

(h) bendinin uygulanmasıyla ilgili olarak, bir meslek veya sanat okulunu

bitirenlerden, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre

mahkemece ergin kılınmak suretiyle, ögrenimleriyle ilgili görevlerde çalısanlar hakkında 18

yasın bitirilmis olması sartı aranmaz.

Birinci fıkranın (ı) bendinin uygulanmasında, Türkiye Ziraat Odaları Birliginin

görüsü alınır.

Bu maddenin uygulamasına iliskin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Sigortalılıgın baslangıcı

MADDE 7- Sigorta hak ve yükümlülükleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalısmaya, meslekî egitime veya

zorunlu staja basladıkları tarihten,

b) (Degisik: 17/4/2008-5754/5 md.) (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan,

gelir vergisi mükellefi olanlar ile sahıs sirketlerinden kolektif, adi komandit sirketlerin

komandite ve komanditer ortakları ve donatma istiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin

basladıkları tarihten; sermaye sirketlerinden limited sirket ortakları ile sermayesi paylara

bölünmüs komandit sirketlerin komandite ortaklarının, sirketin ticaret sicil memurluklarınca

tescil edildikleri tarihten; anonim sirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim

kuruluna seçildikleri tarihten; gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve sanatkâr siciline

kayıtlı oldukları tarihten; tarımda kendi adına ve hesabına bagımsız çalısanlar için tarımsal

faaliyetlerinin kanunla kurulu ilgili meslek kuruluslarınca veya kendilerince, bir yıl içinde

bildirilmesi halinde kaydedildigi tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin

Kuruma yapıldıgı tarihten; köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten; 4 üncü

maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenler için ise lisans belgesine istinaden fiilen çalısmaya

basladıkları tarihten,

1 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “kamu düzeninin” ibaresi

“ilgili mevzuatının” seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

c) (Degisik: 17/4/2008-5754/5 md.) (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için,

göreve basladıkları veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) ve (e)

bentleri kapsamındaki okullarda ögrenime basladıkları tarihten,

itibaren baslar.

Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, gelir vergisinden muaf olanlar ile

tarımda kendi adına ve hesabına bagımsız çalısanların kayıt ve tescil islemleri ile ilgili olarak

kanunla kurulmus ilgili meslek kuruluslarının görüsleri alınır.

Sigortalı bildirimi ve tescili

MADDE 8- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/6 md.) _sverenler, 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kisileri, 7 nci maddenin

birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık baslangıç tarihinden önce, sigortalı ise

giris bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak isveren tarafından sigortalı ise

giris bildirgesi;

a) _nsaat, balıkçılık ve tarım isyerlerinde ise baslatılacak sigortalılar için, en geç

çalısmaya baslatıldıgı gün,

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulastırma araçlarına sefer esnasında alınarak

çalıstırılanlar ile Kuruma ilk defa isyeri bildirgesi verilecek isyerlerinde; ilk defa sigortalı

çalıstırmaya baslanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalısmaya baslayan sigortalılar için,

çalısmaya basladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin doldugu tarihe

kadar,

c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı _ssizlik Sigortası Kanununa göre

issizlik sigortasına tabi olmayan sözlesmeli personel ile kamu idarelerince yurt dısı görevde

çalısmak üzere ise alınanların, çalısmaya basladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık baslangıcından önce bildirilmis sayılır.

Sigortalılar, çalısmaya basladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı

olarak çalısmaya basladıklarını Kuruma bildirirler. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi,

sigortalı aleyhine delil teskil etmez.

(Degisik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/6 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının

(b) bendinin (4) numaralı alt bendinde bulunanlar hariç olmak üzere diger alt bentleri

kapsamında sigortalı sayılan kisiler için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde

belirtilen sigortalılık baslangıcından; (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanlar

için ise kanunla kurulu meslek kuruluslarına kayıt tarihinden itibaren kendi mevzuatına göre

kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kurulus ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil

memurlugu sigortalı ise giris bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermekle yükümlüdür. 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanların

bildirimleri en geç 15 gün, (4) numaralı alt bendinde sayılanların bildirimleri ise en geç bir ay

içinde yapılır. Ayrıca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt

bendinde sayılanların kendileri tarafından da sigortalılık bildirimleri yapılabilir. 4 üncü

maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenlerin ise çalısmaya basladıkları tarihten itibaren en geç

bir ay içinde tescil eden kurulus tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum bu

bildirimlerden itibaren bir ay içinde tescili yapılan kisilere, sigortalılık hak ve

yükümlülüklerinin basladıgını bildirir.

(Mülga dördüncü fıkra: 17/4/2008-5754/6 md.)

(Degisik besinci fıkra: 17/4/2008-5754/6 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c)

bendi kapsamında sigortalı sayılan kisileri çalıstıracak isverenler, bu kapsamda ilk defa veya

tekrar çalıstırmaya baslattıkları kisileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde

belirtilen sigortalılık baslangıcından itibaren, onbes gün içinde sigortalı ise giris bildirgesi ile

Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen

tayin ve görevlendirmelerde bildirim yapılmaz.

(Mülga altıncı fıkra: 17/4/2008-5754/6 md.)

Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca saglanacak elektronik altyapıdan yararlanmak

suretiyle, Kurumca belirlenecek islemlerde, islem yaptıgı kisilerin sigortalılık bakımından

tescilli olup olmadıgını kontrol etmek ve sigortasız oldugunu tespit ettigi kisileri, Kuruma

bildirmekle yükümlüdürler.

Bu maddenin ikinci ve besinci fıkraları hariç olmak üzere, diger fıkralarında belirtilen

yükümlülükleri yerine getirmeyen ilgililer hakkında, 102 nci madde hükümlerine göre idarî

para cezası uygulanır.

Sigortalı ise giris bildirgesinin sekli ve içerigi, bildirgenin verilme yöntemleri ve bu

maddenin uygulanmasına iliskin diger usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Sigortalılıgın sona ermesi

MADDE 9- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık;

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, hizmet

akdinin sona erdigi tarihten,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların;

1) Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son

verdikleri tarihten,

2) (Degisik: 17/4/2008-5754/7 md.) Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve

sanatkâr sicili kaydının silindigi veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (k) bendi kapsamına

girdigi tarihten,

3) (Degisik: 17/4/2008-5754/7 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı

alt bendi kapsamına girenlerden, sahıs sirketlerinden kolektif, adi komandit sirketlerin

komandite ve komanditer ortakları ve donatma istiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin

sona erdigi tarihten, sermayesi paylara bölünmüs komandit sirketlerin komandite ortaklarının,

sirketin ticaret sicil memurlugundan kaydının silindigi tarihten, limited sirket ortaklarından

hisselerinin tamamını devreden sigortalıların, hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca

karar verildigi tarihten, anonim sirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim

kurulu üyeliklerinin sona erdigi tarihten, iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düsen

sirketler için ortagın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına,

ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin baslamasına veya sirketin münfesih duruma düsmesine

karar verildigi, ortakların talepte bulunmaması halinde, mahkemece iflasın kapatılmasına

karar verildigi, tasfiyesi sonuçlanan sirketlerin ortaklıklarının ise tasfiye kurulu kararının

ticaret sicili memurlugunca tescil edildigi tarihten,

4) (Mülga: 17/4/2008-5754/7 md.)

5) Tarımda kendi adına ve hesabına bagımsız çalısanlar için, tarımsal faaliyetlerinin

sona erdigi veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamına girdigi tarihten,

6) Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdigi tarihten,

7) Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı

olarak çalısmaya basladıgı veya ikamet esasına baglı olarak, o ülke sosyal güvenlik sistemine

dahil oldugu tarihten,

8) (Degisik: 17/4/2008-5754/7 md.) (3) numaralı alt bent kapsamında iflas veya

tasfiye durumu ile münfesih duruma düsen sirketlerin ortaklarından 4 üncü maddenin birinci

fıkrasının (a) bendi kapsamında çalısmaya baslayanların, çalısmaya basladıkları tarihten,

9) Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bagımsız çalısmasından

dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalısanların

çalısmaya basladıgı tarihten,

10) (Degisik: 17/4/2008-5754/7 md.) Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve

sanatkârlar sicili kaydına istinaden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında

sigortalı sayılanlardan, bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalısanların

çalısmaya basladıgı tarihten,

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların;

1) (Degisik: 17/4/2008-5754/7 md.) Ölüm veya aylık baglanmasını gerektiren

hallerde görev aylıklarının kesildigi tarihi, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı

maddesinde belirtilen yas hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve

hadlerin dolduruldugu tarihleri takip eden aybasından,

2) (Degisik: 17/4/2008-5754/7 md.) Diger hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten,

d) 5 inci madde geregi bazı sigorta kollarına tâbi tutulanların, sigortalı sayılmalarını

gerektiren halin sona erdigi tarihten,

e) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında olanlardan, çalısmakta iken

bulundugu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar ile uluslararası sosyal

güvenlik sözlesmeleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandıkları

tarihten,

itibaren sona erer.

Ancak, hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık;

a) _lgili kanunlar geregi sigortalının ücretsiz izinli olması, greve istirak etmesi veya

isverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini,

b) Diger hallerde ise birinci fıkrada belirtilen tarihleri,

takip eden onuncu günden baslanarak yitirilmis sayılır.

Birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerine göre sigortalılıgı sona erenlerin durumları

isverenleri tarafından, (b) bendinde belirtilen sekillerde sona erenlerin durumları ise kendileri

ve sözü edilen bentte belirtilen faaliyetin sona erme halinin bildirildigi kuruluslar veya vergi

daireleri tarafından, en geç on gün içinde Kuruma bildirilir. Bu kisilerin meslek kuruluslarına

ya da vergi dairelerine olan yükümlülüklerini yerine getirmemis olmaları, sigortalılıgın sona

ermesine iliskin belge ya da bilginin verilmesine engel teskil etmez.

Birinci fıkranın (e) bendine göre sigortalılıgı sona erenler ile 8 inci maddenin birinci

fıkrasının (c) bendine göre bildirimi yapılan sigortalıların, sigortalılıgının sona ermesine

iliskin bildirimleri, üç ay içinde Kuruma yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Sigortalıların isleri nedeniyle geçici olarak yurt dısında bulunmaları

MADDE 10- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların

isverenleri tarafından geçici görevle yurt dısına gönderilmeleri, (c) bendinde sayılan

sigortalıların mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak yurt dısına gönderilmeleri veya (b)

bendinde sayılanların sigortalılıga esas çalısması nedeniyle yurt dısında bulunmaları halinde,

bu görevleri yaptıkları sürece, sigortalıların ve isverenlerin sosyal sigortaya iliskin hak ve

yükümlülükleri devam eder.

(Mülga ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/67 md.)

_K_NC_ BÖLÜM

_syerleri ve _sverenlere _liskin Hükümler

_syeri, isyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli

MADDE 11- _syeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte

islerini yaptıkları yerlerdir.

_syerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden baglılıgı bulunan ve

aynı yönetim altında örgütlenen isyerine baglı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku,

yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek egitimi yerleri, avlu ve büro gibi diger

eklentiler ile araçlar da isyerinden sayılır.

_sveren, örnegi Kurumca hazırlanacak isyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıstırmaya

basladıgı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Sirket kurulusu asamasında, çalıstıracagı

sigortalı sayısını ve bunların ise baslama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren

isverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmıs sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine

yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi sirketlerin

nevilerinin degismesi, birlesmesi veya diger bir sirkete katılması durumunda, bu hususların

ticaret siciline tesciline iliskin ilân tarihini; adi sirketlerde sirkete yeni ortak alınması

durumunda ise en geç yeni ortagın alındıgı tarihi takip eden on gün içinde, isyeri bildirgesi ile

Kuruma bildirilmek zorundadır.

_syerinin faaliyette bulundugu adresten baska bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı

çalıstırılan bir isin veya isyerinin baska bir isverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde,

isyerinin nakledildigi, yeni isverenin isi veya isyerini devraldıgı tarihi takip eden on gün

içinde, isyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç

üç ay içinde, isyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür. _syerinin aynı il sınırları

içinde Kurumun diger bir ünitesinin görev alanına giren baska bir adrese nakledilmesi

halinde, adres degisikliginin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu islerde çalısan sigortalıların,

sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder.

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diger kamu ve özel hukuk tüzel

kisileri, yapı ruhsatı ve diger tüm ruhsat veya ruhsat niteligi tasıyan islemlerine iliskin bilgi ve

belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama iliskin bilgileri, verildigi tarihten

itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, 102 nci

maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır. _darî para cezası

uygulanması, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teskil etmez.

Alt isveren, asıl isverenin isyerinde çalıstırdıgı sigortalıları, isverenle aralarında

yaptıkları sözlesmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacagı özel bir numara ile asıl isverenin

kayıtlı oldugu dosyadan bildirir.

_syeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi, bu Kanunda belirtilen hak ve

yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. _syeri bildirgesinin sekli ve içerigi ile bu maddenin

uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

_sveren, isveren vekili, geçici is iliskisi kurulan isveren ve alt isveren

MADDE 12- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı

sayılan kisileri çalıstıran gerçek veya tüzel kisiler ile tüzel kisiligi olmayan kurum ve

kuruluslar isverendir.

_sveren adına ve hesabına, isin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini

yapan kimse, isveren vekilidir. Bu Kanunda geçen isveren deyimi, isveren vekilini de kapsar.

_sveren vekili ve 4857 sayılı _s Kanununda tanımlanan geçici is iliskisi kurulan isveren, bu

Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı isveren ile birlikte müstereken ve müteselsilen

sorumludur.

4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine tâbi olanlar hakkında, isverenlerin bu

Kanunda belirtilen yükümlülükleri, bunları çalıstıran isçi sendikaları ve konfederasyonları

veya isveren tarafından; 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasına tâbi olanlar hakkında,

isverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümlülükleri, bunları çalıstıran kamu idareleri veya

egitim gördükleri okullar tarafından yerine getirilir.2

2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre

çalıstırılanlar hakkında, isverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümlülükleri, bunları

çalıstırmaya yetkili makam tarafından yerine getirilir.

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde olusturulan tesis, atölye ve benzeri

ünitelerde çalıstırılan hükümlü ve tutukluların isvereni, Ceza _nfaz Kurumları ile Tutukevleri

_s Yurtları Kurumu, isveren vekilleri ise Ceza _nfaz Kurumları ile Tutukevleri _s Yurtları

Kurumunun sorumlu müdür ve amirleridir.

Bir isverenden, isyerinde yürüttügü mal veya hizmet üretimine iliskin bir iste veya bir

isin bölüm veya eklentilerinde, is alan ve bu is için görevlendirdigi sigortalıları çalıstıran

üçüncü kisiye alt isveren denir. Sigortalılar, üçüncü bir kisinin aracılıgı ile ise girmis ve

bunlarla sözlesme yapmıs olsalar dahi, asıl isveren, bu Kanunun isverene yükledigi

yükümlülüklerden dolayı alt isveren ile birlikte sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM3

Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bagımsız Çalısan Sigortalıların Tabi

Oldugu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri

_s kazasının tanımı, bildirilmesi ve sorusturulması

MADDE 13- _s kazası;

a) Sigortalının isyerinde bulundugu sırada,

b) (Degisik: 17/4/2008-5754/8 md.) _sveren tarafından yürütülmekte olan is

nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bagımsız çalısıyorsa yürütmekte oldugu is

nedeniyle,

c) Bir isverene baglı olarak çalısan sigortalının, görevli olarak isyeri dısında baska bir

yere gönderilmesi nedeniyle asıl isini yapmaksızın geçen zamanlarda,

2 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle; 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

“üçüncü” ibaresi “dördüncü”olarak degistirilmis; aynı Kanunun 66 ncı maddesiyle “isçi sendikaları”

ibaresinden sonra gelmek üzere “ve konfederasyonları” ibaresi eklenmis ve metne islenmistir.

3 Bu bölüm basgı “Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri” iken, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci

maddesiyle metne islendigi sekilde degistirilmistir.

d) (Degisik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, is mevzuatı geregince çocuguna

süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, isverence saglanan bir tasıtla isin yapıldıgı yere gidis gelisi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre

ugratan olaydır.

_s kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları

çalıstıran isveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç

kazadan sonraki üç isgünü içinde,

b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı

geçmemek sartıyla rahatsızlıgının bildirim yapmaya engel olmadıgı günden sonra üç isgünü

içinde,

c) (Mülga: 17/4/2008-5754/8 md.)

(Degisik paragraf: 17/4/2008-5754/8 md.) is kazası ve meslek hastalıgı bildirgesi ile

dogrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) bendinde

belirtilen süre, is kazasının isverenin kontrolü dısındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, is

kazasının ögrenildigi tarihten itibaren baslar.

Kuruma bildirilen olayın is kazası sayılıp sayılmayacagı hakkında bir karara

varılabilmesi için gerektiginde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları

tarafından veya Bakanlık is müfettisleri vasıtasıyla sorusturma yapılabilir. Bu sorusturma

sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçege uymadıgı ve olayın is kazası olmadıgı

anlasılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmıs bulunan ödemeler, ödemenin

yapıldıgı tarihten itibaren gerçege aykırı bildirimde bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne

göre tahsil edilir.

_s kazası ve meslek hastalıgı bildirgesinin sekli ve içerigi, verilme usûlü ile bu

maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle

düzenlenir.

Meslek hastalıgının tanımı, bildirilmesi ve sorusturulması

MADDE 14- Meslek hastalıgı, sigortalının çalıstıgı veya yaptıgı isin niteliginden

dolayı tekrarlanan bir sebeple veya isin yürütüm sartları yüzünden ugradıgı geçici veya

sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Sigortalının çalıstıgı isten dolayı meslek hastalıgına tutuldugunun;

a) Kurumca yetkilendirilen saglık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak

düzenlenen saglık kurulu raporu ve dayanagı tıbbî belgelerin incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldügü hallerde, isyerindeki çalısma sartlarını ve buna baglı

tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diger belgelerin incelenmesi,

sonucu Kurum Saglık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Meslek hastalıgı, isten ayrıldıktan sonra meydana çıkmıs ve sigortalı olarak çalıstıgı

isten kaynaklanmıs ise, sigortalının bu Kanunla saglanan haklardan yararlanabilmesi için, eski

isinden fiilen ayrılmasıyla hastalıgın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum

tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemis

olması sarttır. Bu durumdaki kisiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. Herhangi

bir meslek hastalıgının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendigi ve meslek hastalıgına

yol açan etkenin isyerindeki inceleme sonunda tespit edildigi hallerde, meslek hastalıkları

listesindeki yükümlülük süresi asılmıs olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin

basvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Saglık Kurulunun onayı ile meslek hastalıgı

sayılabilir.

Meslek hastalıgının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının

meslek hastalıgına tutuldugunu ögrenen veya bu durum kendisine bildirilen isveren

tarafından,4

b) (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından,

bu durumun ögrenildigi günden baslayarak üç isgünü içinde, is kazası ve meslek

hastalıgı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülügü yerine getirmeyen

veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlıs bildiren isverene veya 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için

yapılmıs bulunan masraflar ile ödenmisse geçici is göremezlik ödenekleri rücû edilir.

Meslek hastalıgı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli sorusturmalar, Kurumun denetim

ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık is müfettisleri vasıtasıyla

yaptırılabilir.

Hangi hallerin meslek hastalıgı sayılacagı, is kazası ve meslek hastalıgı bildirgesinin

sekli ve içerigi, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına iliskin diger usûl ve esaslar,

Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmis hastalıklar

dısında herhangi bir hastalıgın meslek hastalıgı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek

uyusmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Saglık Kurulunca karara baglanır.

4 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle bu bentte yer alan “(a) ve (c) bentleri” ibaresi

“(a) bendi olarak degistirilmis ve metne islenmistir.

Hastalık ve analık hali

MADDE 15- (Degisik: 17/4/2008-5754/9 md.)

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, is

kazası ve meslek hastalıgı dısında kalan ve is göremezligine neden olan rahatsızlıklar, hastalık

halidir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının

veya sigortalı erkegin sigortalı olmayan esinin, kendi çalısmalarından dolayı gelir veya aylık

alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkegin sigortalı olmayan esinin gebeliginin basladıgı

tarihten itibaren dogumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çogul gebelik halinde ise ilk on haftalık

süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali

kabul edilir.

_s kazası, meslek hastalıgı, hastalık ve analık sigortasından saglanan haklar5

MADDE 16- (Degisik: 17/4/2008-5754/10 md.)

_s kazası veya meslek hastalıgı sigortasından saglanan haklar sunlardır:

a) Sigortalıya, geçici is göremezlik süresince günlük geçici is göremezlik ödenegi

verilmesi.

b) Sigortalıya sürekli is göremezlik geliri baglanması.

c) _s kazası veya meslek hastalıgı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir

baglanması.

d) Gelir baglanmıs olan kız çocuklarına evlenme ödenegi verilmesi.

e) _s kazası ve meslek hastalıgı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödenegi verilmesi.

Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine baglı olarak

ortaya çıkan is göremezlik süresince, günlük geçici is göremezlik ödenegi verilir.

Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının dogum yapması

nedeniyle sigortalı erkege, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalısmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da

gelir veya aylık alan erkegin sigortalı olmayan esine, her çocuk için yasaması sartıyla dogum

tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan

tarife üzerinden emzirme ödenegi verilir.

5 Bu madde basgı “_s kazası, meslek hastalıgı, hastalık ve analık hallerinde saglanan haklar” iken, 17/4/2008

tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle metne islendigi sekilde degistirilmistir.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan esinin dogum yapması nedeniyle sigortalı

erkege emzirme ödenegi verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi kapsamında olanlar için dogumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa

vadeli sigorta kolları primi bildirilmis olması,

b) (b) bendi kapsamında olanlar için dogumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa

vadeli sigorta kolları primi yatırılmıs ve genel saglık sigortası primi dahil prim ve prime

iliskin her türlü borçlarının ödenmis olması,

sarttır.

Emzirme ödenegine hak kazanan sigortalılardan 9 uncu maddeye göre sigortalılıgı sona

erenlerin, bu tarihten baslamak üzere üçyüz gün içinde çocukları dogarsa, sigortalı kadın veya

esi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, dogum tarihinden önceki onbes

ay içinde en az 120 gün prim ödenmis olması sartıyla emzirme ödeneginden yararlandırılır.

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç6

MADDE 17- _s kazası, meslek hastalıgı, hastalık ve analık hallerinde verilecek

ödeneklerin veya baglanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; is kazasının

veya dogumun oldugu tarihten, meslek hastalıgı veya hastalık halinde ise is göremezligin

basladıgı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak

prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi

suretiyle hesaplanır. (Mülga son cümle: 17/4/2008-5754/67 md.)

Oniki aylık dönemde çalısmamıs ve ücret almamıs olan sigortalı, çalısmaya basladıgı

ay içinde is kazası veya meslek hastalıgı nedeniyle is göremezlige ugrarsa verilecek

ödeneklerin veya baglanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalısmaya basladıgı tarih

ile is göremezliginin basladıgı tarih arasındaki sürede elde ettigi prime esas günlük kazanç

toplamının, çalıstıgı gün sayısına bölünmesi suretiyle; çalısmaya basladıgı gün is kazasına

ugraması halinde ise aynı veya emsal iste çalısan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas

tutulur.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi geregi sigortalı sayılanların ödenek veya

gelire esas günlük kazançlarının hesabında:

a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmıs ise ödenek ve gelire

esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle

hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok

olamaz.

6 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasındaki “prim gün

sayısına” ibaresi “prim ödeme gün sayısına”, üçüncü fıkrasındaki “(a) ve (c) bentleri” ibaresi “(a)

bendi”seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

b) _dare veya yargı mercilerince verilen karar geregince yapılan ücret, ikramiye, zam,

tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık

dönemden önceki aylara iliskin olanlar dikkate alınmaz.

Meslek hastalıgı, sigortalının sigortalı olarak çalıstıgı son isinden ayrıldıgı tarihten bir

yıl geçtikten sonra meydana çıkmıs ise, günlük kazancı bu son isinden ayrıldıgı tarih esas

alınarak yukarıdaki fıkralara göre hesaplanır.

_s kazası ile meslek hastalıgı sigortasından baglanacak gelirlere esas tutulacak aylık

kazanç, yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır.

Geçici is göremezlik ödenegi

MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya saglık kurullarından istirahat

raporu alınmıs olması sartıyla;

a) _s kazası veya meslek hastalıgı nedeniyle is göremezlige ugrayan sigortalıya her

gün için,

b) (Degisik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile

5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık

sebebiyle is göremezlige ugraması halinde, is göremezligin basladıgı tarihten önceki bir yıl

içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmis olması sartıyla geçici is

göremezligin üçüncü gününden baslamak üzere her gün için,

c) (Degisik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile

(b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri

kapsamındaki sigortalı kadının analıgı halinde, dogumdan önceki bir yıl içinde en az doksan

gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmis olması sartıyla, dogumdan önceki ve sonraki sekizer

haftalık sürede, çogul gebelik halinde ise dogumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık

süre ilâve edilerek çalısmadıgı her gün için,

d) (Degisik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile

(b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri

kapsamındaki sigortalı kadının istegi ve hekimin onayı ile doguma üç hafta kalıncaya kadar

çalısılması halinde, dogum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için,

geçici is göremezlik ödenegi verilir.

(Degisik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)

bendine göre sigortalı sayılanlara is kazası veya meslek hastalıgı ya da analık halinde geçici is

göremezlik ödenegi, genel saglık sigortası dahil prim ve prime iliskin her türlü borçlarının

ödenmis olması sartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin

geregi olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir. Ancak bu maddenin birinci fıkrasının (c)

bendine göre dogum öncesi ve dogum sonrası çalısmadıgı sürelerde geçici is göremezlik

ödeneginin ödenebilmesi için yatarak tedavi sartı aranmaz.

(Degisik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/11 md.) _s kazası, meslek hastalıgı, hastalık ve

sigortalı kadının analıgı halinde verilecek geçici is göremezlik ödenegi, yatarak tedavilerde 17

nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.

Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında

meydana gelecek degisikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç

üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmıs veya kazanacak olanların

bu ödenekleri, günlük kazançlarının alt sınırındaki degisikliklerin yürürlüge girdigi tarihten

baslayarak degistirilmis günlük kazançların alt sınırına göre ödenir.

Bir sigortalıda is kazası, meslek hastalıgı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı

birlesirse, geçici is göremezlik ödeneklerinden en yüksegi verilir.

Geçici is göremezlik ödenekleri, toplu is sözlesmesi yapılan isyerleri ile kamu

idarelerinin isverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûl ve esaslara göre Kurum adına

sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplasmak suretiyle tahsil edilebilir.

Geçici is göremezlik ödeneklerinin ödeme zamanı ile bu maddenin uygulanmasına

iliskin diger usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Sürekli is göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, baslangıcı ve birden

çok is kazası ve meslek hastalıgı hali

MADDE 19- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/12 md.) _s kazası veya meslek

hastalıgı sonucu olusan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen saglık hizmeti

sunucularının saglık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Saglık Kurulunca

meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmıs bulundugu tespit edilen sigortalı, sürekli

is göremezlik gelirine hak kazanır.

Sürekli is göremezlik geliri baglanmıs olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi

halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdigi, birinci fıkrada belirtilen saglık

kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur.

Sürekli is göremezlik geliri, sigortalının mesleginde kazanma gücünün kaybı oranına

göre hesaplanır. Sürekli tam is göremezlikte sigortalıya, 17 nci maddeye göre hesaplanan

aylık kazancının % 70’i oranında gelir baglanır. Sürekli kısmî is göremezlikte sigortalıya

baglanacak gelir, tam is göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun is göremezlik derecesi

oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, baska birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir

baglama oranı % 100 olarak uygulanır.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara, sürekli is

göremezlik geliri baglanabilmesi için, kendi sigortalılıgından dolayı, genel saglık sigortası

dahil prim ve prime iliskin her türlü borçlarının ödenmis olması zorunludur.7

(Mülga besinci fıkra: 17/4/2008-5754/12 md.)

(Mülga altıncı fıkra: 17/4/2008-5754/12 md.)

7 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “prim ve her türlü

borçlarının” ibaresi “prim ve prime iliskin her türlü borçlarının” seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

Yukarıdaki fıkralara göre hesaplanan gelir, günlük kazanç hesabına giren son ay ile

gelir baslangıç tarihi arasında 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre artırılarak

belirlenir.

Sigortalının sürekli is göremezlik geliri;

a) Geçici is göremezlik ödeneginin sona erdigi tarihi,

b) Geçici is göremezlik tespit edilemeden sürekli is göremezlik durumuna girilmisse,

buna ait saglık kurulu raporu tarihini,

takip eden ay basından baslar.

Sürekli is göremezlik geliri baglanmıs sigortalılardan, aynı özürlülük veya meslek

hastalıgı nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren 18 inci maddeye

göre hesaplanacak bir günlük geçici is göremezlik ödenegi ile aylık sürekli is göremezlik

gelirinin otuzda biri arasındaki fark, her gün için geçici is göremezlik ödenegi olarak verilir.

Sigortalının yeniden bir is kazasına ugraması veya yeni bir meslek hastalıgına

tutulması halinde, meydana gelen özürlerin bütünü göz önüne alınarak kendisine, sürekli is

göremezligini doguran son is kazası veya meslek hastalıgı sırasındaki kazancı üzerinden gelir

hesaplanır. Ancak, sigortalının son is kazası veya meslek hastalıgı sırasındaki günlük

kazancına göre bulunacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli is

göremezlik geliri ilk kazanç üzerinden ödenir.

_s kazası ve meslek hastalıgı sonucu sürekli is göremezlik hallerinde meslekte kazanma

gücündeki kayıp oranının belirlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına iliskin diger usûl ve

esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Hak sahiplerine gelir baglanması, evlenme ve cenaze ödenekleri

MADDE 20- _s kazası veya meslek hastalıgına baglı nedenlerden dolayı ölen

sigortalının hak sahiplerine, 17 nci madde geregince tespit edilecek aylık kazancının % 70’i,

55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre güncellenerek 34 üncü madde hükümlerine göre gelir

olarak baglanır.

_s kazası veya meslek hastalıgı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha

fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli is göremezlik geliri baglanmıs iken ölenlerin,

ölümün is kazası veya meslek hastalıgına baglı olup olmadıgına bakılmaksızın birinci fıkraya

göre belirlenen tutar, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak baglanır.

_s kazası veya meslek hastalıgı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının

altında kaybetmesi nedeniyle sürekli is göremezlik geliri baglanmıs iken ölenlerin, ölümün is

kazası veya meslek hastalıgına baglı olmaması halinde sigortalının almakta oldugu sürekli is

göremezlik geliri, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak baglanır.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak

sahiplerine gelir baglanabilmesi için, kendi sigortalılıgından dolayı, genel saglık sigortası

dahil prim ve prime iliskin her türlü borçlarının ödenmis olması zorunludur.8

Gelirin baslangıcı, kesilmesi ve yeniden baglanmasında 34 üncü ve 35 inci maddeler

uygulanır.

37 nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödenegi verilir.

_s kazası ve meslek hastalıgı ile hastalık bakımından isverenin ve üçüncü

kisilerin sorumlulugu

MADDE 21- _s kazası ve meslek hastalıgı, isverenin kastı veya sigortalıların saglıgını

koruma ve is güvenligi mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmisse, Kurumca

sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun geregince yapılan veya ileride yapılması gereken

ödemeler ile baglanan gelirin basladıgı tarihteki ilk pesin sermaye degeri toplamı, sigortalı

veya hak sahiplerinin isverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca

isverene ödettirilir. _sverenin sorumlulugunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

_s kazasının, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede isveren

tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya

ödenecek geçici is göremezlik ödenegi, Kurumca isverenden tahsil edilir.

Çalısma mevzuatında saglık raporu alınması gerektigi belirtilen islerde, böyle bir

rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverisli olmadıgı iste

çalıstırılan sigortalının, bu ise girmeden önce var oldugu tespit edilen veya bünyece elverisli

olmadıgı iste çalıstırılması sonucu meydana gelen hastalıgı nedeniyle, Kurumca sigortalıya

ödenen geçici is göremezlik ödenegi isverene ödettirilir.

_s kazası, meslek hastalıgı ve hastalık, üçüncü bir kisinin kusuru nedeniyle meydana

gelmisse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile

baglanan gelirin basladıgı tarihteki ilk pesin sermaye degerinin yarısı, zarara sebep olan

üçüncü kisilere ve sayet kusuru varsa bunları çalıstıranlara rücû edilir.

_s kazası, meslek hastalıgı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaslar ile kamu

idareleri tarafından görevlendirilen diger kisilerin vazifelerinin geregi olarak yaptıkları fiiller

sonucu meydana gelmis ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinlesmis mahkûmiyet kararı

bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya baglanan

gelirler için kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayrıca, is kazası veya meslek hastalıgı

sonucu ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine baglanacak gelir ve verilecek ödenekler

için, is kazası veya meslek hastalıgının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine

veya is kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez.

8 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “prim ve her türlü

borçlarının” ibaresi “prim ve prime iliskin her türlü borçlarının” seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, is

göremezliginin artması

MADDE 22- Sigortalının asagıdaki sayılan nedenlerden dolayı is kazasına veya

meslek hastalıgına ugraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya is göremezliginin

artması hallerinde geçici is göremezlik ödenegi veya sürekli is göremezlik geliri;

a) Ceza sorumlulugu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç,

sigortalının is kazası, meslek hastalıgı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdigi tedbir

ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya is göremezlik oranının

artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan is

göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir.

b) Ceza sorumlulugu olmayanlar hariç, agır kusuru yüzünden is kazasına ugrayan,

meslek hastalıgına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine

kadarı Kurumca eksiltilir.

c) Kasdî bir hareketi yüzünden is kazasına ugrayan, meslek hastalıgına tutulan,

hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine ragmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen

sigortalıya, yarısı tutarında ödenir.

d) Tedavi gördügü hekimden, tedavinin sona erdigine ve çalısabilir olduguna dair

belge almaksızın çalısan sigortalıya geçici is göremezlik ödenegi ödenmez, ödenmis olanlar

da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler tarafından is kazasının

anılan bentte belirtilen süre içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda, sigortalıya yapılacak is

göremezlik ödenekleri bildirim tarihinden itibaren ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan dogan sorumluluk

MADDE 23- Sigortalı çalıstırmaya baslandıgının süresi içinde sigortalı ise giris

bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildigi veya sigortalı

çalıstırıldıgının Kurumca tespit edildigi tarihten önce meydana gelen is kazası, meslek

hastalıgı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli

bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir baglanırsa bu gelirin basladıgı tarihteki ilk pesin

sermaye degeri tutarı, 21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri

aranmaksızın, isverene ayrıca ödettirilir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı oldugu halde, 8 inci

maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlara, bildirimde

bulunulmayan sürede meydana gelen is kazası, meslek hastalıgı, analık halleri sonucu

ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenmez.9

Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler

MADDE 24– Kısa vadeli sigorta kolları bakımından;

a) Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,

b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,

c) _s kazası, meslek hastalıgı, hastalık ve analık sigortalarından geçici is göremezlik

ödenegi alan sigortalının is göremedigi süre,

d) Sigortalının greve istirak etmesi veya isverenin lokavt yapması hallerinde geçen

süre,

18 inci maddede belirtilen çalısma sürelerine girmedigi gibi, is göremezligin basladıgı

veya hastalıgın anlasıldıgı yahut dogumun oldugu tarihten önceki bir yılın hesabında da

dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri

Malûl sayılma

MADDE 25- (Degisik: 17/4/2008-5754/13 md.)

Sigortalının veya isverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen saglık hizmeti

sunucularının saglık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanagı tıbbî

belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

kapsamındaki sigortalılar için çalısma gücünün veya is kazası veya meslek hastalıgı sonucu

meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalısma

gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak sekilde meslekte kazanma gücünü

kaybettigi Kurum Saglık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalısmaya basladıgı tarihten önce sigortalının çalısma

gücünün % 60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü

kaybettigi önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle

malûllük aylıgından yararlanamaz.

9 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “dördüncü fıkrasında” ibaresi

“üçüncü fıkrasında”, “hastalık ve analık” ibaresi “analık” seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

Yedek subay veya er olarak ya da talim, manevra, seferberlik veya harp dolayısıyla

görevleri ile ilgileri kesilmeksizin silâh altına alındıkları dönemde malûl olup, bu malûllükleri

asıl görevlerini veya islerini yapmaya mani olmayanlar hakkında, bu hastalık veya özürleri

sebebiyle malûllük sigortasına iliskin hükümler uygulanmaz.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların yazılı talepleri

halinde, haklarında bu madde hükümleri uygulanmaksızın malûllüklerinin mani olmadıgı

baska vazife veya sınıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmis sayılırlar.

Bunların, istifa etmis sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını isteme

hakları mahfuzdur. Ancak, kurumlarında baska vazife ve sınıflara nakli mümkün olanlardan

özel kanunlarına göre yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülüklerini

tamamlamadıkça veya malûliyetlerinin yeni vazifelerine de mani olduguna dair usûlüne

uygun yeniden rapor almadıkça bu haklarını kullanamazlar.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan, vazifelerini

yapamayacak derecede hastalıga ugrayanlar, hastalıkları kanunlarında tayin edilen sürelerden

fazla devam etmesi halinde, hastalıklarının mahiyetlerine ve dogus sebeplerine göre birinci

fıkra uyarınca malûl veya 47 nci madde hükümlerine göre vazife malûlü sayılırlar.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan; personel

kanunlarına tabi olmayanların hastalık sebebiyle malûl sayılmalarına esas alınacak hastalık

süresi hakkında kendi özel kanunları yürürlüge girinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun hastalık iznine iliskin hükümleri uygulanır. Kanunlarındaki yazılı sürelerden önce

geçen hastalıgı en çok bir yıl içinde nüksetmesi halinde eski ve yeni hastalık süreleri

birlestirilmek suretiyle islem yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Malûllük sigortasından saglanan haklar ve yararlanma sartları

MADDE 26- Malûllük sigortasından sigortalılara saglanan hak, malûllük aylıgı

baglanmasıdır.

Sigortalıya malûllük aylıgı baglanabilmesi için sigortalının;

a) 25 inci maddeye göre malûl sayılması,

b) (Degisik: 17/4/2008-5754/14 md.) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam

olarak 1800 gün veya baska birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar

için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primi

bildirilmis olması,

c) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıstıgı isten ayrıldıktan veya isyerini

kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması,

halinde malûllük aylıgı baglanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)

bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılıgı nedeniyle genel saglık sigortası primi

dahil, prim ve prime iliskin her türlü borçlarının ödenmis olması zorunludur.10

Malûllük aylıgının hesaplanması, baslangıcı, kesilmesi ve yeniden baglanması

MADDE 27- (Degisik: 17/4/2008-5754/15 md.)

Malûllük aylıgı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün

üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden,

29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanır. Sigortalı baska birinin sürekli bakımına muhtaç

ise tespit edilen aylık baglama oranı 10 puan artırılır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci

fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak

uygulanır.

Malûllük aylıgı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki

sigortalılar ile (c) bendi kapsamında sigortalı iken görevinden ayrılmıs ve daha sonra baska

bir sigortalılık haline tabi olarak çalısmamıs olanların;

a) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek

tarihini,

b) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor

tarihini,

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalısmakta olanların ise,

malûliyetleri sebebiyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi,

takip eden ay basından itibaren baslar.

Malûllük aylıgı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı

kapsamında çalısmaya baslayanların malûllük aylıkları, çalısmaya basladıkları tarihi takip

eden ödeme dönemi basında kesilir ve bu Kanuna tabi olarak çalıstıkları süre zarfında 80 inci

maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci madde geregince kısa ve

uzun vadeli sigorta kolları ile genel saglık sigortasına ait prim alınır. Bunlardan isten ayrılarak

yeniden malûllük aylıgı baglanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya

sevkedilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylıgına esas malûllügünün devam

ettigi anlasılmak kaydıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında

çalısıyorsa görevinden ayrıldıgı tarihi, digerlerine ise istek tarihlerini takip eden ödeme

döneminden itibaren yeniden malûllük aylıgı hesaplanarak baglanır.

Bu durumdakilerden ilk baglanan malûllük aylıgına esas prim ödeme gün sayısı;

10 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan “prim ve her türlü

borçlarının” ibaresi “prim ve prime iliskin her türlü borçlarının” seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

a) 9000 günün üzerinde olanların aylıkları 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a)

bendi hükümleri uygulanarak hesaplanır.

b) 9000 günden az olanların aylıkları ise, eski aylıgın kesildigi tarihten sonra aylıklara

yapılan artıslar uygulanmak suretiyle aylıgın baslangıç tarihi itibariyle hesaplanan tutarının

emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı toplamının emeklilik öncesi prim ödeme

gün sayısına orantılı bölümü ile emeklilik sonrası çalısmaya ait kısmi aylıgın toplamından

olusur. Emeklilik sonrası çalısmaya ait kısmi aylık, emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme

gün sayısı toplamı ve emeklilik sonrası çalısmaya ait prime esas kazançları üzerinden bu

maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan aylıgın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına

orantılı bölümü kadardır. Yeni aylık, eski aylıgın kesildigi tarihten sonra aylıklara yapılan

artıslar uygulanmak suretiyle bulunan tutarın altında olamaz.

Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 9000 prim gün sayısı, 4 üncü maddenin

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 7200 gün olarak uygulanır.

Yaslılık sigortasından saglanan haklar ve yararlanma sartları

MADDE 28- Yaslılık sigortasından sigortalıya saglanan haklar sunlardır:

a) Yaslılık aylıgı baglanması.

b) Toptan ödeme yapılması.

(Degisik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) _lk defa bu Kanuna göre sigortalı

sayılanlara;

a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yasını doldurmus olmaları ve en az 9000 gün malûllük,

yaslılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmis olması sartıyla yaslılık aylıgı baglanır. Ancak, 4

üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı

sartı 7200 gün olarak uygulanır.

b) (a) bendinde belirtilen yas sartı;

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,

olarak uygulanır. Ancak yas hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün

sayısı sartının dolduruldugu tarihte geçerli olan yas hadleri esas alınır.

Sigortalılar, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yas hadlerine 65 yasını

geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaslılık ve ölüm

sigortaları primi bildirilmis olmak sartıyla da yaslılık aylıgından yararlanabilirler.11

Sigortalı olarak ilk defa çalısmaya basladıgı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci

fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu

nedenle malûllük aylıgından yararlanamayan sigortalılara, en az onbes yıldan beri sigortalı

bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmis olmak

sartıyla yaslılık aylıgı baglanır.

Kurumca yetkilendirilen saglık hizmet sunucularının saglık kurullarınca usûlüne

uygun düzenlenecek raporlar ve dayanagı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Saglık

Kurulunca çalısma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında oldugu anlasılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı

olmaları ve 4320 gün,

b) % 40 ilâ % 49 arasında oldugu anlasılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı

olmaları ve 4680 gün,

malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmis olmak sartıyla ikinci fıkranın

(a) bendindeki yas sartları aranmaksızın yaslılık aylıgına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü

madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.

Bakanlıkça tespit edilen maden isyerlerinin yeraltı islerinde sürekli veya münavebeli

olarak en az 20 yıldan beri çalısan sigortalılar için ikinci fıkrada belirtilen yas sartı 55 olarak

uygulanır.

55 yasını dolduran ve erken yaslanmıs oldugu tespit edilen sigortalılar, yas dısındaki

diger sartları tasımaları halinde yaslılık aylıgından yararlanırlar.12

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Emeklilik veya yaslılık aylıgı baglanması

talebinde bulunan kadın sigortalılardan baska birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl

çocugu bulunanların, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonra geçen prim ödeme gün

sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler

emeklilik yas hadlerinden de indirilir.

(Degisik sekizinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen

yaslılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde

belirtilen sigortalının çalıstıgı isten ayrıldıktan, (b) bendinde belirtilen sigortalının

sigortalılıga esas faaliyete son verip vermeyecegini beyan ettikten sonra yazılı istekte

bulunmaları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıların ise

11 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan “yas hadlerine” ibaresinden

sonra gelmek üzere “65 yasını geçmemek üzere” ibaresi eklenmis ve metne islenmistir.

12 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle; fıkrada yer alan “50” ibaresi “55” seklinde,

degistirilmis ve metne islenmistir.

istekleri üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayı alındıktan sonra ilisiklerinin

kesilmesi sarttır.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılara yaslılık aylıgı

baglanabilmesi için ayrıca, yazılı talepte bulundugu tarih itibarıyla genel saglık sigortası primi

dahil kendi sigortalılıgı nedeniyle prim ve prime iliskin her türlü borcunun olmaması

zorunludur.13

Bu maddenin uygulamasına iliskin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Yaslılık aylıgının hesaplanması

MADDE 29- (Degisik: 17/4/2008-5754/17 md.)

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile aynı

fıkranın (c) bendine göre bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak

çalısmaya baslayanların yaslılık aylıgı, asagıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık

kazancı ile aylık baglama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır.

Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait

oldugu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçeklesen

güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile

fiilî hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle

hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır.

Aylık baglama oranı, sigortalının malûllük, yaslılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen

toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada

360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık baglama oranı % 90’ı

geçemez.

28 inci maddenin dördüncü ve besinci fıkralarına göre aylıga hak kazanan sigortalılar

için hesaplanacak aylık baglama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olanlar için

çalısma gücü kayıp oranının 9000 gün prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan

rakamın % 60’a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre, % 50’yi geçmemek üzere

üçüncü fıkra uyarınca tespit edilen orandır. Prim ödeme gün sayısı 9000 günden fazla olanlar

için ise toplam prim ödeme gün sayısına göre aylık baglama oranı belirlenir. Ancak, 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için bu fıkrada geçen

9000 prim gün sayısı 7200 gün, % 50 oranı da % 40 olarak uygulanır.

Yukarıdaki sekilde hesaplanan aylıgın baslangıç tarihinin yılın ilk altı aylık dönemine

rastlaması halinde 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre Ocak ödeme dönemi için gelir ve

aylıklara uygulanan artıs oranı kadar artırılarak, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması

halinde ise öncelikle Ocak ödeme dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir ve

13 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle; fıkrada yer alan “prim ve her türlü borcunun”

ibaresi ise “prim ve prime iliskin her türlü borcunun” degistirilmis ve metne islenmistir.

aylıklara uygulanan artıs oranları kadar artırılarak, sigortalının aylık baslangıç tarihindeki

aylıgı hesaplanır.

Yaslılık aylıgının baslangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi

ödenmesi

MADDE 30- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalılardan yaslılık aylıgına hak kazananlara,

yazılı istek tarihinden sonraki,

b) (Degisik: 17/4/2008-5754/18 md.) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan yaslılık

aylıgına hak kazananlara, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle

ilisiginin kesildigi tarihi takip eden,

c) (Degisik: 17/4/2008-5754/18 md.) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan her ne

sekilde olursa olsun görevinden ayrılmıs ve daha sonra baska bir sigortalılık haline tabi olarak

çalısmamıs olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylıgı kesilenlerden yaslılık aylıgına hak

kazananlara ise istek tarihini takip eden,

ay basından itibaren aylık baglanır.

Aylıgın ödenmesine baslanacagı tarihte hastalık sigortasından geçici is göremezlik

ödenegi almakta olan sigortalının yaslılık aylıgı, geçici is göremezlik ödenegi verilme

süresinin sona erdigi tarihi takip eden ay basından baslar. Ancak, baglanacak yaslılık aylıgı

geçici is göremezlik ödeneginin aylık tutarından fazla ise, aradaki fark birinci fıkraya göre

tespit edilecek tarihten baslanarak verilir.

(Degisik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/18 md.) Bu Kanunun yürürlüge girdigi

tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kisilerden yaslılık aylıgı baglandıktan sonra;

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak

üzere bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalısmaya baslayanların

yaslılık aylıkları, çalısmaya basladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi basında kesilir.

Bunlardan bu Kanuna tabi çalıstıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime

esas kazançları üzerinden 81 inci madde geregince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel

saglık sigortasına ait prim alınır. Yaslılık aylıgı kesilenlerden, isten ayrılarak veya isyerini

kapatarak yeniden yaslılık aylıgı baglanması için yazılı istekte bulunanlara ya da emekliye

ayrılan veya sevk edilenlere, yazılı istek tarihini veya görevinden ayrıldıgı tarihi takip eden

ödeme döneminden itibaren yeniden yaslılık aylıgı hesaplanarak baglanır. Yeni aylık, eski

aylıgın kesildigi tarihten sonra aylıklara yapılacak artıslar uygulanarak bu fıkrada belirtilen

aylık baslangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalısmaya ait kısmi aylıgın

toplamından olusur. Emeklilik sonrası çalısmaya ait kısmı aylık, talep tarihindeki emeklilik

öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı ve emeklilik sonrası çalısmaya ait prime esas

kazançları üzerinden 29 uncu maddeye göre hesaplanan aylıgın emeklilik sonrası prim ödeme

gün sayısına orantılı bölümü kadardır.

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak

üzere diger alt bentlerine tabi çalısmaya baslayanlardan aylıklarının kesilmemesi için yazılı

istekte bulunanların yaslılık aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlardan, almakta

oldukları aylıklarının % 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Ancak kesilecek

olan bu tutar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılara ilgili yılın Ocak

ayında ödenen en yüksek yaslılık aylıgından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden

fazla olamaz. Bu sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmaz. Sosyal

güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.

Sosyal güvenlik destek primi ödenmis veya bildirilmis süreler bu Kanuna göre malûllük,

yaslılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilâve edilmez, 31 inci ve 36 ncı madde

hükümlerine göre toptan ödeme yapılmaz.

(Mülga dördüncü fıkra: 17/4/2008-5754/18 md.)

(Degisik besinci fıkra: 17/4/2008-5754/18 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)

bendine tabi faaliyete basladıgı için üçüncü fıkranın (a) bendine göre yaslılık aylıgı kesilenler,

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettigi süre

içinde bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümlerinin uygulanmasını; (b) bendi

hükümlerine göre sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar ise haklarında üçüncü fıkranın

(a) bendi hükümlerinin uygulanmasını isteyebilirler.

Yaslılık toptan ödemesi ve ihya

MADDE 31- (Degisik: 17/4/2008-5754/19 md.)

4 üncü maddenin birinci fıkrasının; (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu

Kanuna göre ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıstıgı

isten ayrılan veya isyerini kapatan ve yaslılık aylıgı baglanması için gerekli yas sartını

doldurdugu halde malûllük ve yaslılık aylıgı baglanmasına hak kazanamayan sigortalıya, 4

üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında ise kendi adına bildirilen, (b)

bendi kapsamında ise ödedigi malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait

tutarı, primin ait oldugu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın

gerçeklesen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme seklinde verilir.

Bu Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmis bulunanlardan,

yeniden bu Kanuna tabi olarak malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmis olanlar,

yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek

tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçeklesen güncelleme katsayısı ile güncellenerek

bulunan tutarın ilgiliye teblig tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu

hizmetler ihya edilerek bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınır.

Ölüm sigortasından saglanan haklar ve yararlanma sartları

MADDE 32 – Ölüm sigortasından saglanan haklar sunlardır:

a) Ölüm aylıgı baglanması.

b) Ölüm toptan ödemesi yapılması.

c) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödenegi verilmesi.14

d) Cenaze ödenegi verilmesi.

(Degisik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/20 md.) Ölüm aylıgı;

a) En az 1800 gün malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmis veya 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü

borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük,

yaslılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmis,

b) 47 nci maddede yazılı sebeplerle kazaya ugramıs, malûllük, vazife malûllügü veya

yaslılık aylıgı almakta iken veya malûllük, vazife malûllügü veya yaslılık aylıgı baglanmasına

hak kazanmıs olup henüz islemi tamamlanmamıs,

c) Baglanmıs bulunan malûllük, vazife malûllügü veya yaslılık aylıgı, sigortalı olarak

çalısmaya baslamaları sebebiyle kesilmis,

durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde

baglanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak

sahiplerine aylık baglanabilmesi için ölen sigortalının genel saglık sigortası primi dahil kendi

sigortalılıgından dolayı prim ve prime iliskin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi

sarttır.

Ölüm sigortasından baglanacak aylıgın hesaplanması15

MADDE 33- Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine baglanan aylıgın

hesaplanmasında;

a) Sigortalının almakta oldugu veya baglanmasına hak kazandıgı malûllük vazife

malûllügü veya yaslılık aylıgı,

b) Malûllük veya yaslılık aylıgı baglandıktan sonra sigortalı olarak çalısmaya

baslaması sebebiyle aylıgı kesilen sigortalının ölüm tarihi esas alınarak 27 nci veya 30 uncu

maddelere göre tespit edilecek aylıgı,

c) 32 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında malûllük, yaslılık ve ölüm

sigortaları primi ödemis olan sigortalının prim ödeme gün sayısı, 9000 günden az ise 9000

14 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle; bu bentte yer alan “es ve çocuklara” ibaresi

“kız çocuklarına” seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

15 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki

“29 uncu” ibaresi “30 uncu” seklinde degistirilmis, (a) bendine “malûllük” ibaresinden sonra gelmek üzere

“, vazife malûllügü” ibaresi eklenmis ve metne islenmistir.

gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 29 uncu

madde hükümlerine göre hesaplanan aylıgı,

esas alınır.(Ek cümle: 17/4/2008-5754/66 md.) Ancak, 4 üncü maddenin birinci

fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak

uygulanır.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 5 inci madde

kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere; sigortalıların ölümleri halinde ölüm

sigortasından dosya bazında her yıl baglanan aylıkların aylık baslangıç tarihinin ait oldugu

yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artıslar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaslılık

sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı ödenen

en düsük yaslılık aylıgından az olamaz. Sigortalı baska birinin sürekli bakımına muhtaç

durumda malûl sayılarak aylık baglanmasına hak kazanmıs ise, birinci fıkranın (a) ve (b)

bentlerinin uygulanmasında bu durum dikkate alınmaz.

Ölüm aylıgının hak sahiplerine paylastırılması

MADDE 34- Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak

aylıgının;

a) (Degisik: 17/4/2008-5754/21 md.) Dul esine % 50’si; aylık baglanmıs çocugu

bulunmayan dul esine ise bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e)

bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalısmaması

veya kendi sigortalılıgı nedeniyle gelir veya aylık baglanmamıs olması halinde % 75’i,

b) (Degisik: 17/4/2008-5754/21 md.) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı

kapsamında çalısmayan veya kendi sigortalılıgı nedeniyle gelir veya aylık baglanmamıs

çocuklardan;

1) 18 yasını, lise ve dengi ögrenim görmesi halinde 20 yasını, yüksek ögrenim yapması

halinde 25 yasını doldurmayanların veya,

2) Kurum Saglık Kurulu kararı ile çalısma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl

oldugu anlasılanların veya,

3) Yasları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan bosanan veya

dul kalan kızlarının,

her birine % 25’i,

c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan

veya sonradan bu duruma düsenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bagı bulunmayan veya

sigortalının ölümü tarihinde evlilik bagı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan

evlenenler ile kendisinden baska aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50’si,

d) (Degisik: 17/4/2008-5754/21 md.) Hak sahibi es ve çocuklardan artan hisse

bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmis oldugu gelirinin asgari ücretin net

tutarından daha az olması ve diger çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak

üzere gelir ve/veya aylık baglanmamıs olması sartıyla ana ve babaya toplam % 25’i oranında;

ana ve babanın 65 yasın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki

sartlarla toplam % 25’i,

oranında aylık baglanır.

Sigortalı tarafından evlât edinilmis, tanınmıs veya soy bagı düzeltilmis veya babalıgı

hükme baglanmıs çocukları ile sigortalının ölümünden sonra dogan çocukları, baglanacak

aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır.

Hak sahiplerine baglanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylıgın tutarını geçemez.

Bu sınırın asılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler

yapılır.

Hak sahiplerinin aylıklarının baslangıcı, kesilmesi ve yeniden baglanması

MADDE 35- Ölüm sigortasından sigortalının hak sahiplerine baglanacak aylıklar;

a) Sigortalının ölüm tarihini,

b) Hak sahibi olma niteliginin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteligin

kazanıldıgı tarihi,

takip eden ay basından itibaren baslatılır. Hak sahiplerine baglanan aylıklar 34 üncü

maddede belirtilen sartların ortadan kalktıgı tarihi takip eden ödeme dönemi basından itibaren

kesilir.

Ancak bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde

belirtilenlerden ögrenci olanların sigortalı sayılmaları, baglanan aylıkların kesilmesini

gerektirmez.

Aylıgın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde, 34 üncü maddede

belirtilen sartlar saklı kalmak kaydıyla, müracaat tarihini takip eden ay basından itibaren

yeniden aylık baglanır. (Mülga son cümle: 17/4/2008-5754/67 md.)

Bu madde geregince aylıgı kesilen çocuklardan, sonradan Kurum Saglık Kurulu

kararı ile çalısma gücünü en az % 60 oranında kaybederek malûl oldugu anlasılanlara, 34

üncü maddede belirtilen sartları tasımaları halinde, malûllük durumlarının tespitine esas teskil

eden rapor tarihini takip eden ay basından itibaren, 94 üncü madde hükmü saklı kalmak

kaydıyla aylık baglanır.

Yeniden baglanan aylık, aylıgın kesildigi tarihten tekrar baglandıgı tarihe kadar geçen

süre için 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre artırılmak suretiyle belirlenir.

Ölüme baglı toptan ödeme ve ihya

MADDE 36- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/22 md.) 4 üncü maddenin

birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre ilk defa aynı

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan ölen sigortalıların hak

sahiplerine ölüm aylıgı baglanamaması durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla 31 inci

maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan tutar, 34 üncü madde hükümleri dikkate alınarak

hak sahiplerine toptan ödeme seklinde verilir.

Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı, sigortalıya yapılacak toptan

ödeme tutarını geçemez. Bu sınırın asılmaması için gerekirse hak sahiplerinin hisselerinden

orantılı olarak indirim yapılır.

Toptan ödeme yapıldıktan sonra artan tutar olursa sigortalının ölümünden sonra

dogan veya soy bagı düzeltilen veya babalıgı hükme baglanan çocuklarına da bu madde

hükümlerine göre toptan ödeme yapılır.

(Degisik dördüncü fıkra: 17/4/2008-5754/22 md.) Bu Kanuna göre toptan ödeme

yapılarak tasfiye edilmis süreler, borçlanılarak veya yurt dısı hizmetleri birlestirilerek ya da

sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm

sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması halinde, hak

sahiplerinin yazılı istegi üzerine 31 inci maddenin ikinci fıkrasına göre ihya edilir. Yukarıdaki

süreler, ihya edilen süreye iliskin tutar dahil her türlü borçların ödendigi tarihi takip eden ay

bası itibarıyla bu Kanuna göre aylık baglanmasında dikkate alınır.

Evlenme ve cenaze ödenegi

MADDE 37- (Degisik: 17/4/2008-5754/23 md.)

Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına

evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık

tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödenegi olarak pesin ödenir. Evlenme ödenegi

alan hak sahibinin aylıgının kesildigi tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi

olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık baglanmaz, bu durumda

olanlar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel saglık sigortalısı

sayılır.

Evlenme ödenegi verilmesi halinde, diger hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme

ödenegi verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34 üncü maddeye

göre yeniden belirlenir.

_s kazası veya meslek hastalıgı sonucu veya sürekli is göremezlik geliri, malûllük,

vazife malûllügü veya yaslılık aylıgı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük,

yaslılık ve ölüm sigortası primi bildirilmis olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum

Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödenegi

ödenir. Cenaze ödenegi, sırasıyla sigortalının esine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana

babasına, o da yoksa kardeslerine verilir.

Cenaze ödeneginin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin

gerçek veya tüzel kisiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı

geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kisilere

ödenir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan

ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat geregi ölüm yardımı hariç

cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödenegi veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde,

Kurum tarafından cenaze ödenegi ödenmez.

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi

MADDE 38- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/24 md.) Malûllük, yaslılık ve

ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin baslangıcı;

sigortalının, mülga 2/6/1949 tarihli ve 5417 sayılı _htiyarlık Sigortası Kanununa, mülga

4/2/1957 tarihli ve 6900 sayılı Malûliyet, _htiyarlık ve Ölüm Sigortaları Hakkında Kanuna,

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diger Bagımsız Çalısanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa,

17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım _sçileri Sosyal Sigortalar Kanununa, bu Kanunla

mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalısanlar Sosyal

Sigortalar Kanununa ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandıgı

Kanununa, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki

sandıklara veya bu Kanuna tâbi olarak malûllük, yaslılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk

defa kapsama girdigi tarih olarak kabul edilir. Uluslararası sosyal güvenlik sözlesmeleri

hükümleri saklıdır.

Bu Kanunun uygulanmasında 18 yasından önce malûllük, yaslılık ve ölüm

sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yasını doldurdukları tarihte baslamıs kabul

edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primleri,

prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.

(Degisik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/24 md.) Aylık baglama islemlerinde dikkate

alınan sigortalılık süreleri, sigortalılıgın baslangıç tarihi ile sigortalının aylık baglanması için

yazılı istekte bulundugu, aylık baglanması için istekte bulunmayan sigortalılar için ise ölüm

tarihi arasında geçen süredir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki

sigortalılar bakımından sigortalılık süresi; sigortalılıgın baslangıç tarihi ile 48 inci maddeye

göre yetkili makamdan emekliye sevk onayının alınarak görevi ile ilisiginin kesildigi ayın son

günü arasında geçen süredir.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/24 md.) Vazife malûllügü aylıgı almakta iken, çalısmaya

baslamaları nedeniyle haklarında uzun vadeli sigorta hükümleri uygulananlar için malûllük,

yaslılık ve ölüm aylıgı baglanmasında veya toptan ödeme yapılmasında esas alınacak

sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazancın hesaplanmasında, vazife

malûllügü aylıgı baglandıgı tarihten önceki süreler dikkate alınmaz.

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kisinin sorumlulugu

MADDE 39– Üçüncü bir kisinin kastı nedeniyle malûl veya vazife malûlü olan

sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca baglanacak aylıgın

basladıgı tarihteki ilk pesin sermaye degerinin yarısı için Kurumca zarara sebep olan üçüncü

kisilere rücû edilir.16

16 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle birinci fıkrada yer alan “malûl kalan” ibaresi

“malûl veya vazife malûlü olan” seklinde degistirilmistir.

Malûllük vazife malûllügü veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve erbaslar ile

kamu idareleri tarafından görevlendirilen diger kisilerin vazifelerinin geregi olarak yaptıkları

fiiller sonucu meydana gelmis ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinlesmis mahkûmiyet

kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya

baglanan aylıklar için Kurumca, kurumuna veya ilgililere rücû edilmez.17

Fiilî hizmet süresi zammı

MADDE 40- (Degisik: 17/4/2008-5754/25 md.)

Asagıda belirtilen isyerlerinde ve islerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c)

bentleri kapsamında çalısan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu isyerlerinde ve

islerde geçen çalısma sürelerinin her 360 günü için karsılarında gösterilen gün sayıları, fiilî

hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı,

360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Çalısmanın fiili hizmet

süresi zammı kapsamında degerlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14) numaralı

sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki isyerleri ile birlikte belirtilen

islerde fiilen çalısması ve söz konusu islerin risklerine maruz kalması sarttır.

Asagıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiilî

hizmet süresi zammı uygulanır.

Kapsamdaki

_sler/_syerleri

Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek

Gün Sayısı

1) Kursun ve arsenik

isleri

1) Kursun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi

cevherlerin çıkarılmasına iliskin maden ocagı

islerinde çalısanlar.

2) Kursunlu madenlerden yahut içinde kursun

bulunan kül, maden köpügü, kursun fırın kurumu,

üstübeç artıgı ve benzeri maddelerden kursun

üretimi için yapılan izabe islerinde çalısanlar.

3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle

yapılan kursun alasımı islerinde çalısanlar.

4) Kursun izabe fırınlarının teksif odalarında

biriken kuru tozları kaldırma islerinde çalısanlar.

60

90

2) Cam fabrika ve

atölyeleri

1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz

haline getirme, eleme, karıstırma ve kurutma

islerinde (bu isleri yapmak üzere tam kapalı odalar

17 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle ikinci fıkrada yer alan “Malûllük” ibaresinden

sonra gelmek üzere “, vazife malûllügü” ibaresi eklenmis ve metne islenmistir.

içinde otomatik makineli tesisat veya çalısma

ortamındaki tozları saglık için tehlike

olusturmayacak düzeye indiren havalandırma

tesisatı bulunmadıgı takdirde) çalısanlar.

2) Eritme islerinde (otomatik besleme fırınlarıyla

çalısılmadıgı takdirde) çalısanlar.

3) Atesçilik islerinde çalısanlar.

4) Üfleme islerinde (tamamen otomatik makinelerle

yapılmadıgı takdirde) çalısanlar.

5) Basınçla yapılan cam islerinde (cam tazyiki

isleri) çalısanlar.

6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü

islerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla

tasınmadıgı takdirde) çalısanlar.

7) Camı fırın basından alma islerinde çalısanlar.

8) Yayma fırınlarında düzeltme islerinde çalısanlar.

9) Tras islerinde çalısanlar.

10) Asitle hak ve cilâlama islerinde çalısanlar.

11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla

yapılan islerde (çalısma ortamındaki tozları saglık

için tehlike olusturmayacak düzeye indiren

havalandırma tesisatı bulunmadıgı takdirde)

çalısanlar.

12) Pota ve tas odalarında görülen islerde

çalısanlar.

60

3) Cıva üretimi isleri

sanayii

1) Cıva izabe fırınlarında görülen islerde çalısanlar.

2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen

islerde çalısanlar.

90

4) Çimento fabrikaları

1) _lkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve

karıstırma islerinde çalısanlar.

2) Otomatik fırınlarda pisirme islerinde çalısanlar.

3) Klinkeri ögütme, eleme, torba ve fıçılara koyma

islerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını

önleyici bir düzenleme yapılmadıgı takdirde)

çalısanlar.

60

5) Kok fabrikalarıyla

termik santraller

1) Atesçilik, ocak temizligi, jeneratör, doldurma,

bosaltma ve temizleme islerinde çalısanlar.

2) Kimyasal arıtma islerinde çalısanlar.

3) Gazın geçtigi cihaz ve boruların onarılması ve

temizlenmesi islerinde çalısanlar.

4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak islerinde

çalısanlar.

5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan

dairesindeki atesçilik, kül ve kömürlerin tasınması

islerinde çalısanlar.

6) Termik santrallerle her çesit buhar kazanlarının

kazan dairesindeki atesçilik, kül ve kömürlerin

tasınması islerinde çalısanlar.

60

6)Alüminyum

fabrikaları

1) Alüminyum oksit üretimi islerinde çalısanlar.

2) Alüminyum bronzu hazırlama islerinde

çalısanlar.

3) Alüminyum madeni üretimi islerinde çalısanlar.

60

7) Demir ve çelik

fabrikaları

1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire

çevrilmesi isleriyle boru fabrikalarının fırın ve

döküm dairelerinde yapılan islerinde çalısanlar.

2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların

teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki

fırınlarda ve konvertörlerde yapılan islerinde

çalısanlar.

3) Sıvı haldeki demir ve çeligin tesisat ve teçhizatla

veya mekanik olarak tasınmasına iliskin islerde

çalısanlar.

4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun tasınması ve

islenmesi islerinde çalısanlar.

5) Haddehanelerde (soguk demirle çalısılan

haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde,

haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle

besleyen tesisat ve araçlarla görülen islerle kızgın

halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve

hazırlanması islerinde çalısanlar.

90

8) Döküm fabrikaları

1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve

döküme hazır duruma getirilmesi islerinde

çalısanlar.

2) Döküm sarjının hazırlanması ve her çesit maden

eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma

getirilmesi islerinde çalısanlar.

3) Maden eritme ve dökme islerinde çalısanlar.

60

9) Asit üretimi yapan

fabrika ve atölyeler

1) Asit için hammaddelerin hazırlanması islerinde

çalısanlar.

2) Asidin yapılma safhalarındaki islerinde

çalısanlar.

3) Baca gazlarından asit elde edilmesi islerinde

çalısanlar.

90

10) Yeraltı isleri

Maden ocakları (elementer cıva bulundugu

saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon

ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan islerde

çalısanlar.

180

11) Radyoaktif ve

radyoiyonizan

maddelerle yapılan isler

Dogal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler

veya bütün diger korpüsküler emanasyon

kaynakları ile yapılan islerde çalısanlar.

90

12) Su altında veya Su

altında basınçlı hava

içinde çalısmayı

gerektiren isler

1) Su altında basınçlı hava içinde çalısmayı

gerektiren islerden 20- 35 metreye kadar derinlik

veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan islerde

çalısanlar.

2) Su altında basınçlı hava içinde çalısmayı

gerektiren islerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik

veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan

islerde çalısanlar.

3)Dalgıçlık isinde çalısanlar.

60

_______

90

13) Türk Silâhlı

Kuvvetlerinde

Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve

uzman erbaslar.

90

14) Emniyet ve polis

mesleginde, Milli

_stihbarat Teskilâtında

Asaleti onaylanmıs olmak sartıyla adaylıkta

geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı,

komiser, bas komiser, emniyet amiri, emniyet

müdürleri ile bu ve daha yukarı maas ve

derecelerdeki emniyet mensupları, Milli _stihbarat

Teskilâtı mensupları.

90

15) _tfaiye veya yangın

söndürme isleri

Yangın söndürme islerinde çalısanlar. 60

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı,

yukarıdaki tablonun (13) ve (14) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için sekiz, diger

sigortalılar için bes yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim

ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yas

hadlerinden indirilir. Tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için bu fıkradaki

süre sınırı uygulanmaz.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen yas haddi indiriminden yararlanabilmek için ölüm ve

malûliyet halleri hariç tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalıların en az 1800 gün,

diger sıralarda yer alan sigortalıların ise en az 3600 gün belirtilen isyeri ve islerde çalısmıs

olmaları sarttır.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar Kurumun önerisi üzerine

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

Sigortalıların borçlanabilecegi süreler

MADDE 41- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;

a) (Degisik: 17/4/2008-5754/67 md.) Kanunları geregi verilen ücretsiz dogum ya da

analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı

kadının, iki defaya mahsus olmak üzere dogum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek

kaydıyla hizmet akdine istinaden isyerinde çalısmaması ve çocugunun yasaması sartıyla

talepte bulunulan süreleri,

b) Er veya erbas olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel

mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

d) Sigortalı olmaksızın doktora ögrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya

yurt dısında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık ögrenim süreleri,

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan

dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

g) Grev ve lokavtta geçen süreleri, (…)18

h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

ı) Seçim kanunları geregince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile

seçimin yapıldıgı tarihi takip eden ay basına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci

maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere,

kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun

tebligi tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri sartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan

süreleri sigortalılıklarına sayılır.

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni basvuru sartı aranır. Primi

ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne sekilde

belgelenecegini belirlemeye Kurum yetkilidir.

Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılıgın baslangıç tarihinden önceki süreler için

borçlandırılma halinde, sigortalılıgın baslangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye

götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık baglanmasına hak kazanılması durumunda,

ilgililere borcun ödendigi tarihi takip eden ay basından itibaren aylık baglanır.

18 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; bu arada yer alan “ve Kurumca kabul edilecek

sektörel veya genel ekonomik kriz dönemlerinde isvereni tarafından ücretsiz izinli sayılanların, her yıl için 3

ayı geçmemek üzere bu süreleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıstır.

Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel saglık sigortası bakımından;

a) Birinci fıkranın (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri geregi borçlananlar,

borçlandıgı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre,

b) Birinci fıkranın (c) ve (ı) bentleri geregi borçlananlar, 4 üncü maddenin birinci

fıkrasının (c) bendine göre,

sigortalılık süresi olarak degerlendirilir.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan

prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun

ödendigi tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime

esas asgarî kazancı ile çarpılır. Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilir.

Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azamî kazancını

geçemez.

Bildirim19

MADDE 42- Kurum, sigortalıya veya hak sahiplerine baglanacak gelir, aylık veya

toptan ödemeleri, gerekli belgelerin ve incelemelerin tamamlandıgı tarihten itibaren en geç üç

ay içinde hesap ve tespit ederek sonuçlarını yazı ile bildirir. (Mülga son iki cümle:

17/4/2008-5754/67 md.)

BES_NC_ BÖLÜM

Kamu Görevlilerine _liskin Hükümler

Cumhurbaskanlıgı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskanlıgı ve Basbakanlık

görevinde bulunanların aylıkları

MADDE 43- Cumhurbaskanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara,

istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay basından itibaren, istek tarihinde

Cumhurbaskanına ödenmekte olan aylık ödenegin % 40’ı oranında yaslılık aylıgı baglanır.

Ancak, herhangi bir nedenle görevden ayrılan Cumhurbaskanı, 28 inci maddeye göre

yaslılık aylıgına hak kazanıyorsa, 29 uncu maddeye göre yaslılık aylıgı ayrıca hesaplanır ve

aylıklardan yüksek olanı yaslılık aylıgı olarak baglanır. 28 inci maddeye göre aylıga hak

kazanamaması halinde birinci fıkraya göre baglanan aylıgın tümü, 28 inci maddeye göre

aylıga hak kazanması halinde ve 29 uncu maddeye göre hesaplanan aylık, birinci fıkraya göre

baglanan aylıktan düsükse aradaki fark, Hazineden tahsil edilir.

19 Bu madde basgı “Bildirim ve itiraz” iken, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle

metne islendigi sekilde degistirilmistir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskanı veya Basbakan iken bu görevinden herhangi

bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay basından itibaren,

istek tarihindeki Cumhurbaskanına ödenmekte olan aylık ödenegin % 40’ı esas alınarak

Cumhurbaskanına baglanacak yaslılık aylıgının % 75’i oranında yaslılık aylıgı baglanır.

Ancak herhangi bir nedenle görevden ayrılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskanı

veya Basbakan, 28 inci maddeye göre yaslılık aylıgına hak kazanıyorsa, 29 uncu maddeye

göre yaslılık aylıgı ayrıca hesaplanır ve aylıklardan yüksek olanı yaslılık aylıgı olarak

baglanır. 28 inci maddeye göre aylıga hak kazanılamıyorsa üçüncü fıkraya göre baglanan

aylıgın tümü, 28 inci maddeye göre aylıga hak kazanılıyor ve 29 uncu maddeye göre

hesaplanan aylık, üçüncü fıkraya göre baglanan aylıktan düsükse aradaki fark Hazineden

tahsil edilir.

Cumhurbaskanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskanı veya Basbakan iken veya bu

görevlerden ayrıldıktan sonra ölenlerin hak sahiplerine, bu maddeye göre hesap edilen aylık

34 üncü madde hükümlerine göre ölüm aylıgı olarak baglanır.

Bu madde kapsamında baglanan gelir ve aylıklar, 55 inci maddenin ikinci fıkrası

hükümlerine göre artırılır.

Bazı kamu görevlilerine yaslılık aylıgı baglanacak haller

MADDE 44- Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında bu Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine

yaslılık aylıgı baglanmasına iliskin asagıdaki hükümler uygulanır:

a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandıgı Kanununun 40 ıncı maddesi

geregince yas haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması

halinde,

b) Özel kanunları geregince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yas sartı

aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı 9000 gün olması halinde,

yaslılık aylıgı baglanır.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlardan subay, astsubay,

askerî memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaslar ahlâk noktasından hükümle veya

yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce

verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re’sen, bunlar dısında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik

sebeplerinden dolayı yönetmeligine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re’sen emekliye sevk

edilenlere ise, 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen yas ve prim ödeme gün

sayısını tamamlamaları halinde yaslılık aylıgı baglanır.

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri geregince baglanan yaslılık aylıkları, 28 inci

maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında aranan yas ve prim ödeme gün sayısı tamamlanıncaya

kadar bunları çalıstıran kamu idarelerinden tahsil edilir.

Kanunları geregince görevden uzaklastırılanlar, tutuklananlar veya görevine

son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri

MADDE 45– Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında

olan sigortalılardan görevden uzaklastırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir

suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları geregince eksik aylıga müstahak

bulunanların prime esas kazançlarının yarısı; kanunlarına göre bu müddetler için sonradan

görevlerine iade edilerek tam aylıga hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı

üzerinden prim alınır. (Ek cümle: 17/4/2008-5754/66 md.) Prime esas kazançların yarısı

üzerinden prim alınanların prim ödeme gün sayısı bu sürelerin yarısı olarak hesap edilir.

Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri,

göreve son verildigi tarihten görevine basladıgı tarihe kadar kendi kadrosunun veya emsali

kadronun prime esas kazancına göre hesaplanır. Bu durumdakilerin primlerine ait sigortalı ve

isveren hisselerinin gecikme cezası ve gecikme zamları kurumlarınca ödenir ve bu süreler

sigortalılık süresinden sayılır.

Birinci ve ikinci fıkraya göre sigortalılık durumu degisenler için ek bildirge

düzenlenerek Kuruma verilir ve bu durumda 102 nci madde hükümleri uygulanmaz.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı

sayılanlardan, ilgili kanunları geregince kullandıkları aylıksız izin sürelerinin bitiminden

sonra göreve baslayanlar ile göreve baslaması için tanınan süreler ile bir yıl ve daha az süreyle

aylıksız izne ayrılanların aylıksız izin sürelerinde bu Kanunun 67 nci maddesinde aranan 30

günlük prim ödeme sartı aranmaz.20

Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı

MADDE 46- (Degisik: 17/4/2008-5754/26 md.)

Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda silâhlı kuvvetler hesabına okuyanların ve

astsubay meslek yüksek okulu ögrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik

egitimine tabi tutulan adayların ögrenci harçlıkları ile ilgisine göre en az aylık alan tegmen

veya astsubay çavusun prime esas kazançları arasındaki farkın primi; polis akademisi ile

fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlügü hesabına okuyan ögrencilerin ögrenci

harçlıkları ile komiser yardımcısı veya polis memuru prime esas kazançları arasındaki farkın

primi, ögrenciler adına kurumlarınca ödenir.

Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylıga

nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylıga geçirilenler ile fakülte ve

yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru

olarak atananların basarılı ögrenim süreleri; borçlanmanın yapıldıgı tarihte ilgisine göre en az

aylık alan tegmenin, astsubay çavusun veya polis memuru ya da komiser yardımcısının prime

esas kazancı üzerinden, bu sürelere ait primler kendilerince ödenerek borçlandırılmak

20 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “göreve baslaması için

tanınan sürelerde” ibaresi “göreve baslaması için tanınan süreler ile bir yıl ve daha az süreyle aylıksız izne

ayrılanların aylıksız izin sürelerinde” seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

suretiyle hizmetten sayılır. Bu sekilde hesap edilecek borç, teblig tarihinden itibaren iki yıl

içinde esit taksitler halinde ödenir.

Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri

veya Emniyet Genel Müdürlügü hesabına okumaya devam eden ögrencilerin, daha önce kendi

hesabına okudukları normal okul süreleri hakkında, ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Talim ve manevra için rütbe ile silâh altına alınan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c)

bendi kapsamında olan sigortalılardan rütbelerinin prime esas kazançları, vazifelerinin prime

esas kazancından fazla olanların prime esas kazanç farklarına ait primleri vazife gördükleri

kurumlarınca ve seferberlik ve harp için silâh altına alınanlardan vazifelerinin prime esas

kazançları, rütbelerinin prime esas kazancından fazla olanların prime esas kazançları

arasındaki farkın primleri de, rütbelerinin prime esas kazancını ödeyen kamu idaresince

kesilerek Kuruma ödenir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalıların prime esas

kazançlarının tespitinde 82 nci maddede belirtilen üst sınır aranmaz. 4 üncü maddenin birinci

fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılardan, aylıksız izinli sayılmaksızın ve tabi

oldugu personel kanunu ile ilgisi devam edecek sekilde yurt dısına geçici ya da sürekli

görevle gönderilenlerin prime esas kazancının hesabında; geçici görevle gönderilenlerin

bulundukları kadroya iliskin prime esas kazancı, yurt dısı kadrolarına atananların ise yurt

dısına atanma tarihi itibarıyla, atandıkları kadro ile atanmadan önceki yurt içi kadrosuna

iliskin prime esas kazançtan yüksek olanı esas alınır. Sürekli görevle atananların yurt dısı

kadrolarına iliskin prime esas kazancın hesabında dikkate alınacak ödeme unsurlarından, ilgili

mevzuatı uyarınca söz konusu kadroya baglı olarak belirleme yapılmamıs ödeme unsur ve

tutarlarını, kadrosunun bulundugu kurum personelinin yararlanmakta oldugu ödeme

unsurlarıyla sınırlı olmak ve aynı veya benzer nitelikteki kadroya iliskin prime esas kazanca

tabi ödemeleri gözönünde bulundurmak suretiyle belirlemeye ilgili kamu idaresinin görüsü

üzerine Kurum ve Maliye Bakanlıgı müstereken yetkilidir.

Vazife malûllügü21

MADDE 47- (Degisik: 17/4/2008-5754/27 md.)

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının

(c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için asagıdaki hallerde vazife malûllügü hükümleri

uygulanır. 25 inci maddede belirtilen malûllük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada

veya vazifeleri dısında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait baska

isleri yaparken bu islerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir is yaparken

ya da idarelerince saglanan bir tasıtla ise gelisi ve isten dönüsü sırasında veya isyerinde

meydana gelen kazadan dogmus olursa, buna vazife malûllügü ve bunlara ugrayanlara da

vazife malûlü denir.

Vazife malûllükleri;

21 Bu madde basgı “Vazife malûllügü, harp malûllügü ile harp malûllerine verilecek malûllük zammı ve vazife

malûllerine verilecek sürekli is göremezlik geliri karsılıgı ” iken, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 27

nci Maddesiyle basgı ile birlikte metne islendigi sekilde degistirilmistir.

a) Keyif verici içki ve her çesit maddeler kullanmaktan,

b) Kanun, tüzük ve emir dısında hareket etmis olmaktan,

c) Yasak fiilleri yapmaktan,

d) _ntihara tesebbüsten,

e) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya baskalarına menfaat saglama veya zarar

verme amacından,

dogmus olursa bunlara ugrayanlar hakkında vazife malûllügü hükümleri uygulanmaz.

Kamu idareleri vazife malûllügüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine

veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, Kuruma da en geç onbes is günü içinde

bildirmekle yükümlüdür. Kuruma bildirim, aynı süre içerisinde sigortalılar veya hak

sahiplerince de yapılabilir. Vazife malûllügüne sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkili

mercilerinin haberdar edilmemis olması hali dısında; ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin

bildirim sorumlulugunu ortadan kaldırmaz.

Kuruma bildirim süresi;

a) Vazife malûllügüne sebep olan olayın meydana geldigi tarihten,

b) Hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısıyla haklarında vazife malûllügü

hükümleri uygulanacaklar için, hastalıklarının tedavisinin imkânsız olduguna dair düzenlenen

kati raporun onay tarihinden,

c) Esirlik ve gaiplik hallerinde ise, bu hallerin sona erdigi tarihten,

baslar.

Süresi içerisinde bildirimde bulunulan vazife malûllügü aylıkları, sigortalının ölüm ya

da malûliyeti sebebiyle göreviyle ilisiginin kesildigi tarihi takip eden aybasından itibaren

baglanır.

Vazife malûllügü süresi içerisinde bildirilmeyen sigortalılara; kamu idareleri ya da

sigortalılar veya hak sahiplerince sonradan yapılacak bildirim üzerine, vazife malûllüklerinin

belgelenmesi ve müstahak olmaları sartıyla, bu Kanunun zamanasımı hükümleri dikkate

alınmak suretiyle vazife malûllügü aylıgı baglanır veya baglanmıs olan aylıklar düzeltilir. Bu

durumda sigortalı veya hak sahiplerine baglanacak aylık ya da aylık farklarının, vazife

malûllügünün bildirildigi tarihe kadar olan toplam tutarı Kurumca ilgili kamu idaresine

ödettirilir.

Vazife malûllügü aylıgı, vazife malûllerinden itibari hizmet süreleri eklenmek suretiyle

bulunacak prim ödeme gün sayısı toplamı;

a) 10800 güne kadar olanlara 10800 gün üzerinden,

b) 10800 günden fazla olanlara, toplam prim ödeme gün sayıları üzerinden,

en son prime esas kazancı esas alınmak suretiyle 29 uncu maddeye göre hesaplanacak

aylıklara, malûllük derecelerine göre asagıda yazılı oranlarda ayrıca zam yapılmak suretiyle

baglanır:

Malûllük Derecesi Zam nispeti

1 % 30

2 % 23

3 % 15

4 % 7

5 % 3

6 % 2

Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbas ile Türk Silâhlı Kuvvetlerince

görevlendirilen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

a) Harpte fiilen ates altında,

b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve

hizmetlerin sebep ve etkileriyle,

c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çesit düsman silâhlarının etkisiyle,

d) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep

ve etkisiyle,

e) Barısta veya olaganüstü hallerde, emir veya görev ile uçus yapan uçucularla hangi

meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçusun havadaki

ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalıs yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve

sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında

bulunanlardan denizaltıcılıgın veya dalgıçlıgın çesitli sebep ve etkileriyle,

f) Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf oldugu uluslararası sözlesmeler

uyarınca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren durumlarda,

birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dısında, yabancı

ülkelerde veya yurda dönüs sırasında,

vazife malûlü olanlara harp malûlü denir.

Bunlardan uzman erbaslara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman

jandarmalara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay

rütbesine kadar (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara

kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, bu Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılara ise bir üst derecesine

veya kademesine karsılık gelen prime esas kazancı üzerinden aylık baglanır.

Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki

kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son

kademe göstergesinin prime esas kazancı esas alınır.

Harp malûllerinin, malûllük derecesine göre asagıdaki yazılı göstergelerin, memur aylık

katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar “Harp malûllügü zammı” olarak ayrıca eklenir.

Malûllük Derecesi Göstergeler

1 1100

2 950

3 800

4 600

5 500

6 400

Harp malûlü sayılanlardan bir harekâtın basarıyla sonuçlanmasını sahsen sagladıgı ve

örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdigi sıralarda bu malûllüge ugradıkları usûlüne

göre sıralı üstlerince saptanan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile Türk Silâhlı

Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Baskanlıgının uygun görmesi ve

Millî Savunma Bakanının onayı ile harp malûllügü zamları % 25 fazlasıyla baglanır.

Bu madde geregince vazife malûllügü aylıgı almakta iken veya vazife malûllügü aylıgı

baglanması gerekirken ölenlerin, hak sahiplerine, müstahak olmaları halinde harp malûllügü

zammı da dahil olmak üzere prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın ölüm aylıgı baglanır.

Harp malûlü olanlara verilecek harp malûllügü zammı tutarının Kurumca belirlenecek

pesin sermaye degeri toplamı en geç bir ay içinde Millî Savunma Bakanlıgı veya _çisleri

Bakanlıgı tarafından Kurumun gösterecegi hesaplara yatırılır. Süresinde yatırılmayan tutarlar

için 89 uncu madde hükümleri uygulanır.

Vazife malûllügü aylıgı baglananlardan;

a) 5 inci maddenin (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla vazife malûllügü aylıgı

baglanmıs olanlardan harp malûllügü zammı hariç Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendi kapsamında çalısmaya baslayanların aylıkları, çalısmaya basladıkları

tarihi takip eden ödeme dönemi basından itibaren kesilir ve bunlar hakkında uzun vadeli

sigorta kolları uygulanır. Bunlardan çalıstıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen

prime esas kazançları üzerinden 81 inci madde geregince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları

ile genel saglık sigortasına ait prim alınır. Bunlar ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)

bendi kapsamında çalısmaları nedeniyle istekleri üzerine haklarında uzun vadeli sigorta

kolları uygulananlardan; yeniden aylık baglanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye

ayrılan veya herhangi bir nedenle görevi sona erenler hakkında sonraki çalısmaları

karsılıgında aylıga hak kazanmaları halinde bu süre için, 29 uncu maddeye göre aylık

hesaplanır. Sonradan geçen çalısmalarından dolayı yaslılık aylıgına hak kazanamayanların

kendilerine toptan ödeme, vefatı halinde ise hak sahiplerine ölüm aylıgı baglanır veya toptan

ödeme yapılır.

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalısmaları sırasında

malûllük derecelerinin degismesi halinde aylıgı yeni malûllük derecesi de dikkate alınarak son

prime esas kazancı üzerinden ilk vazife malûllügü aylıgından az olmamak kaydıyla yeniden

hesaplanır.

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi hariç olmak

üzere diger alt bentlerine tabi çalısmaya baslayanlar hakkında 30 uncu maddenin üçüncü

fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.

Vazife malûllügüne baglı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, bu

madde geregince tespit edilecek aylık, 34 üncü ve 35 inci madde hükümlerine göre baglanır.

Ayrıca 37 nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödenegi de verilir.

Bu maddeye göre baglanacak vazife veya harp malûllügü aylıkları, bu Kanunla

yürürlükten kaldırılan maddeleri dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emsali istirakçiye

baglanacak harp veya vazife malûllügü aylıgından az olamaz.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan, uluslararası

barısı koruma ve destekleme operasyonlarında Türkiye Cumhuriyetince görevlendirilenlere,

bu görevleri esnasında veya bu görevleri nedeniyle vazife malûlü aylıgı ödendigi sürece harp

malûllügü zammı ayrıca verilir.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle

düzenlenir.

Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları

MADDE 48- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/28 md.) 4 üncü maddenin birinci

fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların yaslılık, malûllük veya vazife malûllügü islemleri;

a) Re’sen emekliye sevk hallerinde, sigortalının çalıstıgı göreve atamasındaki usûle göre

atamaya yetkili makamın,

b) _stek üzerine veya yas haddi, malûllük veya vazife malûllügü hallerinde kamu

idaresinin en yüksek amirinin,

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için Meclis Baskanlıgının, belediye baskanları

için belediye encümeninin, illerin daimi komisyon üyeleri için il valiliginin, çalıstıkları kamu

idareleri ile ilisikleri kesilmis olup da bir kanunla sigortalılık hakkı devam edenler için daha

önce görev yaptıkları son kamu idaresinin en yüksek amirinin,

d) Kurumların yönetim kurulu üyelerinin istek, malûliyet ve yas haddi hallerinde,

atanmalarında atamayı yapan kurumun en yüksek amirinin,

e) Danıstay Baskanının istek, malûliyet ve yas haddi hallerinde Basbakanlık, Sayıstay

Baskanının aynı halleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskanlıgı,

onayı ile tekemmül eder.

Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep

tarihinden itibaren bir ayı geçemez. Bakanlar Kurulu kararı veya müsterek kararname ile

atananların görevleriyle ilisiklerinin kesilmesi ilgili bakanın onayı ile tekemmül eder.

Özellestirilmeleri sonucu sermayesindeki kamu payı % 50’nin altına düsen kuruluslar

ile satıs veya devri yapılmıs olan kuruluslarda çalısmakta iken emekliye ayrılanlar için

emekliye sevk onayı aranmaz. Birinci fıkranın (b) bendine göre emekliye ayrılmak isteyenler

için her durumda, istek tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda ilisikleri kesilmis sayılır.

_tibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi

MADDE 49- (Degisik: 17/4/2008-5754/29 md.)

_tibarî hizmet süresi, bu Kanuna göre baglanacak aylıklar ve yapılacak toptan

ödemelerin hesabında dikkate alınan ancak hiçbir sekilde bu Kanunla tanınan hakları kazanma

bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yas ve emeklilik ikramiyesinin hesabında nazara

alınmayan süredir. Sigortalıların asagıda yazılı görevlerde geçen zamlar hariç, fiilî hizmet

sürelerinin her yılı için;

a) Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaslardan;

1) Harbi doguran genel ve kısmî seferberlige katılanların, harbin ilânından seferberligin

bitim tarihine,

2) Seferberligi gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli

olanların, çarpısmaların baslangıcından seferberligin sona erdigi tarihe,

3) Harp veya seferberlik ilân edilmeden, Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin

taraf oldugu uluslararası sözlesmeler uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silâhlı

Kuvvetlerinde görev yapanların çarpısma meydana gelmesi halinde, çarpısma süresince veya

çarpısma bitmeden dönenler için Türkiye’ye dönüs tarihine,

kadar geçen tutsaklık süreleri dahil fiilî hizmet sürelerinin,

b) 4 üncü madde geregi sigortalı sayılanlardan bu fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3)

numaralı alt bentlerinde yazılı hareketlere sivil görevli, er veya erbas olarak katılanların, bu

durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin, bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık

sürelerinin,

c) Harp halinde düsmana tutsak düsen veya düsman tarafından enterne edilen

sigortalılardan kanunları geregince, aylıkları ödenmek suretiyle, sözlesmeli personel hariç

olmak üzere kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiilî hizmet

sürelerinin,

her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi olarak eklenir. Bu nedenlerle eklenecek itibarî

hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz.

Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbaga adam ve

parasütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin her yılı için üç ay itibarî

hizmet süresi eklenir. Bunlardan bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2)

numaralı alt bentlerinde gösterilenler için itibarî hizmet süresi zamları ayrıca eklenir.

Her yıl sonunda, sigortalının fiilî hizmet süresine bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b)

ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası hükümleri uyarınca eklenen itibarî hizmet süresinin her otuz

günü için, yılın son ayında sigortalı adına ödenen malûllük, yaslılık ve ölüm sigortasına ait

sigortalı ve isveren prim toplamı kadar ayrıca itibarî hizmet süresi primi isverenden tahsil

edilir. Süresinde yatırılmayan tutarlar için 89 uncu madde hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

_stege Baglı Sigorta Hükümleri

_stege baglı sigorta ve sartları

MADDE 50- _stege baglı sigorta; kisilerin istege baglı olarak prim ödemek suretiyle

uzun vadeli sigorta kollarına ve genel saglık sigortasına tâbi olmalarını saglayan sigortadır.

(Degisik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/30 md.) _stege baglı sigortalı olabilmek için

Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözlesmesi

imzalanmamıs ülkelerdeki Türk vatandaslarından;

a) Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek sekilde çalısmamak veya

sigortalı olarak çalısmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalısmak ya da tam gün

çalısmamak,

b) Kendi sigortalılıgı nedeniyle aylık baglanmamıs olmak,

c) 18 yasını doldurmus bulunmak,

d) _stege baglı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma basvuruda bulunmak,

sartları aranır.

_stege baglı sigorta baslangıcı ve sona ermesi

MADDE 51- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/31 md.) _stege baglı

sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettigi tarihi takip eden günden itibaren

baslar.

_stege baglı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre sigortalı

olmayı gerektirecek çalısması bulundugu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakısan

istege baglı prim ödenen süreleri iptal edilerek, bu süreye iliskin ödedikleri primler ilgililere

iade edilir.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/31 md.) Ay içerisinde 30 günden az çalısan veya 80 inci

madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalısma saatinin 4857 sayılı

Kanuna göre belirlenen günlük normal çalısma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan

sigortalıların aynı ay içerisinde istege baglı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen

süreler zorunlu sigortalılıga iliskin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere

eklenir ve eklenen bu süreler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında

sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

_stege baglı sigortalılık;

a) _stege baglı sigortalılıgını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmis son

günü takip eden günden,

b) Aylık talebinde bulunanların, aylıga hak kazanmıs olmak sartıyla talep tarihinden,

c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

itibaren sona erer.

_stege baglı sigorta primi ödenmis süreler, malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları ile

genel saglık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

_stege baglı sigorta primleri ve ödenmesi

MADDE 52- (Degisik: 17/4/2008-5754/32 md.)

_stege baglı sigorta primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı

ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32’sidir.

Bunun % 20’si malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel saglık sigortası

primidir. 51 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenler için 82 nci maddeye göre belirlenen

prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla belirlenen günlük kazanç

ve gün sayısı üzerinden malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları ile genel saglık sigortası primi

alınır.

_stege baglı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kisi olsa dahi, 60 ıncı maddenin

birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel saglık sigortalısı sayılır ve genel saglık sigortası

primini de ödemekle yükümlüdürler. Yabancı ülke vatandaslarından Türkiye’de yerlesik olma

hali bir yılı doldurmadıkça genel saglık sigortası primi alınmaz ve bu kisiler genel saglık

sigortalısı sayılmaz.

Ait oldugu aydan itibaren en geç 12 ay içinde 89 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre

hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte primi ödenmeyen süreler,

sigortalılık süresinden sayılmaz. Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler 89 uncu maddenin

üçüncü fıkrası hükümlerine göre iade edilir.

_stege baglı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması

halinde, istege baglı sigortaya tâbi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle

Kuruma olan borçlarına mahsup edilir.

YED_NC_ BÖLÜM

Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına

_liskin Ortak Hükümler

Sigortalılık hallerinin birlesmesi

MADDE 53- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Sigortalının, 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden

fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek sekilde çalısması halinde; öncelikle aynı

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalısması yoksa ilk

önce baslayan sigortalılık iliskisi esas alınarak sigortalı sayılır.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları isyerlerinden dolayı, 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) _stege baglı sigortalı olanların 4 üncü maddenin

birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak sekilde çalısmaya baslamaları

halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla istege baglı

sigortalılık hali sona erer.

Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan

sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin

çakısması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü

uygulanır.

Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden

baska bir sigortalılık hali için prim ödemis olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya

göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmis ve esas alınan sigortalılık halinde geçmis kabul

edilir.

(Degisik dördüncü fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Bu Kanunun yürürlüge girdigi

tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve

(c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalısmıs olanların yaslılık aylıgı baglanma

taleplerinde, en fazla sigortalılıgın geçtigi sigortalılık hali, hizmet sürelerinin esit olması ile

malûllük ve ölüm halleri ile yas haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen

vazifelere atanma veya seçilme ve baglı oldukları sigortalılık halinin kanunla degistirilmesi

durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır.

Aylık ve gelirlerin birlesmesi

MADDE 54- Bu Kanuna göre baglanacak aylık ve gelirlerin birlesmesi durumunda;

a) Uzun vadeli sigorta kollarından;

1) Hem malûllük hem de yaslılık aylıgına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan

yüksek olanı, aylıklar esitse yalnız yaslılık aylıgı,

2) Malûllük, vazife malûllügü veya yaslılık aylıgı ile birlikte, ölen esinden dolayı da

aylıga hak kazanan sigortalıya her iki aylıgı,22

3) Ana ve babasından ayrı ayrı aylıga hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylıgın

tamamı, az olan aylıgın yarısı,

4) Birden fazla çocugundan aylıga hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye

imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylıgın tamamı, düsük olan aylıgın yarısı,

5) (Degisik: 17/4/2008-5754/34 md.) Hem esinden, hem de ana ve/veya babasından

ölüm aylıgına hak kazananlara, tercihine göre esinden ya da ana ve/veya babasından

baglanacak aylıgı,

6) (Ek: 17/4/2008-5754/34 md.) Bu Kanuna göre vazife malûllügü aylıgı almakta iken,

tekrar sigortalı olanlardan hem vazife malûllügüne hem de malûllük aylıgına hak kazananlara

bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları esitse yalnızca vazife malûllügü aylıgı, bunlardan hem

vazife malûllügü hem de yaslılık aylıgına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi,

7) (Ek: 17/4/2008-5754/34 md.) Evliligin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda

sonraki esinden de aylıga hak kazananlara tercih ettigi aylıgı,

baglanır.

b) Kısa vadeli sigorta kollarından;

1) Sürekli is göremezlik geliriyle birlikte ölen esinden dolayı da gelire hak kazanan

ese her iki geliri,

2) Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az

olanın yarısı,

3) (Degisik: 17/4/2008-5754/34 md.) Birden fazla çocugundan gelire hak kazanan

ana ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı,

düsük olan gelirin yarısı,

4) (Degisik: 17/4/2008-5754/34 md.) Hem esinden, hem de ana ve/veya babasından

ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre esinden ya da ana ve/veya babasından

baglanacak geliri,

5) (Ek: 17/4/2008-5754/34 md.) Evliligin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda

sonraki esinden de gelire hak kazananlara tercih ettigi geliri,

22 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 34 ücü maddesiyle; bu bentte yer alan “Malûllük” ibaresinden

sonra gelmek üzere “vazife malûllügü” ibaresi eklenmis ve metne islenmistir.

baglanır.

c) (Degisik: 17/4/2008-5754/34 md.)Malûllük, yaslılık, ölüm sigortaları ve vazife

malûllügü ile is kazası ve meslek hastalıgı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler

birlesirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az

olanın yarısı, esitligi halinde ise is kazası ve meslek hastalıgından baglanan gelirin tümü,

malûllük, vazife malûllügü veya yaslılık aylıgının yarısı baglanır.

Birinci fıkradaki sıralamaya göre yapılacak degerlendirmeler sonucunda, bir kiside

ikiden fazla gelir veya aylık birlestigi takdirde, bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye

imkân veren iki dosya üzerinden gelir veya aylık baglanır, diger dosya veya dosyalardaki gelir

ve aylık hakları durum degisikligi veya diger bir dosyadan gelir veya aylıga hak kazanıldıgı

tarihe kadar düser.

Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama

islemleri23

MADDE 55- Bu Kanuna göre gelir veya aylık baglanan sigortalı ile hak sahibi

kisilerin durumlarının, kendilerine veya baska hak sahiplerine baglanmıs bulunan gelir veya

aylık tutarının düzeltilmesini gerektirir bir sekilde degismesi halinde gelir veya aylık tutarları,

degisikligin meydana geldigi tarihten sonraki ödeme dönemi basından baslanarak yeni

duruma göre düzeltilir.

(Degisik: 17/4/2008-5754/35 md.) Bu Kanuna göre baglanan gelir ve aylıklar, her yılın

Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre

Türkiye _statistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel

indeksindeki degisim oranı kadar artırılarak belirlenir.

(Ek: 17/4/2008-5754/35 md.) Bu Kanuna göre sigortalıya baglanacak aylıklar ile ölen

sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalısma sürelerindeki her yıl için

82 nci maddeye göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep

veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle 29 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen

ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü oldugu esi veya çocugu

varsa % 40’ından az olamaz. Hak sahibi kimselerin aylıkları; hak sahibi bir kisi ise bu fıkraya

göre hesaplanan alt sınır aylıgının % 80’inden, hak sahibi iki kisi ise % 90’ından az olamaz.

Uluslararası sosyal güvenlik sözlesmeleri geregince baglanan kısmı aylıklar için bu fıkra

hükümleri uygulanmaz.

(Ek: 17/4/2008-5754/35 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri

kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere, malûllük sigortasından dosya bazında her

yıl baglanan aylıkların aylık baslangıç tarihinin ait oldugu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait

artıslar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaslılık sigortasından bir önceki yılın son

ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı dosya bazında ödenen en düsük yaslılık

aylıgından az olamaz.

23 Bu madde basgı “Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, ödenmesi ve yoklama islemleri” iken,

17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle metne islendigi sekilde degistirilmistir.

(Ek: 17/4/2008-5754/35 md.) _s kazası veya meslek hastalıgı sonucu baska birinin

sürekli bakımına muhtaç duruma gelen sigortalı için bu Kanunun 19 uncu maddesine göre

hesaplanacak sürekli is göremezlik geliri, 82 nci maddeye göre tespit edilen prime esas

kazanç alt sınırının aylık tutarının %85’inden az olamaz.

Sigortalıya veya hak sahiplerine baglanan gelir veya aylıklar, her ay pesin olarak ödenir.

Gelir ve aylıkların ödeme dönemleri, ödeme tarihleri, ödeme sekli ve ödeme merkezleri

Kurumca belirlenir.

Gelir ve aylık alma sartlarının devam edip etmedigine yönelik yoklama islemlerine

iliskin usûl ve esaslar ile bu maddenin uygulanmasına iliskin diger usûl ve esaslar, Kurum

tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

Gelir ve aylık baglanmayacak haller

MADDE 56- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/36 md.)

Ölen sigortalının hak sahiplerinden;

a) Kendisinden aylık baglanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık baglanmıs olan

sigortalıyı kasten öldürdügü veya öldürmeye tesebbüs ettigi veya bu Kanun geregince sürekli

is göremez hale veya malûl duruma getirdigi,

b) Kendisinden aylık baglanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık baglanmamıs olan

sigortalıya veya hak sahibine karsı agır bir suç isledigi veya bunlara karsı aile hukukundan

dogan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme baglı bir

tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları,

hususunda kesinlesmis yargı kararı bulunan kisilere gelir veya aylık ödenmez. Ödenmis

bulunan gelir ve aylıklar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

Esinden bosandıgı halde, bosandıgı esiyle fiilen birlikte yasadıgı belirlenen es ve

çocukların, baglanmıs olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kisilere ödenmis olan tutarlar, 96 ncı

madde hükümlerine göre geri alınır.

Yas

MADDE 57- _s kazasıyla meslek hastalıgı halinde, hak sahiplerine baglanacak

gelirlerin hesabında, is kazasının oldugu veya meslek hastalıgının hekim veya saglık kurulu

raporu ile ilk defa tespit edildigi tarihte nüfus kütügünde kayıtlı bulunan dogum tarihleri esas

alınır.

Malûllük, yaslılık ve ölüm sigortalarına iliskin yas ile ilgili hükümlerin

uygulanmasında, sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının, mülga 2/6/1949 tarihli ve 5417

sayılı Kanun ve mülga 4/2/1957 tarihli ve 6900 sayılı Kanun ile 17/7/1964 tarihli ve 506

sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga

17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı kanunlara, 17/7/1964

tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tâbi sandıklara veya bu Kanuna göre ilk

defa malûllük, yaslılık ve ölüm sigortalarına tâbi oldugu tarihte, nüfus kütügünde kayıtlı

bulunan dogum tarihleri, sigortalının bu Kanuna göre ilk defa çalısmaya basladıgı tarihten

sonra dogan çocuklarının ise nüfus kütügüne ilk olarak yazılan dogum tarihleri esas alınır.

_s kazası, meslek hastalıgı, malûllük, yaslılık ve ölüm sigortalarından gelir ve aylık

tahsisleri ile sermaye degerinin hesabında, is kazasının oldugu veya meslek hastalıgının

hekim raporuyla ilk defa tespit edildigi veya sigortalıların bu Kanuna ve bu Kanunla

yürürlükten kaldırılmıs kanunlara tâbi olarak ilk defa çalısmaya basladıgı tarihten sonraki yas

düzeltmeleri dikkate alınmaz.

Nüfus kayıtlarında dogum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz’da, dogum ayı

yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde dogmus sayılır.

Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli

Sandıgı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirlenen yas hadleri sebebiyle emeklilik islemleri,

dogum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile dogum günleri 1 Eylülden önce olanlar

için 1 Eylül, dogum günleri 1 Eylül ve daha sonra olanlar için müteakip yılın 1 Eylül tarihinde

yapılır.

Sosyal Sigorta Yüksek Saglık Kurulu24

MADDE 58- Bu Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere bransları

Kurum tarafından belirlenecek uzman hekimlerden olusan Sosyal Sigorta Yüksek Saglık

Kurulu kurulur. Kurul; Millî Savunma Bakanlıgı, Saglık Bakanlıgı, Çalısma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlıgı, Yüksek Ögretim Kurulu, en fazla üyeye sahip isveren, isçi ve kamu

çalısanlarını temsil eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi, Türkiye Esnaf

ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birligi Türkiye Ziraat Odaları Birligi ile

Kurum tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden olusur. Aynı usûlle birden fazla

Kurul olusturmaya Bakanlık yetkilidir.

Kurula, kendi aralarından seçecekleri üye baskanlık eder. Baskan, yoklugunda yerine

bakacak üyeyi belirler. Kurul, haftada en az bir kez ve en az yedi üye ile toplanır, kararlar salt

çogunlukla alınır. (Ek cümle: 17/4/2008-5754/37 md.) Oylarda esitlik olması halinde

baskanın bulundugu taraf çogunluk sayılır.Kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet

süreleri üç yıl olup, üç yıl sonunda yeniden görevlendirilebilirler. Bir takvim yılı içerisinde

mazeretsiz olarak birbirini izleyen bes veya toplam on toplantıya katılmayan üyelerin

üyelikleri kendiliginden sona erer. Bu sekilde üyeligi sona eren üyenin yerine bir baska kisi,

aynı usûlle görevlendirilir.

(Degisik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/37 md.) Sosyal Sigorta Yüksek Saglık

Kuruluna istirak edenlerden; katıldıkları her toplantı günü için 4000 gösterge rakamının

memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ve ayda sekiz toplantıyı

geçmemek üzere huzur hakkı ödenir. Kurulun çalısmaları ile ilgili her türlü giderler Kurumca

24 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Türk

Tabipleri Birligi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Ziraat Odaları Birligi” ibaresi, dördüncü

fıkrasına “sigortalılar hakkında” ibaresinden sonra gelmek üzere “vazife malûllük derecesi,” ibaresi

eklenmis ve metne islenmistir.

ödenir. Kurul gerek gördügü hallerde dısarıdan uzman kisilerin görüsüne basvurabilir. Bu

kisilere de aynı miktar ve sartlarda huzur hakkı ödenir.

Kurul, sigortalılar hakkında vazife malûllük derecesi is kazası ve meslek hastalıgı

sonucu sürekli is göremezlik derecesi tespiti ile çalısma gücünün malûliyeti gerektirecek

derecede kaybına iliskin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara

baglar. Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdigi uzman bir hekimi

dinlemek zorundadır.

Kurul, bu Kanunda yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal

eden ve bilirkisi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, gerekli

incelemeleri yaparak görüs bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için belirledigi bilirkisi

ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir.

Sosyal Sigorta Yüksek Saglık Kurulunun hizmetlerini ifa etmesi için gerekli

sekretarya islemleri Kurumca yerine getirilir. Sosyal Sigorta Yüksek Saglık Kurulunun görev,

yetki, çalısma usûl ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına iliskin diger usûl ve esaslar,

Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi

MADDE 59- Bu Kanunun uygulanmasına iliskin islemlerin denetimi, Kurumun

denetim ve kontrol ile görevlendirilmis memurları eliyle yürütülür. Askerî isyerlerine ait

sigorta islemlerinin denetim ve kontrolü, askerî is müfettisleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmis memurlarının görevleri sırasında

tespit ettikleri Kurum alacagını doguran olay ve bu olaya iliskin islemler, yemin hariç her

türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar

geçerlidir. _sverenler ve sigortalılar ile isyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları,

isle ilgili gerçek ve tüzel kisiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmis

memurlarına bilgi verilmek üzere çagrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve

delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylıgı saglamak ve

bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim

ve kontrol ile görevlendirilmis memurları görevlerini yaparken, tüm kamu görevlileri gerekli

kolaylıgı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile

görevlendirilmis memurları, 4857 sayılı _s Kanununda belirtilen denetim, teftis ve kontrol

yetkisini de haizdir.

_haleli isler ile özel bina insaatı isyerleri isverenlerine, Kuruma prim borçlarının

bulunmadıgını gösteren ilisiksizlik belgesinin verilmesinde, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müsavirlik ve Yeminli Malî Müsavirlik

Kanununa göre yetki verilmis serbest muhasebeci malî müsavirler ile yeminli malî müsavirler

tarafından isyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda Kuruma bildirildigi tespit edilen isçilik

tutarlarının uygunlugu, Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, esas alınabilir.

Usûl ve esasları Kurumca belirlenmis hesaplama yöntemine uygun olarak serbest

muhasebeci malî müsavirler ile yeminli malî müsavirlerce düzenlenen rapor ile Kuruma

yeterli isçilik bildirilmedigi anlasılan isyeri ve isverenlerinin, tespit edilen fark isçilik tutarı

üzerinden hesaplanacak prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarını 102 nci maddenin

birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca verilecek idarî para

cezaları ile birlikte ödemeleri kaydıyla ilisiksizlik belgesi verilebilir.

Kurumca belirlenen usûl ve esaslara aykırı hareket ederek Kurum zararına sebebiyet

verdigi anlasılan serbest muhasebeci malî müsavirler ile yeminli malî müsavirler tarafından

düzenlenen raporlar dikkate alınmaz ve bunların daha sonra düzenleyecekleri raporlar

Kurumca isleme konulmaz. Gerçege aykırı rapor düzenleyen serbest muhasebeci malî

müsavirler ile yeminli malî müsavirler, Kurumun bu nedenle ugradıgı zarardan isverenle

birlikte müstereken ve müteselsilen sorumlu olup, bunlar hakkında, genel hükümlere göre

Kurumun takip hakkı saklıdır. Meslek mensupları, isverenlerin devamlı isyerlerinin

sigortalıları ile yaptıkları isler ile Kurumda tescil edilmemis veya tescil edilmis olmakla

birlikte isçilik bildiriminde bulunulmamıs olan yukarıdaki isler hakkında inceleme

yapamazlar.

Kamu idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatı geregince isyerlerinde

yapacakları sorusturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıstırılanların sigortalı olup

olmadıgını da tespit ederek, sigortasız çalıstırılanları Kuruma bildirmek zorundadır. Bu

kurumlar ayrıca kendi mevzuatları geregince yaptıkları inceleme ve tespitler sırasında bu

Kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının

eksik bildirilmesi sonucunu doguran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma bildirirler.

Kurum bu bildirimleri esas almak üzere gerekli yasal islemi yapar. _lgililerin itiraz hakları

saklıdır.25

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

25 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “denetim ve kontrolle

görevlendirilmis memurları,” ibaresi “denetim elemanları” seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Genel Saglık Sigortası Hükümleri

B_R_NC_ BÖLÜM

Kapsamdaki Kisiler ve Tescili

Genel saglık sigortalısı sayılanlar

MADDE 60- (Degisik: 17/4/2008-5754/38 md.)

_kametgahı Türkiye’de olan kisilerden;

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) ve (c) bentleri geregince sigortalı sayılan kisiler,

2) (b) bendi geregince sigortalı sayılan kisiler,

b) _stege baglı sigortalı olan kisiler,

c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan;

1) Harcamaları, tasınır ve tasınmazları ile bunlardan dogan hakları da dikkate alınarak,

Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri

kisi basına düsen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaslar,

2) Vatansızlar ve sıgınmacılar,

3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yasını Doldurmus Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz

Türk Vatandaslarına Aylık Baglanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kisiler,

4) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı _stiklal Madalyası Verilmis Bulunanlara Vatani

Hizmet Tertibinden Seref Aylıgı Baglanması Hakkında Kanun hükümlerine göre seref aylıgı

alan kisiler,

5) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Baglanması

Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kisiler,

6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Baglanması Hakkında

Kanun hükümlerine göre aylık alan kisiler,

7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz

faydalanan kisiler,

8) Harp malûllügü aylıgı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,

9) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına

göre görevlendirilen kisiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kisiler,

10) 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Sampiyonlugu

Kazanmıs Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Baglanması Hakkında Kanun hükümlerine

göre aylık alan kisiler,

d) Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak sartıyla, oturma izni almıs yabancı ülke

vatandaslarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kisiler,

e) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun geregince issizlik ödenegi ve ilgili kanunları

geregince kısa çalısma ödeneginden yararlandırılan kisiler,

f) Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına

göre gelir veya aylık alan kisiler,

g) Yukarıdaki bentlerin dısında kalan ve baska bir ülkede saglık sigortasından

yararlanma hakkı bulunmayan vatandaslar,

genel saglık sigortalısı sayılır.

6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f), (g), (h), (ı) ve (k) bentlerinde

sayılanların öncelikle, genel saglık sigortalısının bakmakla yükümlü oldugu kisi olup

olmadıgına bakılır. Genel saglık sigortalısının bakmakla yükümlü oldugu kisi ise tescili

yapılmaz. Aksi takdirde birinci fıkra hükümlerinden durumuna uyan bende göre genel saglık

sigortalısı sayılır. Birinci fıkranın (f) bendi kapsamında gelir alması nedeniyle genel saglık

sigortalısı sayılanlar, aynı zamanda diger bentler geregi de genel saglık sigortalısı sayılması

halinde (f) bendi dısındaki bentler kapsamında genel saglık sigortalısı sayılır.

6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (l) bentleri kapsamında olanlar, ceza infaz

kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, birinci fıkranın (d) bendi

kapsamına girenlerden Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerlesik olanlar, (f) bendi

kapsamında olup mülga 30/5/1978 tarihli ve 2147 sayılı ve 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı

kanunlara göre borçlanarak aylık baglanan kisilerden ise Türkiye’de ikamet etmeyenler genel

saglık sigortalısı ve genel saglık sigortalısının bakmakla yükümlü oldugu kisi sayılmazlar.

Birinci fıkranın (d) ve (g) bentlerinin uygulanmasında evli olanlar için, eslerden

hangisinin bu maddeye göre genel saglık sigortalısı, hangisinin bakmakla yükümlü olunan

kisi olacagının tespiti kendi tercihlerine bırakılır. Diger bentler geregi eslerin her ikisinin de

genel saglık sigortalılık sartlarının olusması halinde her ikisi de ayrı ayrı genel saglık

sigortalısı sayılır.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili

kanunları geregince bir yıldan fazla aylıksız izin kullanan esler, genel saglık sigortalısının

bakmakla yükümlü oldugu kisi sayılır.

Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile 80 inci maddede

belirtilen aile; aynı hane içerisinde yasayan es, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük

babadan olusur.

Genel saglık sigortalılıgının baslangıcı, bildirimi ve tescili

MADDE 61- Genel saglık sigortalılıgı baslangıcının tespiti ve tescil islemleri

asagıdaki hükümlere göre yürütülür. 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar; sigortalı veya istege baglı sigortalı olarak tescil

edildikleri tarihten itibaren genel saglık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek

olmaksızın tescil edilmis sayılır.

b) (Degisik: 17/4/2008-5754/39 md.) (c) bendinde sayılanlardan; (1) numaralı alt

bentte belirtilenler Kurumca tescil edildigi, (3), (4), (5), (6), (8), (9) ve (10) numaralı alt

bentlerde belirtilenler ise aylıga hak kazandıkları tarihten itibaren genel saglık sigortalısı

sayılır. Yukarıdaki alt bentler kapsamı dısında kalanlar ise vatansız ve sıgınmacı sayıldıkları,

korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya basladıkları tarihten

itibaren genel saglık sigortalısı sayılır ve ilgili kurumlarca kapsama alındıgı tarihten itibaren

bir ay içinde Kuruma bildirilir. (1) numaralı alt bentte belirtilenlerin taleplerinin Kurumca

degerlendirilmesi sonucu talep tarihi itibariyle müstahak oldugu anlasılanların talep tarihi;

daha sonra müstahak olanların ise müstahak oldukları tarih, Kurumca tescil edildikleri tarih

olarak kabul edilir.

c) (d) bendinde sayılanlar; Türkiye’deki yerlesim süresinin bir yılı geçtigi tarihten

itibaren genel saglık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri genel

saglık sigortası giris bildirgesi ile tescil edilirler.

d) (Degisik: 17/4/2008-5754/39 md.) (e) bendinde sayılanlar, issizlik veya kısa

çalısma ödeneginden yararlanmaya basladıkları tarihten itibaren genel saglık sigortalısı sayılır

ve Türkiye _s Kurumu tarafından issizlik ödeneginin baglandıgı tarihten itibaren bir ay içinde

Kuruma bildirilir.

e) (f) bendinde sayılanlar; gelir veya aylıktan yararlanmaya basladıkları tarihten

itibaren genel saglık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmis

sayılır.

f) (Degisik: 17/4/2008-5754/39 md.) (g) bendinde sayılanlar; diger bentlere göre

genel saglık sigortalısı olmadıkları tarihten itibaren genel saglık sigortalısı sayılır ve bu

tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri genel saglık sigortası giris bildirgesi ile tescil

edilirler. Ancak 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel saglık

sigortalısı sayılanların zorunlu sigortalılıklarının sona erdigi tarihten itibaren 10 gün sonra bu

bent kapsamında genel saglık sigortalısı sayılır.

(Degisik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/39 md.) 60 ıncı madde geregi genel saglık

sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil edilmis olmasına bakılmaksızın ve

ayrıca bir isleme gerek olmaksızın 18 yasını dolduruncaya kadar genel saglık sigortalısı veya

genel saglık sigortalısının bakmakla yükümlü oldugu kisi olarak saglık hizmetlerinden ve

diger haklardan yararlandırılır. 18 yasından küçük çocugun ana ve babası da yok ise 18 yasını

dolduruncaya kadar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi

kapsamında primi Devlet tarafından ödenmek üzere genel saglık sigortalısı sayılır.

(Degisik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/39 md.) 60 ıncı madde geregi genel saglık

sigortalısı iken durumunda degisiklik olan kisilerden, aynı maddenin birinci fıkrasının (c)

bendinin (1) numaralı alt bendine veya (g) bendi kapsamına giren kisiler durumlarında

degisiklik oldugu tarihten itibaren en geç bir ay içinde Kuruma basvurmak zorundadır. Bu

kisilerin 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamına

girmediginin tespit edilmesi halinde, durumlarında degisiklik oldugu tarihten baslamak üzere

(g) bendi kapsamında genel saglık sigortalısı sayılırlar.

Genel saglık sigortalılıgı, yerlesim yerinin Türkiye olmadıgı veya 60 ıncı maddenin

üçüncü fıkrası geregi genel saglık sigortası kapsamı dısına çıkılan tarihten itibaren sona erer.

Bu maddede belirtilen genel saglık sigortası giris bildirgesini süresi içinde

vermeyenler hakkında 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre idarî para cezası

uygulanır.

Genel saglık sigortası giris bildirgesinin içerik ve sekli ile bu maddenin

uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Saglık hizmetleri ve diger haklar ile bunlardan yararlanma

MADDE 62- Bu Kanun geregince genel saglık sigortasından saglanacak saglık

hizmetlerinden ve diger haklardan yararlanmak, genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü

oldugu kisiler için bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve hakların finansmanını saglamak bir

yükümlülüktür.

Saglık hizmetlerinden ve diger haklardan genel saglık sigortalısı ile bakmakla

yükümlü oldugu kisiler yararlandırılır.

Bu Kanun kapsamındaki kisilere saglanacak saglık hizmetleri ve diger haklar ile

kisilerden alınan primlerin tutarı arasında iliski kurulamaz.

_K_NC_ BÖLÜM

Saglanan Saglık Hizmetleri ve Diger Haklar

Finansmanı saglanan saglık hizmetleri ve süresi

MADDE 63- Genel saglık sigortalısının ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin

saglıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde saglıklarını kazanmalarını; is kazası ile meslek

hastalıgı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen saglık hizmetlerinin karsılanmasını,

is göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla

Kurumca finansmanı saglanacak saglık hizmetleri sunlardır:

a) Kisilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kisiye yönelik koruyucu saglık hizmetleri

ile insan saglıgına zararlı madde bagımlılıgını önlemeye yönelik koruyucu saglık hizmetleri.

b) Kisilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak

muayene, hekimin görecegi lüzum üzerine teshis için gereken klinik muayeneler, laboratuvar

tetkik ve tahlilleri ile diger tanı yöntemleri, konulan teshise dayalı olarak yapılacak tıbbî

müdahale ve tedaviler, hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre

nakline ve hücre tedavilerine yönelik saglık hizmetleri, acil saglık hizmetleri, ilgili kanunları

geregince saglık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî

bakım ve tedaviler.

c) Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene,

hekimin görecegi lüzum üzerine teshis için gereken klinik muayeneler, dogum, laboratuvar

tetkik ve tahlilleri ile diger tanı yöntemleri, konulan teshise dayalı olarak yapılacak tıbbî

müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil saglık

hizmetleri, ilgili kanunları geregince saglık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı

üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler.

d) (Degisik: 17/4/2008-5754/40 md.) Kisilerin hastalanmaları halinde ayakta veya

yatarak; agız ve dis muayenesi, dis hekiminin görecegi lüzum üzerine agız ve dis

hastalıklarının teshisi için gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diger

tanı yöntemleri, konulan teshise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, dis

çekimi, konservatif dis tedavisi ve kanal tedavisi, hasta takibi, dis protez uygulamaları, agız

ve dis hastalıkları ile ilgili acil saglık hizmetleri, 18 yasını doldurmamıs kisilerin ortodontik

dis tedavilerinin 72 nci maddeye göre belirlenen tutarı,

e) Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel saglık sigortalısı kadın ise

kendisinin, erkek ise karısının;

1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi

olamadıgının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceginin Kurumca

yetkilendirilen saglık hizmet sunucuları saglık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi,

2) 23 yasından büyük, 39 yasından küçük olması,

3) Son üç yıl içinde diger tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamıs oldugunun

Kurumca yetkilendirilen saglık hizmet sunucuları saglık kurulları tarafından belgelenmesi,

4) Uygulamanın yapıldıgı tıbbî merkezin Kurum ile sözlesme yapmıs olması,

5) En az bes yıldır genel saglık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kisi olup,

900 gün genel saglık sigortası prim gün sayısının olması,

sartlarının birlikte gerçeklesmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere

yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalıgın tedavisinin baska tıbbî bir yöntemle

mümkün olmaması ve Kurumca yetkilendirilen saglık hizmet sunucuları saglık kurulları

tarafından tıbben zorunlu görülmesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri.

f) Yukarıdaki bentler geregince saglanacak saglık hizmetleriyle ilgili teshis ve

tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iligi, ası, ilaç, ortez, protez, tıbbî

araç ve gereç, kisi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyilestirici nitelikteki tıbbî sarf

malzemelerinin saglanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve

yenilenmesi hizmetleri.

(Degisik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/40 md.) Kurum, finansmanı saglanacak saglık

hizmetlerinin teshis ve tedavi yöntemleri ile (f) bendinde belirtilen saglık hizmetlerinin

türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usûl ve esaslarını Saglık Bakanlıgının

görüsünü alarak belirlemeye yetkilidir. Kurum, bu amaçla komisyonlar kurabilir, ulusal ve

uluslararası tüzel kisilerle isbirligi yapabilir. Komisyonların çalısma usûl ve esasları Maliye

Bakanlıgı ile Saglık Bakanlıgının görüsü alınarak Kurumca belirlenir.

60 ıncı maddede sayılan genel saglık sigortalısı sayılma sartlarının yitirilmesi halinde,

devam etmekte olan tedavi nedeniyle saglanacak saglık hizmetleri kisinin iyilesmesine kadar

sürer.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar, Saglık Bakanlıgının görüsü

üzerine Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Kurumca finansmanı saglanmayacak saglık hizmetleri26

MADDE 64- Kurumca finansmanı saglanmayacak saglık hizmetleri sunlardır:

a) Vücut bütünlügünü saglamak amacıyla yapılan ve is kazası ile meslek hastalıgına,

kazaya, hastalıklara veya konjenital nedenlere baglı olarak ortaya çıkan durumlarda yapılacak

saglık hizmetleri dısında estetik amaçlı yapılan her türlü saglık hizmeti ile estetik amaçlı

ortodontik dis tedavileri.

b) Saglık Bakanlıgınca izin veya ruhsat verilmeyen saglık hizmetleri ile Saglık

Bakanlıgınca tıbben saglık hizmeti oldugu kabul edilmeyen saglık hizmetleri.

c) (Ek: 17/4/2008-5754/41 md.) Yabancı ülke vatandaslarının; genel saglık sigortalısı

veya genel saglık sigortalısının bakmakla yükümlü oldugu kisi sayıldıgı tarihten önce mevcut

olan kronik hastalıkları,

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar Saglık Bakanlıgının uygun görüsü

alınarak, Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri

MADDE 65- Hekimin veya dis hekiminin muayene veya tedavi sonrası tıbben

görecegi lüzum üzerine genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin saglık

hizmetinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerlesim yeri dısına yapılan

sevkinde, ayakta tedavilerde kendisinin ve bir kisi ile sınırlı olmak üzere refakatçisinin gidis

ve dönüs yol gideri ve gündelikleri; yatarak tedavilerde ise gidis ve dönüs tarihleri için

gündelikleri ile yol gideri Kurumca karsılanır.

Genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin yatarak tedavileri

sırasında, hekimin veya dis hekiminin tıbben görecegi lüzum üzerine yanında kalan

refakatçinin yatak ve yemek giderleri bir kisi ile sınırlı olmak üzere Kurumca karsılanır.

26 Bu madde basgı “Kurumca saglanmayacak saglık hizmetleri “ iken, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı

Kanunun 41 inci maddesiyle metne islendigi sekilde degistirilmis ve birinci fıkrasına “Kurumca”

ibaresinden sonra gelmek üzere “finansmanı” ibaresi eklenmistir.

Yurt içinde veya yurt dısına yapılan sevkler nedeniyle ödenecek gündelik, yol, yatak

ve yemek giderlerinin tutarı 72 nci maddede belirtilen Saglık Hizmetleri Fiyatlandırma

Komisyonu tarafından belirlenir.

Sürekli is göremezlik veya malûllük durumlarının tespiti, kontrolü veya periyodik

saglık muayenesi amacıyla yapılan saglık hizmeti giderleri ile yol ve gündelik giderleri de bu

madde hükümlerine göre ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Yurt dısında tedavi

MADDE 66– 63 üncü maddede sayılan saglık hizmetlerinin yurt içindeki saglık

hizmet sunucularından saglanması esastır. Ancak;

a) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan

genel saglık sigortalılarından; isverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûle uygun olarak

veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak geçici görevle yurt

dısına gönderilenlere, acil hallerde,

b) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan

genel saglık sigortalılarından; isverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûle uygun olarak

veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak sürekli görevle

yurt dısına gönderilenler ile bunların yurt dısında birlikte yasadıkları bakmakla yükümlü

oldugu kisilere,

c) Saglık Bakanlıgının uygun görüsü üzerine yurt içinde tedavisinin yapılamadıgı

tespit edilen kisilerin,27

saglık hizmetleri yurt dısında saglanır.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/66 md.) Yurt içinde yapılması mümkün olmayan tetkiklerin

de yurt dısında yapılması saglanabilir.

Ancak, yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentleri geregi yurt dısında saglanan saglık

hizmetlerinin Kurumca karsılanacak bedelleri, yurt içinde sözlesmeli saglık hizmet

sunucularına ödenen tutarı geçemez. Bu tutarı asan kısım isverenler tarafından ödenir.

Uluslararası sosyal güvenlik sözlesmeleri hükümleri saklıdır.

Bakanlar Kurulu kararı ile birlik halinde ya da kamu idarelerinin yetkili

makamlarınca yurt dısına askerî veya güvenlik amaçlı görevlendirilenlerin, bu Kanun

kapsamına giren saglık hizmetlerinin saglanması ile bu hizmetlere iliskin giderlerin yurt

27 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle; bu bentte “tedavisi mümkün olmadıgı” ibaresi

“tedavisinin yapılamadıgı” yer alan seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

içindeki sözlesmeli saglık hizmeti sunucularına ödenen tutarı asan kısmı, kurumlarınca

karsılanır.

Kurum, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kisilerin saglık hizmetlerini,

bu kisilerin geçici veya sürekli görev süresince genel saglık sigortası için Kuruma ödenen

prim tutarını geçmemek kaydıyla, ilgili ülkede saglık sigortası yaptırmak suretiyle de

saglayabilir.

Birinci fıkranın (c) bendi geregince yurt dısına sevk edilen kisilerin saglık hizmeti

bedelinin tümü ödenir. Ancak bu tutar varsa Kurumun yurt dısında sevke konu tedaviye

iliskin sözlesmeli oldugu saglık hizmet sunucularına ödenen tutarı geçemez. Bu kisilerin 65

inci madde hükümlerine göre yapılacak giderleri ayrıca karsılanır.

Yukarıdaki haller dısında, yurt dısında saglık hizmetlerine iliskin giderler Kurumca

ödenmez.

Bu maddenin uygulanmasında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

kapsamında sigortalı olması nedeniyle genel saglık sigortalısı sayılanların daimi olarak altı

aydan fazla süreyle yurt dısında görevlendirilmeleri durumu, sürekli görevle yurt dısına

gönderilme sayılır.

Kamu idarelerinde çalısan sigortalılar dısında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)

bendi kapsamındaki sigortalıların geçici veya sürekli görevlendirilmesine iliskin usûller ve

süreler ile bu maddenin uygulanmasına iliskin diger usûl ve esaslar, ilgili Bakanlıkların

görüsü alınarak Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Saglık Hizmetlerinden Yararlanma Sartları ve Katılım Payı

Saglık hizmetlerinden yararlanma sartları

MADDE 67- (Degisik: 17/4/2008-5754/42 md.)

18 yasını doldurmamıs olan kisiler, tıbben baskasının bakımına muhtaç olan kisiler, acil

haller, is kazası ile meslek hastalıgı halleri, bildirimi zorunlu bulasıcı hastalıklar, 63 üncü

maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri geregince saglanan saglık hizmetleri, 75 inci

maddede sayılan afet ve savas ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere saglık hizmetlerinden

ve diger haklardan yararlanabilmek için;

a) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diger bentleri geregi genel

saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin, saglık hizmeti sunucusuna

basvurdugu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel saglık sigortası prim ödeme

gün sayısının olması,

b) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine

tabi olan genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin yukarıdaki bentte

sayılan sartla birlikte, saglık hizmeti sunucusuna basvurdugu tarihte 60 günden fazla prim ve

prime iliskin her türlü borcunun bulunmaması,

c) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine tabi olan genel saglık

sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin yukarıdaki bentlerde sayılan sartla birlikte,

saglık hizmeti sunucusuna basvurdugu tarihte prim ve prime iliskin her türlü borcunun

bulunmaması,

sarttır.

Ancak, genel saglık sigortalısının bakmakla yükümlü oldugu kisi kapsamından

çıkanların genel saglık sigortalısı oldugu tarihten itibaren otuz gün içinde saglık

hizmetlerinden yararlanabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki prim

ödeme gün sayısı aranmaz. Ayrıca 60 ıncı madde kapsamında genel saglık sigortalısı

sayılanların;

a) Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,

b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,

c) _s kazası, meslek hastalıgı, hastalık ve analık sigortalarından geçici is göremezlik

ödenegi alan sigortalının is göremedigi süre,

d) Sigortalının greve istirak etmesi veya isverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre,

saglık hizmeti sunucusuna basvurdugu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün

genel saglık sigortası primi ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmaz.

Ayrıca genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin saglık

hizmetlerinden ve diger haklardan yararlanabilmeleri için saglık hizmet sunucularına

basvurduklarında acil haller hariç olmak üzere (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden

sonra); nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından

verilen resimli saglık kartı belgelerinden birinin gösterilmesi zorunludur.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel saglık sigortalısı

sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdigi tarihten itibaren on gün süreyle genel saglık

sigortasından yararlanırlar. Bu kisilerin sigortalılık niteligini yitirdikleri tarihten geriye dogru

bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteligini yitirdikleri tarihten

itibaren 90 gün süreyle zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel saglık sigortalılıklarından

dolayı prim borcu olup olmadıgına bakılmaksızın bakmakla yükümlü oldugu kisiler dahil

saglık hizmetlerinden yararlandırılırlar.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Katılım payı alınması

MADDE 68- 63 üncü maddede sayılan saglık hizmetlerinden katılım payı alınacak

olanlar sunlardır:

a) Ayakta tedavide hekim ve dis hekimi muayenesi.

b) Ortez, protez, iyilestirme araç ve gereçleri.

c) Ayakta tedavide saglanan ilaçlar.

(Degisik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/43 md.) Katılım payı, birinci fıkranın (a)

bendindeki saglık hizmetleri için 2 Yeni Türk Lirası olarak uygulanır. Katılım payı, (b) ve (c)

bentlerindeki saglık hizmetleri için gereksiz kullanımı azaltma, saglık hizmetlerinin niteligi

itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kisilerin prime esas kazançlarının, gelir ve

aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak % 10 ilâ % 20 oranları arasında olmak

üzere Kurumca belirlenir. Birinci fıkranın (a) bendindeki saglık hizmetleri için belirlenen

katılım payı tutarı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usûl Kanunu uyarınca belirlenen

yeniden degerleme oranı kadar her yıl artırılır. Birinci fıkranın (a) bendi geregi katılım payını;

birinci basamak hizmet sunucularında yapılan muayenelerinde almamaya ya da daha düsük

tutarlarda belirlemeye veya tekrar birinci fıkranın (a) bendi için belirlenen tutara getirmeye,

ikinci ve üçüncü basamak saglık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde ise önceki

basamaklardan sevkli olarak basvurulup basvurulmadıgı dikkate alınmak suretiyle yarısına

kadar indirmeye veya bes katına kadar artırmaya, gerektiginde bu tutarları kanuni tutarlarına

getirmeye veya indirmeye Kurum yetkilidir.

(Mülga üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/43 md.)

Genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin birinci fıkranın (b)

bendi geregi ödeyecekleri katılım payının tutarı, saglık hizmetinin alındıgı tarihteki asgarî

ücretin % 75’ini geçemez.

63 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi geregince saglanan ve bir hastalıgın

tedavisinin baska tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme

yöntemi tedavisi dısındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede %

30, ikinci denemede % 25 oranında uygulanır. Ancak katılım payında dördüncü fıkra geregi

uygulanan üst limit dikkate alınmaz.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri

geregi genel saglık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldugu kisilerin

ödemis oldukları katılım payları, talepleri halinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal

Yardımlasma ve Dayanısmayı Tesvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenir.

Katılım paylarını, gelir veya aylık alan kisilerin gelir veya aylıklarından, çalısanların

ücret veya maaslarından mahsup edilmek suretiyle tahsile ve katılım paylarının ödenme

usûlünü belirlemeye Kurum yetkilidir. Sözlesmeli saglık hizmeti sunucularına, tahsil ettikleri

katılım payı düsüldükten sonra kalan tutar ödenir.

(Degisik sekizinci fıkra: 17/4/2008-5754/43 md.) Katılım paylarının

hesaplanmasında 72 nci maddeye göre tespit edilen saglık hizmeti tutarları esas alınır.

Katılım paylarının ödenme usûlleri ile bu maddenin uygulanmasına iliskin diger usûl

ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Katılım payı alınmayacak haller, saglık hizmetleri ve kisiler28

MADDE 69- 68 inci maddede sayılan saglık hizmetlerinden katılım payı alınmayacak

haller, saglık hizmetleri ve kisiler sunlardır:

a) _s kazası ile meslek hastalıgı halleri ile askerî tatbikat ve manevralarda saglanan

saglık hizmetleri.

b) 75 inci maddede yer alan afet ve savas hali nedeniyle saglanan saglık hizmetleri.

c) Aile hekimi muayeneleri ve kisiye yönelik koruyucu saglık hizmetleri.

d) Saglık raporu ile belgelendirilmek sartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklar

ve hayati önemi haiz 68 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki saglık

hizmetleri ile organ, doku ve kök hücre nakli.29

e) (Degisik: 17/4/2008-5754/65 md.) 94 üncü maddede tanımlanan kontrol

muayeneleri,

f) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c ) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen

kisiler ile bunların esleri, (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentleri kapsamında sayılanlar,

vazife malûlleri ile 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının, (d) ve (e) bentlerinde sayılanlar.

(Ek cümle: 17/4/2008-5754/66 md.) Ayrıca, 3713 sayılı Kanuna göre aylık baglanmıs

malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllügü aylıgı alan er ve

erbasların saglık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diger iyilestirici

araç/gereçler herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin

karsılanır.

Bu madde geregince katılım payı alınmayacak saglık hizmetlerini tek tek veya

gruplandırarak tespite Kurum yetkilidir.

Hizmet basamakları ve sevk zinciri30

28 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle; 69 uncu maddenin birinci fıkrasının (f)

bendinde geçen “4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının” ibaresi “4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının,”, aynı

Kanunun 66 ncı maddesiyle (d) bendine “ile organ” ibaresinden sonra gelmek üzere “, doku ve kök hücre;”,

(f) bendine “(c) bendinin (4)” ibaresinden sonra gelmek üzere “numaralı alt bendinde belirtilen kisiler ile

bunların esleri” ibareleri eklenmis ve metne islenmistir.

29 Bu bentte yer alan “saglık kurulu raporu” ibaresi, 9/5/2007 tarihli ve 5655 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle

“saglık raporu” olarak degistirilmis ve metne islenmistir.

30 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle; 70 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan

“sınıflandırılır” ibaresi “basamaklandırılır”, seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

MADDE 70- Bu Kanunun uygulanması bakımından saglık hizmeti sunucuları birinci,

ikinci ve üçüncü basamak olarak Saglık Bakanlıgı tarafından basamaklandırılır. Bu

basamaklar ve saglık hizmet sunucuları arasında sevk zinciri; tanı, ön tanı, hekimlerin ve dis

hekimlerinin uzmanlıkları dikkate alınmak suretiyle tüm yurtta veya il ya da ilçe bazında

Saglık Bakanlıgının görüsü alınarak Kurum tarafından belirlenir. Aile hekimleri birinci

basamak hizmet sunucuları içinde yer alır.

Kurumca saglık hizmetlerinin saglanabilmesi için, genel saglık sigortalısı ve

bakmakla yükümlü oldugu kisiler sevk zinciri kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.

(Mülga üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/67 md.)

Kimlik tespiti ve acil haller31

MADDE 71- Saglık hizmeti sunucuları, genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü

oldugu kisilere saglık hizmeti sunumu asamasında (acil hallerde ise acil halin sona

ermesinden sonra), 67 nci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan belgeleri ve bu belgelerin

basvuran kisiye ait olup olmadıgını kontrol etmek zorundadır. (Mülga son cümle: 17/4/2008-

5754/67 md.)

Genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin kendi adına bir

baskasının saglık hizmeti almasını veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesini

saglaması yasaktır. Bu fiilleri isleyenlerden Kurumun ugradıgı zararın iki katı kanunî faiziyle

birlikte müstereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237

sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun uygulamasında acil hallerin ve acil saglık hizmetlerinin neler olduguna,

hangi yöntem ve ölçütlerle tespit edilecegine iliskin hususlar, Saglık Bakanlıgının uygun

görüsü üzerine Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî ve Çesitli Hükümler

Saglık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi

MADDE 72- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/44 md.) 65 inci madde geregi

ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini

belirlemeye Saglık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkilidir. Komisyon, tıp egitimini,

hizmet basamagını, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak saglık

31 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle; 71 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “ikinci”

ibaresi “üçüncü” seklinde degistirilmis; ve metne islenmistir.

hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabilir. Komisyon,

63 üncü madde hükümlerine göre finansmanı saglanan saglık hizmetlerinin Kurumca

ödenecek bedellerini; saglık hizmetinin sunuldugu il ve basamak, Devletin dogrudan veya

dolaylı olarak saglamıs oldugu sübvansiyonlar, saglık hizmetinin niteligi itibarıyla hayati

öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve genel

saglık sigortası bütçesi dikkate alınmak suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak

belirlemeye yetkilidir.

(Degisik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/44 md.) Komisyon; Çalısma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlıgını, Maliye Bakanlıgını, Saglık Bakanlıgını, Devlet Planlama Teskilâtı

Müstesarlıgını, Hazine Müstesarlıgını temsilen birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak

üzere toplam yedi üyeden olusur. Komisyon kararlarını salt çogunluk ile alır, kararlar Resmî

Gazetede yayımlanır. Komisyonca gerekli görülen hallerde saglık hizmetlerinin türlerine göre

birden fazla alt komisyon kurulabilir. Komisyonun sekreterya islemleri Kurumca yerine

getirilir.

Saglık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna istirak edenlere, ayda iki defadan fazla

olmamak üzere katıldıkları her toplantı günü için (3000) gösterge rakamının memur aylık

katsayısı ile çarpılarak bulunacak tutarı üzerinden toplantı ücreti ödenir. Komisyon

çalısmaları ile ilgili her türlü giderler Kurumca ödenir.

(Degisik dördüncü fıkra: 17/4/2008-5754/44 md.) Kurum, ilgili kamu kurum ve

kurulusları ile dernek, vakıf, federasyon, konfederasyon ve kamu kurumu niteligindeki meslek

kuruluslarının görüslerini alabilir.

Saglık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalısmasına, görev ve yetkileri ile bu

maddenin uygulanmasına iliskin diger usûl ve esaslar, Komisyon üyesi kurumların görüsleri

alınarak Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Saglık hizmetlerinin saglanma yöntemi ve saglık giderlerinin ödenmesi

MADDE 73- (Degisik: 17/4/2008-5754/45 md.)

Bu Kanuna göre saglık hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt dısındaki saglık

hizmeti sunucuları arasında yapılan sözlesmeler yoluyla ve/veya bu Kanun hükümlerine

uygun olarak genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin sözlesmesiz

saglık hizmeti sunucularından satın aldıkları saglık hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle

saglanır.

Kamu idaresi saglık hizmeti sunucuları dısındaki vakıf üniversiteleri dahil sözlesmeli

saglık hizmeti sunucularınca, Saglık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen

saglık hizmetleri bedeline ek olarak, genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları

kisilerden saglık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri saglık hizmetlerinin maliyetleri,

yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin bir katına kadar

alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu tavan dahilinde

alınabilecek ilave ücret oranları Kurumca belirlenir. Ancak kamu idaresi saglık hizmeti

sunucuları tarafından sevk edilmesi halinde 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin

(4), (6) ve (8) numaralı alt bentleri kapsamında sayılanlar ile bakmakla yükümlü oldukları

kisilerden ilave ücret alınamaz. Saglık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen

esdeger ilaçların, azami fiyatı ile kisinin talep ettigi esdeger ilacın fiyatı arasında olusacak

fark ve optik için tavan uygulanmaz ve bu fıkra kapsamında degerlendirilmez.

Kamu idaresi saglık hizmeti sunucuları ise otelcilik hizmeti ile dördüncü fıkrada

belirtilen istisnai saglık hizmetleri dısında, sagladıkları saglık hizmetleri için genel saglık

sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerden ilave ücret talep edemez. Aksine bir

hüküm bulunmadıgı sürece, kamu idaresi ve vakıf üniversitesi saglık hizmeti sunucularında

4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Ögretim Kanununda tanımlanan ögretim üyeleri

tarafından sunulan saglık hizmetleri için bu fıkra hükmü uygulanmaz, Kurum ögretim üyeleri

için alınacak ilave ücret için bir tavan belirleyebilir.

Sözlesmeli saglık hizmeti sunucuları, Kurumca belirlenmis standartların üstündeki

talepleri karsılayan otelcilik hizmetleri ile hayati öneme sahip olmama ve alternatif tedavilerin

bulunması gibi hususlar göz önüne alınarak Saglık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu

tarafından belirlenen istisnai saglık hizmetleri için, genel saglık sigortalısı ve bakmakla

yükümlü oldugu kisilerden belirlenen hizmet fiyatlarının üç katını geçmemek üzere ilâve

ücret alabilir. Sözlesmeli saglık hizmeti sunucuları, Kurumca ödenecek saglık hizmeti

bedellerinin yayımlanmasını takiben otuz gün içinde ilâve ücret ödemeleri için

belirlenen tavanlar dahilinde belirledikleri saglık hizmeti fiyatlarını kuruma bildirmek

zorundadır. Sözlesmeli saglık hizmeti sunucuları fiyat degisikliklerini 5 is günü içinde

Kuruma bildirirler. Tavanlar dahilinde de olsa Kurumca belirlenen süreden önce bu fiyatlarını

artıramazlar.

Kurum, provizyon islemlerini yürütmek üzere saglık hizmeti sunucularının mahallinde

provizyon merkezi açabilir ve personel çalıstırabilir. Sözlesmeli saglık hizmeti sunucuları, bu

amaçla Kuruma uygun bagımsız mekân tahsis etmek zorundadır.

Acil haller dısında sözlesmesiz saglık hizmeti sunucularından kisilerce satın alınan

saglık hizmeti bedelleri Kurumca ödenmez.

Sözlesmesiz saglık hizmeti sunucularından acil hallerde alınan saglık hizmeti bedeli, 72

nci madde geregi sözlesmeli saglık hizmeti sunucuları için belirlenen bedeller esas alınarak

genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilere fatura karsılıgı ödenir.

Sözlesmeli ve sözlesmesiz saglık hizmeti sunucuları, acil hallerde, sözlesmeli saglık

hizmetleri sunucuları ise Kurumun belirledigi saglık hizmetleri için genel saglık sigortalısı ve

bakmakla yükümlü oldugu kisilerden veya Kurumdan herhangi bir ilave ücret talep edemez.

Kurum, bu Kanunun birinci fıkrasında belirtilen yöntemler dısında, kamu idarelerince

verilecek saglık hizmetlerini götürü bedel üzerinden hizmet alım sözlesmesiyle de saglamaya

yetkilidir. Kamu idaresi saglık hizmeti sunucuları, sözlesmede belirtilen götürü bedel

karsılıgında genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilere sözlesme

kapsamında verilmesi gereken her türlü saglık hizmetini sunmakla yükümlüdür ve sözlesmede

belirtilen götürü bedel dısında Kurumdan veya genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü

oldugu kisilerden Kanunda belirtilen ilave ücretler ve katılım payları dısında ayrıca bir bedel

talep edemez. Götürü bedel üzerinden hizmet alım sözlesmesiyle temin edilen hizmetler için

Kuruma ayrıca fatura ve dayanagı belge gönderilmez. Bu fıkranın uygulanmasına iliskin usul

ve esaslar Saglık Bakanlıgı ile müstereken belirlenir.

Saglık hizmeti sunucuları, genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin

saglık hizmetlerinden yararlanmaya müstahak olup olmadıgını, Kurumun elektronik veya

diger ortamlarda saglayacagı yöntemlere uygun olarak kontrol etmek ve belgelemek

zorundadır.

Saglık hizmeti satın alma sözlesmelerinin hazırlanması ve akdedilmesi, saglık hizmeti

giderlerinin ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına iliskin diger usûl ve esaslar, Kurum

tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Genel saglık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta

kolları için yapılan saglık harcamaları

MADDE 74- Genel saglık sigortası prim gelirleri; yönetim giderleri, genel saglık

sigortasından saglanan saglık hizmetleri ve diger haklar dısında baska bir amaçla

kullanılamaz.

Uzun ve kısa vadeli sigorta kolları bakımından sürekli is göremezlik, malûllük,

çalısma gücü kaybı hallerinin tespiti veya bu amaçla yapılan kontroller nedeniyle olusan

saglık hizmeti giderleri ile 72 nci maddeye göre, usûl ve esasları Kurumca belirlenecek

gündelik ve yol giderleri, refakatçı giderleri, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları prim

gelirlerinden karsılanır.

Dogal afetler veya savas hali

MADDE 75- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler

Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki afetler ile

4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savas Hali Kanunu geregince ilân edilen savas

halinde genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin saglık hizmetleri

Kurum tarafından saglanmaya devam edilir. Ancak, afet veya savas hallerine baglı

nedenlerden dolayı Kurumca yapılan saglık hizmeti giderleri, giderlerin ödendigi takvim yılı

sonu esas alınarak genel bütçeden Kuruma bir yıl içinde transfer edilir.

_sverenin, genel saglık sigortalısının ve üçüncü kisilerin sorumlulugu

MADDE 76- _sveren, is kazasına ugrayan veya meslek hastalıgına tutulan genel

saglık sigortalısına saglık durumunun gerektirdigi saglık hizmetlerini derhal saglamakla

yükümlüdür. Bu amaçla isveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan saglık hizmeti

giderleri ve 65 inci madde hükümlerine göre yapılacak masraflar Kurum tarafından karsılanır.

Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya

gecikmesinden dolayı, genel saglık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malûl

kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına sebep olan isveren, Kurumun bu nedenle

yaptıgı her türlü saglık hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür.

(Degisik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/46 md.) _lgili kanunları geregince saglık

raporu alınması gerektigi halde saglık raporuna dayanmaksızın veya alınan raporlarda söz

konusu iste çalısması tıbbî yönden elverisli olmadıgı belirtildigi halde genel saglık

sigortalısını çalıstıran isverenlere, bu nedenle Kurumca yapılan saglık hizmeti giderleri tazmin

ettirilir. Saglık kurulu raporu ile belli bir iste çalısamayacagı belgelenen 4 üncü maddenin

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki kisiler bu iste çalıstırılamaz. Bu kisileri çalıstıran

isverenler, genel saglık sigortalısının aynı hastalık sebebiyle Kurumca yapılan masraflarını

ödemekle yükümlüdür. Tedavinin sona erdigine ve çalısılabilir durumda olduguna dair

Kurumca yetkilendirilen hekim veya saglık kurullarından belge almaksızın baska iste çalısan

genel saglık sigortalısının aynı hastalıgı sebebiyle yapılan tedavi masrafları ise kendisinden

alınır.

_s kazası ile meslek hastalıgı, isverenin kastı veya genel saglık sigortalısının is

saglıgını koruma ve is güvenligi ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu

olmussa, Kurumca yapılan saglık hizmeti giderleri isverene tazmin ettirilir. _sverenin

sorumlulugunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.32

(Mülga besinci fıkra: 17/4/2008-5754/46 md.)

(Degisik altıncı fıkra: 17/4/2008-5754/46 md.) Genel saglık sigortalısına ve bunların

bakmakla yükümlü oldugu kisilere kastı veya suç sayılır bir hareketi veya ilgili kanunlarla

verilmis bir görevi yapmaması ya da ihmali nedeniyle Kurumun saglık hizmeti saglamasına

veya bu kisilerin tedavi süresinin uzamasına sebep oldugu mahkeme kararıyla tespit edilen

üçüncü kisilere, Kurumun yaptıgı saglık hizmeti giderleri tazmin ettirilir.

Sözlesmeli saglık hizmeti sunucularının duyurulması ve saglık hizmet

sunucusunu seçme serbestisi

MADDE 77- Bu Kanun geregince genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü

oldugu kisilerin saglık hizmetinden yararlanmak için basvuracakları yurt içinde veya yurt

dısındaki sözlesmeli saglık hizmeti sunucularının unvan, isim ve adresleri Kurumca elektronik

ortamda veya diger yöntemlerle duyurulur.

Genel saglık sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldugu kisiler, saglık hizmeti

sunucuları arasından, genel saglık sigortasıyla ilgili diger madde hükümlerine uymak sartıyla

istedigini seçme hakkına sahiptir.

Saglık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunlulugu ve kontrol yetkisi

MADDE 78- Kurum ile sözlesmesi olan tüm saglık hizmeti sunucuları, saglık hizmeti

sundugu tüm kisilere ait sözlesme hükümlerinde yer verilen bilgileri, belirlenen yöntemlere ve

süreye uygun biçimde elektronik ortamda veya yazılı olarak Kuruma göndermek zorundadır.

Bu bilgiler gönderilmeksizin talep edilen saglık hizmeti bedelleri, bilgiler gönderilinceye

kadar ödenmez.33

Genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisinin saglık bilgilerinin

gizliligi esastır. Saglık bilgilerinin ne sekilde korunacagı, ulusal güvenlik nedeniyle saglık

bilgisi paylasıma açılmayacak kisilerin tespiti ilgili bakanlıkların önerisi üzerine Bakanlıkça

32 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan “sigortalının” ibaresi “genel

saglık sigortalısının” seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

33 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “olup olmadıgına

bakılmaksızın tüm” ibaresi “olan,” seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

tespit edilir. (Ek cümle: 17/4/2008-5754/66 md.) Bu kisi ve grupların saglık bilgilerinin nasıl

tutulacagı ilgili kurulusların görüsleri alınarak hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir.

Kurum, genel saglık sigortası hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak isverenler,

saglık hizmeti sunucuları ve diger gerçek ve tüzel kisiler nezdindeki defter, belge ve bilgileri

inceleyebilir, ibrazını isteyebilir.

Kurum, bu Kanunda belirtilen görevleriyle ilgili olarak saglık hizmeti sunucularının

yürüttügü hizmet ve islemleri kontrol yetkisine sahiptir. Kurum, bu yetkisini görevlendirdigi

personeli vasıtasıyla veya kamu kurumları ve özel kurumlardan hizmet satın almak suretiyle

kullanabilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Primlere _liskin Hükümler

B_R_NC_ BÖLÜM

Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî _sçilik

Prim alınması zorunlulugu

MADDE 79- Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel saglık sigortası için, bu

Kanunda öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karsılamak üzere Kurum prim

almak, ilgililer de prim ödemek zorundadır.

Kurumca tahsil edilen genel saglık sigortası primleri, tahsil edilmesini müteakip

dogrudan Kurum bütçesinin genel saglık sigortası kalemine aktarılır.

Prime esas kazançlar

MADDE 80(Degisik: 17/4/2008-5754/47 md.)

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas

kazançları asagıdaki sekilde belirlenir.

a) Prime esas kazançların hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çesit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin

ve isverenler tarafından sigortalılar için özel saglık sigortalarına ve bireysel emeklilik

sistemine ödenen tutarların,

3) _dare veya yargı mercilerince verilen karar geregince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı

alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliginde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan

ödemelerin,

brüt toplamı esas alınır.

b) Ayni yardımlar ve ölüm, dogum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar

görev tazminatı, kıdem tazminatı, is sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu

ödeme, kesif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla

belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, isverenler tarafından sigortalılar için özel saglık

sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu

geçmeyen özel saglık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas

kazanca tabi tutulmaz.

c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dısında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler

ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur.

Diger kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektigine dair muafiyet ve istisnalar bu

Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.

d) Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diger ödemeler

ise öncelikle ödendigi ayın kazancına dahil edilir ve ücret dısındaki bu ödemelerin yapıldıgı

ayda üst sınırın asılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldıgı ayı takip

eden aydan baslanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime

esas kazançlarına ilâve edilir. Toplu is sözlesmelerine tabi isyerleri isverenlerince veya kamu

idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dısındaki

ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadıgı veya askıda oldugu bir tarihte ödenmesi

durumunda, 82 nci madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi oldugu

en son ayın kazancına dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen

mercilerin kararlarının kesinlesme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde,

gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz ve 102 nci madde hükümleri uygulanmaz.

e) Saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmıs olmayıp da

komisyon ücreti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve tutar üzerinden ücret alan sigortalıların

prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 82 nci madde hükmüne

göre belirlenen alt sınırdır.

f) Bir isverene tabi olarak çalısan sigortalının belirli ücretinin dısında ayrıca (e) bendi

kapsamında ücret alması halinde, prime esas günlük kazancı bunların toplamından olusur.

g) Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas

tutulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki

bazı günlerde çalısmamıs ve çalısmadıgı günler için ücret almamıs sigortalının günlük

kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldıgı gün sayısına bölünmesi suretiyle

hesaplanır.

h) Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda,

bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak, isveren ve sigortalı arasında kısmî süreli

hizmet akdinin yazılı olarak yapılmıs olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde

çalısan ve çalıstıgı saat karsılıgında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı,

ay içindeki toplam çalısma saati süresinin 4857 sayılı _s Kanununa göre belirlenen haftalık

çalısma süresine göre hesaplanan günlük çalısma saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu

sekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir.

ı) _sveren ve sigortalı arasında çagrı üzerine çalısmaya dayalı yazılı is sözlesmesinde

taraflar arasında çalısma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemis ise, sigortalının ay

içindeki prim ödeme gün sayısı haftalık çalısma süresi en az yirmi saat kararlastırılmıs

sayılarak (h) bendi hükmüne göre hesaplanır.

i) 88 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre ay içerisinde 30 günden az prim ödeme gün

sayılarına ait eksik günlerin genel saglık sigortası primleri, eksik çalısma süreleri dikkate

alınmak suretiyle hesaplanır.

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas

kazançları asagıdaki sekilde belirlenir.

a) Aylık prime esas kazanç, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç

alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak sartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük

kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime

esas kazanç beyan edilir. Beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime

esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlenir.

b) Sigortalı aynı zamanda isveren ise aylık prime esas kazancı, çalıstırdıgı sigortalıların

prime esas günlük kazancının en yükseginin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas

kazancı, çalıstırdıgı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düsük oldugu tespit

edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak

aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı

uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı

gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, bu fıkranın (a) ve (b)

bentlerinde belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur.

Bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında

sigortalı olanların prime esas kazançlarının hesabında;

a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için;

1) _lgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık

tutarları,

2) Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları,

3) Makam, temsil ve görev tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152

nci maddesi uyarınca ödenen tazminatlar (bölge, kurum, birim, çalısma mahalli, görevin

niteligi ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen

tazminatlar hariç), 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel

Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden

ödenen hizmet tazminatı (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile 17/11/1983 tarihli ve

2955 sayılı Kanuna göre tazminat veya üniversite ödenegi alanların sadece rütbelerinin

karsılıgı hizmet tazminatları), 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksekögretim Personel

Kanununun 12 nci maddesi uyarınca ödenen üniversite ödenegi, 2802 sayılı Hakimler ve

Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme,

b) Kadro karsılıgı sözlesmeli olarak görev yapan sigortalılar için isgal ettikleri kadrolar

esas alınmak suretiyle (a) bendinde öngörülen unsurlar üzerinden hesaplanan tutarı,

c) Açıktan vekil olarak atanan sigortalılar için, (a) bendinde öngörülen unsurlardan ilgili

mevzuatı uyarınca ödenen tutarı,

ç) Baska bir kadro ya da görevin ödeme unsurları esas alınmak ve kıyaslanmak suretiyle

aylık veya ücret ödenen sigortalılar için; emsal alınan kadro veya görevin prime esas kazanç

tutarını geçmemek üzere, bu kazancın aylık veya ücret ödenmesinde öngörülen oranında

hesaplanacak tutarı,

d) Büyüksehir belediye baskanları için bakanlık genel müdürünün, diger belediye

baskanları için ise ögrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri

dereceyi asmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “VIII.

Mülki _dare Amirligi Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas

kazançları,

e) 78 sayılı Yüksekögretim Kurumları Ögretim Elemanlarının Kadroları Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan yüksekögretim kurumlarına baglı

konservatuvarlarda 2914 sayılı Yüksek Ögretim Personel Kanununun 15 inci maddesi

uyarınca sözlesme ile istihdam edilen ögretim elemanlarından sanatçı ögretim elemanı olarak

istihdam edilenler için, anılan Kanunda ögretim görevlisi kadro unvanında istihdam

edilenlerin tahsil ve derecelerine göre belirlenen prime esas kazanç tutarı; kamu idarelerinde

sanatçı, sanatkar ve sanatçı ögretmen olarak sözlesme ile istihdam edilenler için, tahsil ve

dereceleri itibarıyla 657 sayılı Kanuna tabi olarak teknik hizmetler sınıfında yer alan

mühendislerin (a) bendindeki prime esas kazanç tutarı; yüksek ögretim kurumları ile diger

kamu idarelerinde sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcısı olarak sözlesme ile istihdam

edilenlerden en az önlisans mezunu olanlar için tahsil ve dereceleri itibarıyla 657 sayılı

Kanuna tabi olarak teknik hizmetler sınıfında yer alan teknikerlerin, digerleri için ise

teknisyenlerin prime esas kazanç tutarları,

f) _lgili kanunlarında emeklilik ya da ek gösterge açısından belirli bir kadro, unvan veya

görevle baglantı kurulanlar için, baglantı kurulan kadro, unvan veya görevin prime esas

kazanç tutarı,

g) Bu fıkranın (a) ilâ (f) bentleri kapsamı dısında kalan sigortalılar için atandıkları görev

itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro,

unvan, tahsil ve derecesi için belirlenen prime esas kazanç tutarları,

esas alınır. Vekalet veya ikinci görev karsılıgında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak

ödemeler prime esas kazancın hesabında dikkate alınmaz.

Yalnızca genel saglık sigortasına tâbi olanlar bakımından prime esas aylık kazancın

tespitinde; 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kisiler için 82 nci

maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katının otuz günlük tutarı,

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kisiler için asgari ücret, 60 ıncı

maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kisiler için ise prime esas asgari kazanç

tutarı esas alınır. Ancak, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt

bendi kapsamında genel saglık sigortalısı sayılmak için müracaat etmekle birlikte, Kurumca

belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilen aile içindeki gelirin kisi

basına düsen aylık tutarı; asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar oldugu tespit edilen

kisiler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük

tutarının üçte biri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar oldugu tespit edilen kisiler

için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutar,

asgari ücretin iki katından fazla oldugu tespit edilen kisiler için 82 nci maddeye göre

belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı prime esas

asgari kazanç tutarı olarak esas alınır.

Bu maddenin uygulamasına iliskin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Prim oranları ve Devlet katkısı

MADDE 81- Bu Kanun geregince alınacak sigorta prim oranları asagıdaki sekildedir:

a) Malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının

% 20’sidir. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 11’i isveren hissesidir.

b) (Degisik: 17/4/2008-5754/48 md.) Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet süresi zammı

uygulanan islerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) bendi kapsamında çalısan sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaslılık ve ölüm

sigortaları prim oranı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen % 20 oranına; 40 ıncı maddeye

göre 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek islerde 1 puan, 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek

islerde 1,5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek islerde 3 puan,

2) (c) bendi kapsamında çalısan sigortalılar için ise uygulanacak malûllük, yaslılık ve

ölüm sigortaları prim oranı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen % 20 oranına; 40 ıncı

maddeye göre 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek islerde 3,33 puan, 90 fiilî hizmet gün sayısı

eklenecek islerde 5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek islerde 10 puan,

eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu sekilde bulunan oran ile bu maddenin (a) bendinde

belirtilen % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı isveren tarafından ödenir.

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan isin is kazası ve meslek hastalıgı

bakımından gösterdigi tehlikenin agırlıgına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere,

83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını isveren öder.34

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ögrenciler ile (e) bendinde

belirtilen kursiyerler için prim oranı prime esas kazançlarının % 1’idir. Kursiyerlerin prime

esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır.

Aday çırak, çırak ve meslekî egitim gören ögrencilerin prime esas kazancı ilgili kanunlarında

belirtilen sekilde uygulanır.

e) (Mülga: 17/4/2008-5754/48 md.)

f) (Degisik: 17/4/2008-5754/48 md.) Genel saglık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli

sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas

kazancın % 12,5’idir. Bu primin % 5’i sigortalı, % 7,5’i ise isveren hissesidir. Yalnızca genel

saglık sigortasına tâbi olanlar ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ve bu Kanunun

geçici 13 üncü maddesinde belirtilenlerin genel saglık sigortası primi, prime esas kazancın %

12’sidir.

34 Bu bent Ana.Mah.nin 15.12.2006 tarihli, E. 2006/111, K. 2006/112 sayılı Kararı ile Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden iptal edilmis olup, _ptal

Kararının Resmi Gazete’de yayımlanacagı güne kadar, 15/12/2006 tarihli ve E:2006/111, K:2006/36

(Yürürlügü Durdurma) sayılı Karar ile Yürürlügü Durdurulmustur. Sözkonusu iptal kararı için 30/12/2006

tarihli ve 26392(5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.

g) (Degisik: 17/4/2008-5754/48 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

kapsamındaki sigortalılar (a), (c) ve (f) bentlerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden

primlerini öderler.

h) (Ek: 17/4/2008-5754/48 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

kapsamındaki sigortalılara baglanan veya baglanacak vazife malûllügü aylıkları ile bunların

hak sahiplerine baglanacak ölüm aylıklarının karsılıgı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar

için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi

ödeneklerinin % 20’si oranında ek karsılık primi alınır. Ayrılan ek karsılık priminin tamamı

kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüge girdigi tarihi takip eden ay

baslarından itibaren altı ay içinde ve aylık esit taksitlerle ödenir. Genel bütçe kapsamındaki

idarelerin ek karsılık primleri Maliye Bakanlıgı bütçesine konulacak ödenekten karsılanır.

ı) (Ek: 15/5/2008-5763/24 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıstıran özel sektör isverenlerinin, bu maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaslılık ve ölüm sigortaları primlerinden, isveren

hissesinin bes puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karsılanır. _sveren hissesine ait

primlerin Hazinece karsılanabilmesi için, isverenlerin çalıstırdıkları sigortalılarla ilgili olarak

bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik

Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet

eden tutarı ile Hazinece karsılanmayan isveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri,

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara iliskin gecikme cezası ve

gecikme zammı borcu bulunmaması sarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve

bunlara iliskin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve

taksitlendiren isverenler ile 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Güvenlik Prim

Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Degisiklik Yapılması Hakkında

Kanuna göre yapılandıran isverenler bu tecil ve taksitlendirme ile yapılandırmaları devam

ettigi sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu fıkra hükümleri Kamu idareleri isyerleri

ile bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalısanlar ve yurt dısında çalısan

sigortalılar hakkında uygulanmaz. Hazinece karsılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi

uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkrayla düzenlenen

destek unsurundan diger ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan isverenler aynı

dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, isverenlerin

tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı

olarak yapılır. Bu Kanun geregince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıstırdıgı kisileri

sigortalı olarak bildirmedigi tespit edilen isverenler bir yıl süreyle bu fıkrayla saglanan destek

unsurlarından yararlanamaz. Bu fıkranın uygulanmasına iliskin usul ve esaslar Maliye

Bakanlıgı ile Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı ve Hazine Müstesarlıgı tarafından

müstereken belirlenir.

(Degisik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/48 md.) Devlet, Kurumun ay itibarıyla tahsil

ettigi malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları ile genel saglık sigortası priminin dörtte biri

oranında Kuruma katkı yapar. Devlet katkısı olarak hesaplanacak tutar talep edilen tarihi takip

eden 15 gün içinde Hazinece Kuruma ödenir.

Günlük kazanç sınırları

MADDE 82- Bu Kanun geregince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına

esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç

alt sınırının 6,5 katıdır.

Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile

ücretsiz çalısan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst

sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

_kinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır

arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalısan sigortalılara ait sigorta primlerinin

tümünü isveren öder.

Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline

tâbi olacak sekilde birden fazla iste çalısması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu

sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı

asarsa, asan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay

içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca

gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.

Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve iskollarının ve islerin tehlike sınıf ve

derecelerinin belirlenmesi

MADDE 83- Kısa vadeli sigorta kolları primi, yapılan isin is kazası ve meslek

hastalıgı bakımından gösterdigi tehlikenin agırlıgına göre tespit edilir. _s kolları tehlikenin

agırlıgına göre sınıflara, bu sınıflar da özel is sartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmıs olan

tedbirlere göre derecelere ayrılır. Hangi is kollarının hangi tehlike sınıfına girdigi, tehlike sınıf

ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak

esaslar, ilgili bakanlıkların görüsleri de alınarak Bakanlıgın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu

kararıyla yürürlüge konulacak bir tarife ile tespit edilir. Prim tarifesi gerekli görülürse aynı

usûlle degistirilebilir.

Yapılan isin birinci fıkrada belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıf ve derecesine

girdigi ve ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primi oranı Kurumca belirlenerek isverene ve 4

üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara teblig edilir. _s kazasını

ve meslek hastalıgını önleyecek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun

bulunmadıgı tespit edilen isler, Kurumca daha yüksek primli derecelere konulabilir.

Kurum, isyerinin tespit edilmis bulunan tehlike sınıf ve derecesini yaptıracagı

incelemelere dayanarak kendiliginden veya isverenin ya da 4 üncü maddenin birinci fıkrasının

(b) bendine göre sigortalı sayılanların istegi üzerine degistirebilir. Kurumca yapılacak

degisikliklere iliskin kararın takvim yılından en az bir ay önce isverene, isveren tarafından

degisiklik isteginin de takvim yılından en az iki ay önce Kuruma bildirilmesi sarttır.

Böylece karara baglanacak degisiklikler, karar veya istekten sonraki takvim yılı

basında yürürlüge girer.

_sverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar,

tehlike sınıf ve derecesi ile prim oranı hakkında Kurumca yapılacak yazılı bildirimi aldıktan

sonra bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. Kurum, bu itirazı inceleyerek en geç üç ay içinde

karara baglayarak sonucunu itiraz edene bildirir. _lgililer, Kurumun kararı üzerine, kararın

teblig tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili mahkemeye basvurabilir. Kuruma itiraz edilmesi

veya mahkemeye basvurulması, primlerin takip ve tahsilini durdurmaz.

_sverenin veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı

sayılanların itirazı; isyerinin tehlike sınıfı ve derecesi ile kısa vadeli sigorta kolları prim

oranının tebligine iliskin yazının isverence veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)

bendine göre sigortalı sayılanlar tarafından tebellügünden itibaren bir ay içinde yapılmıs ise,

degistirilen is kolu kodu ve tehlike sınıfı ile tehlike derecesinin hatalı uygulandıgı tarihten, bir

aylık süre dısında yapılmıs ise, itirazın Kurum kayıtlarına intikali tarihini izleyen yılbasından,

üçüncü fıkrada belirtilen sürelerin asılması durumunda ise, Kurumca yapılacak degisiklige

iliskin kararın tebligini izleyen takvim yılı basından geçerli olarak uygulanır.

Bu degisiklik nedeniyle tehlike sınıf ve derecesinin yükselmesi halinde, kararın

isverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara teblig

edildigi tarih ile yürürlük tarihi arasındaki süreye iliskin kısa vadeli sigorta kollarına ait prim

farkının tebligi tarihini takip eden bir ay içerisinde Kuruma ödenmesi halinde, fark prim için

gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz. Aksi takdirde, fark primi 89 uncu madde uyarınca

gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Tehlike sınıf ve derecesinin

düsmesi halinde ise, kısa vadeli sigorta kolları sigortası prim farkı, isverenin varsa borçlarına

mahsup edilir, yoksa iade edilir. Bir ay içinde iade edilmesi halinde faiz ödenmez.

Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek degisiklikler

MADDE 84- _sverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre

sigortalı sayılanlar, tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek her türlü degisikligi bir ay

içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim üzerine Kurum, yaptıracagı incelemeler

sonunda tehlike sınıf ve derecesini degistirebilir. Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek

degisiklik bir ay içinde bildirilirse bu konuda Kurumca verilecek karar, degisikligin meydana

geldigi tarihten sonraki ay basından baslanarak uygulanır.

Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek degisiklik bir ay içinde bildirilmezse;

a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, degisikligin meydana geldigi,

b) Tehlike sınıfı düsüyorsa, degisikligin Kurumca ögrenildigi,

tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki ay basından itibaren uygulanmak

üzere, Kurumca karar alınır ve ilgililere teblig olunur.

Asgari isçilik uygulaması ve uzlasma35

35 Bu madde basgı “Asgarî isçilik uygulaması” iken, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 49 uncu

maddesiyle metne islendigi sekilde degistirilmis, aynı maddenin ikinci ve besinci fıkralarında yer alan

“döner sermayeli kuruluslar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kanunla kurulan kurum ve kuruluslar”

ibaresi, dokuzuncu fıkrasında yer alan “yapılacak yerinde tespit kriterleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere

“uzlasma komisyonlarının olusumu, çalısma usûl ve esasları” ibaresi eklenmis ve metne islenmistir.

MADDE 85- _sverenin, isin emsaline, niteligine, kapsam ve kapasitesine göre isin

yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalısma süresinin veya prime esas kazanç

tutarının altında bildirimde bulundugunun tespiti halinde, isin yürütümü açısından gerekli olan

asgarî isçilik tutarı; yapılan isin niteligi, kullanılan teknoloji, isyerinin büyüklügü, benzer

isletmelerde çalıstırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluslarının görüsü gibi

unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle

görevlendirilmis memurları tarafından yapılır.

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluslar kanunla kurulan kurum ve kuruluslar ile

bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan islerden ve özel nitelikteki insaat

islerinden dolayı bu isleri yapan isveren tarafından yeterli isçilik bildirilmis olup olmadıgı

Kurumca arastırılır. Bu arastırma sonucunda yeterli isçiligin bildirilmemis oldugu anlasılırsa,

eksik bildirilen isçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 89 uncu madde geregi

hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere

isverene teblig edilir. Teblig edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendigi

veya ödeneceginin isveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinlesir.

Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülügünün yerine getirilmemesi

halinde, isveren hakkında 88 inci ve 89 uncu maddeler uyarınca islem yapılır. Teblig edilen

prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya

Kurumca isyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yapılır.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen usûllerle Kuruma bildirilmedigi

tespit edilen asgarî isçilik tutarı üzerinden Kurumca re’sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri,

88 inci ve 89 uncu maddeler dikkate alınarak isverene teblig edilir. _sveren, teblig edilen prim

borcuna karsı teblig tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. _tiraz takibi

durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde isveren, kararın teblig tarihinden itibaren bir ay

içinde yetkili is mahkemesine basvurabilir. Mahkemeye basvurulması, prim borcunun takip

ve tahsilini durdurmaz.

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmis memurlarınca, Kuruma asgarî isçilik

tutarının bildirilmedigi tespit edilen isyerleri hakkında ayrıca 102 nci maddenin birinci

fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır.

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluslar kanunla kurulan kurum ve kuruluslar ile

bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı

olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.

Kuruma yeterli isçilik tutarının bildirilmis olup olmadıgının arastırılmasında, isin

yürütümü için gerekli olan asgarî isçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgarî isçilik

oranlarının saptanması ve asgarî isçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara

baglanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından dört üye, Yönetim

Kurulunda temsil edilen isçi ve isveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki üye,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliginden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik elemandan

olusan, Asgarî _sçilik Tespit Komisyonu kurulur.

Kurumca gerek görüldügünde, aynı esaslara göre birden fazla Asgarî _sçilik Tespit

Komisyonu kurulabilir. Komisyon salt çogunlukla toplanır ve kararlar en az dört üyenin aynı

yöndeki oyu ile alınır. Kurum dısındaki üyelerin üst üste üç toplantıya, son altı ay içinde ise

bes toplantıya katılmaması halinde, toplantıya katılmayan üyeyi görevlendiren

konfederasyonların yerine, üye sayısı bakımından en yüksek bir sonraki konfederasyondan

üye davet edilir.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/49 md.) Asgarî _sçilik Tespit Komisyonuna Kurum

dısından görevlendirilenlere, katıldıkları her toplantı günü için (2500) gösterge rakamının

memur aylıklarının hesabında kullanılan katsayı ile çarpılarak bulunacak tutarı üzerinden

huzur hakkı Kurumca ödenir.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/49 md.) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları

tarafından devamlı mahiyetteki isyerlerinde yapılan asgari isçilik incelemesi sonucunda tespiti

yapılan ve sigortalılara maledilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden

gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna baglı

uygulanacak idari para cezalarında, konuya iliskin raporun Kurumun ilgili birimine

gönderilmesinden önce isverenle uzlasma yapılabilir. Uzlasmaya varılması halinde, bu durum

tutanakla tespit edilir. Uzlasılan tutarlar kesin olup, uzlasma konusu yapılan tutarlar hakkında

isverence dava açılamaz ve hiçbir mercie sikayet ve itirazda bulunulamaz. Uzlasılan prim ve

idari para cezaları, uzlasma tutanagının düzenlendigi tarihten itibaren bir ay içinde ödenir.

_sveren, uzlasılan idari para cezası tutarı için ayrıca pesin ödeme indiriminden

yararlandırılmaz. Uzlasılan tutarların, bu sürede tam olarak ödenmemesi halinde uzlasma

bozulur ve uzlasılan tutarlar kazanılmıs hak teskil etmez. Uzlasmanın temin edilememis veya

uzlasma müzakeresinde uzlasmaya varılamamıs olması veya uzlasmanın bozulması hallerinde

isveren, bu konuya iliskin daha sonra uzlasma talep edemez.

Uzlasma neticesinde indirim yapılması nedeniyle tahsil edilmemis olan sigorta

primlerinin daha sonra Kurum veya mahkeme kararıyla sigortalılara mal edilmesi halinde,

daha önce eksik tahsil olunan sigorta primleri, sigortalının çalıstıgı süre ve sigorta primine

esas kazancı dikkate alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur.

Asgarî _sçilik Tespit Komisyonunun çalısma usûl ve esasları, Komisyonda görev

alacak teknik elemanların nitelikleri, asgarî isçilik tespitinde uygulanacak yöntem, verilerin

belirlenmesi, tamamlanmıs veya devam etmekte olan islerle ilgili yapılacak yerinde tespit

kriterleri uzlasma komisyonlarının olusumu, çalısma usûl ve esasları ile bu maddenin

uygulanmasına iliskin diger usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle

düzenlenir.

_K_NC_ BÖLÜM

Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi

Prim belgeleri ve isyeri kayıtları36

36 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 50 nci maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ait

oldugu ayı takip eden ayın yirmibesinci gününün sonuna kadar” ibaresi “4 üncü maddenin birinci fıkrasının

(c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar, diger sigortalılar için ise

ait oldugu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar” seklinde degistirilmis ve metne

islenmistir.

MADDE 86- _sveren bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tâbi çalıstırdıgı

sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b) 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örnegi Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek

aylık prim ve hizmet belgesini, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler

için en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar, diger sigortalılar için ise ait oldugu ayı

takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı

çalıstırmadıgı takdirde, bu hususu sigortalı çalıstırmaya son verdigi tarihten itibaren, onbes

gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

_sveren, isyeri sahipleri; isyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili oldugu yılı takip eden

yıl basından baslamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs

idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile

görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbes gün içinde ibraz etmek zorundadır.

_sverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı _s Kanununun 7 nci maddesine göre baska bir

isverene is görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı

devir alan, geçici is iliskisi süresine iliskin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde

isverene ait isyerinden Kuruma verilmesinden, isveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Ay içinde bazı isgünlerinde çalıstırılmadıgı ve ücret ödenmedigi beyan edilen

sigortalıların, otuz günden az çalıstıklarını ispatlayan belgelerin isverence ilgili aya ait aylık

prim ve hizmet belgesine eklenmesi sarttır. Kamu idareleri ile toplu is sözlesmesi imzalanan

isyerlerinde bu sart aranmaz.

Sigortalıların otuz günden az çalıstıgını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve

hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve

belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık

prim ve hizmet belgesi Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun

hükümlerine göre tahsil olunur.

Sigortalıyı çalıstıran isveren ile alt isveren ve is görme edimini yerini getirmek üzere

sigortalıyı geçici olarak devralan isveren; aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan

bir nüshasını sigortalının çalıstıgı isyerinde, birden ziyade isyeri olması halinde ise

sigortalının çalıstıgı her isyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin

son gününü takip eden günden baslanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin

sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asmak zorundadır.

(Degisik yedinci fıkra: 17/4/2008-5754/50 md.) Kurumun denetim ve kontrol ile

görevlendirilmis memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya isyeri kayıtlarından

yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı geregince

yapacakları sorusturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kurulusları

ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıstıgı anlasılan

sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan

tebligata ragmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler

Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek isverene

teblig edilir. _sveren, bu maddeye göre teblig edilen prim borcuna karsı teblig tarihinden

itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. _tiraz, takibi durdurur. _tirazın

reddi halinde, isveren kararın teblig tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili is

mahkemesine basvurabilir. Yetkili mahkemeye basvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini

durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88 inci ve 89 uncu maddelerin

prim borcuna iliskin hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/50 md.) Kurumun denetim ve kontrolle görevli

memurlarınca isyerinde fiilen yapılan tespitlerden ve kamu idarelerinin denetim elemanlarınca

kendi mevzuatı geregince yapacakları sorusturma, denetim ve incelemelerden kayıt ve

belgelere dayanmaksızın çalıstıgı belirlendigi halde, hizmetlerinin veya prime esas

kazançlarının Kuruma bildirilmedigi anlasılan veya eksik bildirildigi tespit edilen

sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının, en fazla tespitin

yapıldıgı tarihten geriye yönelik bir yıllık süreye iliskin kısmı dikkate alınır.

Aylık prim ve hizmet belgesi isveren tarafından verilmeyen veya çalıstıkları Kurumca

tespit edilemeyen sigortalılar, çalıstıklarını hizmetlerinin geçtigi yılın sonundan baslayarak

bes yıl içerisinde is mahkemesine basvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların

mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate

alınır.

Sigortalının çalıstıgı bir veya birden fazla iste, bu Kanunda yazılı sartları yerine

getirmis olmasına ragmen, kendisi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin

isveren tarafından verilmedigi veya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kazançların veya

prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildigi Kurumca tespit edilirse, hastalık ve analık

sigortalarından gerekli ödemeler yapılır.

Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, 102 nci

maddeye göre islem yapılır.

Kamu idarelerinde isyerinin özelligi nedeniyle prim belgelerinin farklı sürelerde

verilme zamanını belirlemeye, Kurum yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve

esaslar ile belgelerin içerik ve sekli, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Prim ödeme yükümlüsü

MADDE 87- Bu Kanunun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile

genel saglık sigortası ve istege baglı sigorta bakımından;

a) (Degisik: 17/4/2008-5754/51 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c)

bentlerine ve 5 inci maddenin (a) bendine tabi olanlar için bunların isverenleri,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tâbi olanlar ile bu kapsamda

sayılan kisilerden sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar, istege baglı sigortalı olanlar ve

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kisilerin kendileri,

c) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kisiler için primi yılı

merkezî yönetim bütçesinden karsılanmak üzere ilgili kamu idareleri,

d) (Degisik: 17/4/2008-5754/51 md.) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde

sayılan kisiler ile 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilenler için Türkiye _s Kurumu,

e) 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve isletmelerde meslekî

egitim görenler ile meslek liselerinde zorunlu staja tâbi tutulan ögrenciler için Milli Egitim

Bakanlıgı veya bu ögrencilerin egitim gördükleri okullar, yüksek ögrenim sırasında zorunlu

staja tâbi tutulan ögrenciler için ögrenim gördükleri yüksek ögretim kurumu,

f) (Degisik: 17/4/2008-5754/51 md.) 5 inci maddenin (c) ve (g) bentlerine tabi

olanlar için isverenleri veya kendileri,

prim ödeme yükümlüsüdür.

Primlerin ödenmesi

MADDE 88- (Degisik: 17/4/2008-5754/52 md.)

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıstıran isveren,

bir ay içinde çalıstırdıgı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden

bu Kanun geregince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve

kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek günün

sonuna kadar Kuruma öder.

Hak edilen ancak, ödenmemis olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da

birinci fıkradaki hüküm uygulanır.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (g) bentleri geregi genel saglık

sigortalısı sayılanlar için, her ay otuz tam gün genel saglık sigortası primi ödenmesi

zorunludur. Su kadar ki, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel saglık

sigortalısı olanların aynı ay içinde zorunlu sigorta kapsamında prim ödeme gün sayısı

bulunması halinde, ayın kalan günleri için istege baglı sigorta gün sayısı kadar genel saglık

sigortası primi ödenir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857

sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çagrı üzerine çalısanlar ile

bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalısan sigortalılar için eksik

günlerine ait genel saglık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu

durumda olan sigortalıların eksik günlerine iliskin genel saglık sigortası primleri, 60 ıncı

maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında

ödenir. Kamu idaresine ait isyerlerinde çalıstırılan sigortalıların is sözlesmesinin askıda

kaldıgı aylara ait genel saglık sigortası primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas

günlük kazancın alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden ilgili kamu idaresince ödenir.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına girenler için prim ödeme

yükümlülerinin ödeyecekleri genel saglık sigortası primi; primin tahakkuk ettirilecegi ay

itibarıyla anılan bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan toplam kisi sayısının üçe

bölünmesi suretiyle bulunacak kisi sayısına (3) ilâ (10) numaralı alt bentlerde sayılan kisi

sayısının eklenmesi suretiyle bulunacak toplam kisi sayısı esas alınarak hesaplanır. Ancak, bu

kisilerden aynı zamanda 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı dısındaki

bentlerin kapsamına girerek genel saglık sigortalısı sayılanlar, bu fıkraya göre tespit edilecek

kisi sayısı hesabına dahil edilmez.

87 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlüler, her aya ait

primlerini takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma öderler. Bu

kisiler primlerini en fazla 360 günle sınırlı olmak üzere pesin olarak erken ödeyebilir. Erken

ödeme halinde erken ödenen her gün için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre erken ödeme

indirimi hükümleri uygulanır. Ancak yapılan erken ödeme indirimi, prime esas kazançtan

indirilmez. Erken ödemede sigortalılık süresi, sigorta priminin ait oldugu her ayın ilk

gününden itibaren, prim ödeme gün sayısına dahil edilir. Erken ödeme yapılan ve prim ödeme

gün sayısına dahil edilmeyen sürede istege baglı sigortalılıgın sona ermesi halinde, sigortalılık

süresinden sayılmayan günlere ait primler ilgililere iade edilir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi sigortalılar

için, genel saglık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerini ayrı ayrı

veya birlikte tahsil edilecek sekilde prim ödeme tarihlerini veya dönemlerini belirlemeye

Kurum yetkilidir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, her ay

için otuz tam gün prim ödemesi zorunludur.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıları çalıstıran

isverenler, çalıstırdıgı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu

Kanun geregince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim

tutarlarını da bu tutara ekleyerek, en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma

öderler.

87 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlüler, her aya

ait primleri ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler.

Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi

uygulamasında gider yazılamaz.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında

sigortalı olarak tescil edilmis olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden

borç tutarını geçmemek sartıyla % 1 ilâ % 5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılmak

suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir.

Prim borçları katma deger vergisi iade alacagından mahsubu suretiyle de ödenebilir. Bu

takdirde katma deger vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya hizmet satın aldıgı veya

istirak veya ortaklık iliskisi içinde bulundugu isverenlerin prim borçları için de mahsup talep

edebilir. Bu isverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim borçlarının

birinci fıkrada belirtilen ödeme sürelerini izleyen onbes gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi

halinde, yasal süresi içinde ödendigi kabul edilir. Ancak prim borçlarının katma deger vergisi

iade alacagından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunuldugu halde, süresinde mahsup

edilemeyen veya eksik mahsup edilen prim borçları için birinci fıkrada belirtilen ödeme

sürelerini izleyen günden baslanarak gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır. Kurum,

Maliye Bakanlıgının uygun görüsü ile bu uygulamadan faydalanacak isverenleri; istigal

konusu, isletme türü ve isletme büyüklügü itibarıyla belirlemeye ve lehine mahsup talebinde

bulunulan isverenlerin prim borcu ödeme süresini otuz günü asmamak üzere uzatmaya

yetkilidir.

Kurum, prim ve her türlü alacaklarını, isverenlere olan borçlarından mahsup etmek

suretiyle tahsil etmeye yetkilidir.

Primlerin özel ödeme sekilleri kullanılmak suretiyle ödenmesi zorunlulugunu getirmeye

ve primlerin yatırılacagı tahsilât kuruluslarını belirlemeye Kurum yetkilidir.

Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diger alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri

hariç, diger maddeleri uygulanır. Kurum, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye

Bakanlıgı ile diger kamu kurum ve kurulusları ve mercilere verilen yetkileri kullanır.

Kurum, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacakları hariç olmak üzere her

türlü alacagın teminatını teskil etmek üzere Yeni Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi

üzerinden ticari isletme, tasınır ve/veya tasınmaz rehni dahil olmak üzere her türlü teminat

almaya yetkilidir.

Kurumun 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen prim ve diger alacakları amme

alacagı niteliginde olup, imtiyazlı alacaktır. Kurumun taraf oldugu her türlü dava ve icra

takiplerinin kısmen veya tamamen aleyhe neticelenmesi halinde 2004 sayılı _cra ve _flas

Kanununda yazılı tazminat ve cezalar Kurum hakkında uygulanmaz.

Kurumun prim ve diger alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil

Usûlü Hakkında Kanunun uygulamasından dogacak uyusmazlıkların çözümlenmesinde

Kurumun alacaklı biriminin bulundugu yer is mahkemesi yetkilidir. Yetkili is mahkemesine

basvurulması alacakların takip ve tahsilini durdurmaz.

Kurumun sigorta primleri ve diger alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda

belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu

görevlileri, tüzel kisiligi haiz diger isverenlerin sirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak

üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karsı isverenleri

ile birlikte müstereken ve müteselsilen sorumludur.

Kurum, kamu idarelerinde isyerinin özelligi nedeniyle primlerin farklı zamanlarda

ödeme süresini belirlemeye yetkilidir. Prim alacaklarının tahsili için muacceliyet tarihinden

itibaren en geç bir yıl içinde icra yoluna basvurmayan Kurum yetkili personeli hakkında genel

hükümlere göre kovusturma yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken

primler

MADDE 89- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/53 md.) Sigortalının

çalıstırıldıgı isyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal ederse ya da baska bir

isyerine katılır veya birlesirse eski isverenin Kuruma olan prim ile gecikme cezası, gecikme

zammı ve diger ferilerinden olusan borçlarından, aynı zamanda yeni isveren de müstereken ve

müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı sözlesme hükümleri Kuruma karsı geçersizdir. Bu

fıkranın uygulanmasına iliskin usûl ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.

Kurumun prim ve diger alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen

kısmı sürenin bittigi tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme

cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittigi

tarihten baslamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müstesarlıgınca

açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç

borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bilesik bazda uygulanarak gecikme zammı

hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldıgı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Bakanlar

Kurulu, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu

oranı % 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini

belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmıs olsa bile, prim ve diger Kurum

alacaklarının ödenmemis kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir.

Yanlıs veya yersiz alınmıs oldugu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl

geçmemis ise, hisseleri oranında isverenlere, sigortalılara, istege baglı sigortalılara veya genel

saglık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz,

primin Kuruma yatırıldıgı tarihi takip eden ay basından, iadenin yapıldıgı ayın basına kadar

geçen süre için hesaplanır. Ancak Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü saklıdır.

Prim iadesi nedeniyle sigortalıların, istege baglı sigortalıların, genel saglık

sigortalılarının aylık, gelir, ödenek ve saglık hizmetlerinden yararlanma sartlarını yitirmeleri

durumunda, bu Kanuna göre ödenen aylık, gelir ve ödenekler ile saglanan saglık hizmetleri

durdurulur. Yanlıs veya yersiz yapılan masraflar 96 ncı madde hükümlerine göre ilgililerden

geri alınır.

Prim ve idari para cezası borçlarının hakedislerden mahsubu, ödenmesi ve

ilisiksizlik belgesinin aranması37

MADDE 90- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) Kamu idareleri ile

döner sermayeli kuruluslar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluslar,

kanunla kurulan kurum ve kuruluslar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü isleri üstlenenleri ve

bunların adreslerini onbes gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

(Degisik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) _sverenlerin hakedisleri, Kuruma idari

para cezası, prim ve prime iliskin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise

ihale konusu isle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadıgının tespit edilmesinden sonra

iade edilir. _sverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluslar, bankalar ve kanunla

kurulan kurum ve kuruluslar nezdindeki her çesit alacak, teminat ve hakedisleri üzerinde isçi

ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el degistirme, Kurum

alacaklarını karsılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.

37 Bu madde basgı “_lisiksizlik belgesinin aranması” iken, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesiyle metne islendigi sekilde degistirilmistir.

(Degisik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) Hakedislerin mahsubu ve ödenmesi

ile teminatların prim ve idari para cezası borçlarına karsılık tutulmasına iliskin islemlerin usûl

ve esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.

(Degisik dördüncü fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) Valilikler, belediyeler, il özel

idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diger merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma

izin belgesi verilmeden önce yapılan insaat dolayısıyla, diger kamu idareleri ile döner

sermayeli kuruluslar, kanunla kurulan kurum ve kuruluslar ve bankaların ise Bakanlar Kurulu

kararı ile belirlenecek islemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadıgına dair ilgililerden

Kurumca düzenlenmis bir belgenin istenmesi zorunludur.

Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak edis ödenmesi, kesin

teminatın iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi

veya diger islemlerin gerçeklestirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre

idarî ve cezaî islem yapılır.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya

belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere

yönelik ya da kamu kurum ve kurulusları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı

olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi seklinde kanun, kararname ve diger mevzuatla

saglanan arastırma, gelistirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm asamalarda

uygulanan devlet yardımı, tesvik ve desteklerin, daha önce baslayıp devam eden nakdi

olmayanlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce isverenlerden Kuruma muaccel olmus prim

ve idari para cezası borçlarının bulunmadıgına veya tecil ve taksitlendirildigine ya da

yapılandırıldıgına dair belge ve bilgilerin istenmesi zorunludur. Tecil ve takside baglanmıs ya

da yapılandırılmıs olan borçlara iliskin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı

anlasması bozulanlardan veya bu sebepler dısında söz konusu yardım, tesvik ve desteklerden

yararlanmaması gerektigi sonradan anlasılanlardan, yapılan devlet yardımı tesvik ve destek

ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınır. Bu fıkranın

uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar Maliye Bakanlıgı ile Hazine Müstesarlıgının görüsleri

alınarak Kurumca belirlenir.

Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi

MADDE 91- _syerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete ugrayan,

tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören isverenler ile 4 üncü maddenin

birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla

olayın meydana geldigi tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme

aczine düstüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlasılması halinde, afet tarihinden önce

ödeme süresi dolmus mevcut prim borçları ile afetin meydana geldigi tarihten itibaren

tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldigi tarihten itibaren bir yıla kadar

Kurumca ertelenebilir.

Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, afetin meydana geldigi ayda verilmesi gereken

aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldigi ayı takip eden üç ay içinde Kuruma

verildigi takdirde, süresinde verilmis sayılır.

15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca genel hayatı etkiledigine karar verilen

afetler nedeniyle, afet bölgesinde dogrudan veya dolaylı olarak zarar gören isverenlerle

sigortalı ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları belgelerin verilme

süresi ile ödenmesi gereken primlerin ve diger Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu

Kanundaki sürelere baglı olmaksızın, afet bölgesindeki sartları ve gelismeleri göz önünde

tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.

Prim borcunun ertelendigi sürede zamanasımı islemez ve ertelenen kısmına gecikme

cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.

BES_NC_ KISIM

Ortak ve Çesitli Hükümler

B_R_NC_ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Sigortalılıgın zorunlu olusu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası

MADDE 92- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/55 md.) Kısa ve uzun vadeli

sigorta kapsamındaki kisilerin sigortalı ve genel saglık sigortalısı olması, genel saglık

sigortası kapsamındaki kisilerin ise genel saglık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda

yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya

baskasına devretmek için sözlesmelere konulan hükümler geçersizdir.

Bu Kanuna göre alınacak sigorta primleri ve idarî para cezalarının ödenmesi için,

Kurumca isverene yapılacak bildirim üzerine prim borçları ve idarî para cezaları ödenmezse,

Kurumca düzenlenen prim borcunu ve idarî para cezasını gösteren belgeler resmî dairelerin

usûlüne göre düzenledikleri belgeler hükmündedir.

Sigortalılık, bu Kanunda sayılan sigortalı sayılma sartlarının kaybedilmesi veya ölüm

halinde sona erer.

Sigortalılar, istege baglı sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin; genel saglık

sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü oldugu kisilerin tescil ve diger tüm islemlerinde

sosyal güvenlik sicil numarası olarak Türk vatandasları için T.C. kimlik numarası, yabancı

uyruklu kisiler için ise _çisleri Bakanlıgınca verilen kimlik numarası kullanılır.38

Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanasımı39

MADDE 93- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/56 md.) Bu Kanun geregince

sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, saglık hizmeti sunucularının genel

saglık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde dogan alacakları, devir ve

temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken

alacaklar ile nafaka borçları dısında haczedilemez.

(Degisik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/56 md.) Kurumun prim ve diger alacakları

ödeme süresinin doldugu tarihi takip eden takvim yılı basından baslayarak on yıllık

zamanasımına tâbidir. Kurumun prim ve diger alacakları; mahkeme kararı sonucunda dogmus

38 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 55 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “Kurumca verilecek sosyal

güvenlik sicil” ibaresi “_çisleri Bakanlıgınca verilen kimlik” seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

39 Bu madde basgı “Devir, temlik ve Kurum alacaklarında zamanasımı” iken, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı

Kanunun 56 ncı maddesiyle metne islendigi sekilde degistirilmistir.

ise mahkeme kararının kesinlesme tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli

memurlarınca yapılan tespitlerden dogmus ise rapor tarihinden, kamu idarelerinin denetim

elemanlarınca kendi mevzuatı geregince yapacakları sorusturma, denetim ve incelemelerden

dogmus ise bu sorusturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettigi tarihten

veya bankalar, döner sermayeli kuruluslar, kamu idareleri ile kanunla kurulmus kurum ve

kuruluslardan alınan bilgi ve belgelerden dogmus ise bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettigi

tarihten itibaren, zamanasımı on yıl olarak uygulanır. Bu alacaklar için 89 uncu madde

geregince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı, 88 inci maddede belirtilen ödeme

süresinin son gününü takip eden günden itibaren uygulanır.

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücû davaları, on yıllık

zamanasımına tâbidir. Zamanasımı tarihi; rücû konusu gelir ve aylıklar bakımından Kurum

onay tarihinden, masraf ve ödemeler için ise masraf veya ödeme tarihinden itibaren baslar.

Zamanasımından sonra yapılan ödemeler kabul edilir. Ancak, 4 üncü maddenin

birinci fıkrasının (b) bendine tâbi sigortalıların zamanasımı nedeniyle prim ödenmeyen

süreleri, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu süreye iliskin sigortalılık hak ve

yükümlülükleri düser.

Kontrol muayenesi

MADDE 94- Kurum yürütülen sorusturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere;

a) Saglık hizmeti alan genel saglık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü

oldugu kisilerden, saglık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadıgını,

b) Sigortalının, istege baglı sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malûllük, is

göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadıgını,

tespit amacıyla kontrol muayenesi ve tetkik yaptırılmasını talep edebilir.

Malûllük, vazife malûllügü aylıgı veya sürekli is göremezlik geliri baglanmıs

sigortalılar, malûllük durumlarında artma veya baska birinin sürekli bakımına muhtaç

oldugunu ileri sürerek aylık ve gelirlerinde degisiklik yapılmasını isteyebilecekleri gibi;

Kurum daharp malûllügü, vazife malûllügü, malûllük aylıgı veya sürekli is göremezlik geliri

baglanmıs sigortalılar ile aylık veya gelir baglanan ve çalısma gücünün en az % 60’ını yitiren

malûl çocukların kontrol muayenesine tâbi tutulmasını talep edebilir.40

Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde veya sigortalının istegi üzerine ya da ise

alıstırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tespit edilecek malûllük durumuna göre,

malûllük aylıgı veya sürekli is göremezlik geliri, yeni malûllük durumuna esas tutulan

raporun tarihini takip eden ödeme dönemi basından baslanarak artırılır, azaltılır veya kesilir.

40 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “harp malûlleri ve vazife

malûlleri hariç,” ibaresi “harp malûllügü, vazife malûllügü” seklinde degistirilmis; aynı Kanunun 66 ncı

maddesiyle “Malûllük” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vazife malûllügü” ibaresi eklenmis ve metne

islenmistir.

Çalısma gücünün en az % 60’ını yitiren malûl çocuklara baglanmıs bulunan gelir ve

aylıklar, kontrol muayenesi sonunda tespit edilecek malûllük durumuna göre, rapor tarihinden

sonraki ödeme dönemi basından itibaren kesilir.

Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi basına kadar

kabul edilebilir bir özürü olmadıgı halde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının

malûllük aylıgı veya sürekli is göremezlik geliri ile çalısma gücünün en az % 60’ını yitiren

malûl çocukların kendilerine baglanmıs olan gelir veya aylıgı, kontrol muayenesi için

belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi basından itibaren kesilir.

Ancak, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten

baslayarak üç ay içinde yaptıran ve malûllük veya sürekli is göremezlik halinin devam ettigi

tespit edilen sigortalının veya aylık ya da gelir baglanmıs olan malûl çocugun kesilen aylık

veya geliri, kesildigi tarihten baslanarak yeniden baglanır.

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten üç ay geçtikten

sonra yaptıran ve malûllük veya sürekli is göremezlik halinin devam ettigi tespit edilen

sigortalının malûllük aylıgı veya yeni sürekli is göremezlik derecesine göre hesaplanacak

geliri, gelir veya aylık baglanan çalısamayacak durumda malûl çocukların ise almakta

oldukları gelir veya aylık, rapor tarihinden sonraki ay basından baslanarak yeniden baglanır.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Saglık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi

MADDE 95- Bu Kanun geregince, yurt dısında tedavi için yapılacak sevklere,

çalısma gücü kaybı, geçici is göremezlik ödeneklerinin verilmesine iliskin raporlar ile is

kazası ve meslek hastalıgı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalısma gücü kaybına esas

teskil edecek saglık kurulu raporlarının usûl ve esaslarını, bu raporları vermeye yetkili saglık

hizmeti sunucularının sahip olması gereken kriterleri belirlemeye, usûlüne uygun olmayan

saglık kurulu raporu ve dayanagı tıbbî belgeleri düzenleyen saglık hizmet sunucusuna iade

ederek belirlenen bilgileri içerecek sekilde yeniden düzenlenmesini istemeye Kurum

yetkilidir.

Usûlüne uygun saglık kurulu raporu ve dayanagı tıbbî belgeler ile gerekli diger

belgelerin incelenmesiyle; yurt dısında tedavi için yapılacak sevklere, vazife malûllük

derecesini, is kazası veya meslek hastalıgı sonucu tespit edilen meslekte kazanma gücünün

kaybına veya meslekte kazanma gücünün kaybı derecelerine iliskin usûlüne uygun

düzenlenmis saglık kurulu raporları ve diger belgelere istinaden Kurumca verilen karara

ilgililerin itirazı halinde, durum Sosyal Sigorta Yüksek Saglık Kurulunca karara baglanır.41

Bu maddenin uygulamasına iliskin usûl ve esaslar, Saglık Bakanlıgı ile Kurumun

birlikte çıkaracagı yönetmelikle düzenlenir.

41 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan “yapılacak sevklere,”

ibaresinden sonra gelmek üzere “vazife malûllük derecesini,” ibaresi eklenmis ve metne islenmistir.

Yersiz ödemelerin geri alınması

MADDE 96- Kurumca isverenlere, sigortalılara, istege baglı sigortalılara gelir veya

aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel saglık sigortalılarına ve bunların

bakmakla yükümlü oldugu kisilere, fazla veya yersiz olarak yapıldıgı tespit edilen bu Kanun

kapsamındaki her türlü ödemeler;

a) Kasıtlı veya kusurlu davranıslarından dogmussa, hatalı islemin tespit tarihinden

geriye dogru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldıgı tarihlerden,

b) Kurumun hatalı islemlerinden kaynaklanmıssa, hatalı islemin tespit tarihinden

geriye dogru en fazla bes yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye teblig edildigi

tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, üç aylık sürenin doldugu tarihten

sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan,

itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacagı varsa

bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

Alacakların yersiz ödemelere mahsubu, en eski borçtan baslanarak borç aslına yapılır,

kanunî faiz kalan borca uygulanır. Bu hüküm ilgili hak sahiplerinin muvafakat etmeleri

kaydıyla, aynı dosyadan diger bir hak sahibine yapılan yersiz ödemelere mahsubunda da

uygulanır.

Yersiz ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde, kesintinin baslayacagı ödeme

dönemi bası itibarıyla kanunî faizi ile birlikte hesaplanan borç tutarı, gelir ve aylıktan % 25

oranında kesilmek suretiyle uygulanır.

Yersiz ödemelerin tespiti ile geri alınmasına ve bu maddenin uygulanmasına iliskin

usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Zamanasımı, hakkın düsmesi ve avans

MADDE 97- Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, is kazası, meslek

hastalıgı, vazife malûllügü ve ölüm hallerinde baglanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın

kazanıldıgı tarihten itibaren bes yıl içinde istenmeyen kısmı zamanasımına ugrar. (Mülga son

cümle: 17/4/2008-5754/57 md.)42

Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandıgını genel hükümlere göre ispat

edenler hakkında, yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diger haklar, hakkın

dogdugu tarihten itibaren bes yıl içinde istenmezse düser.

42 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “meslek hastalıgı”

ibaresinden sonra gelmek üzere “, vazife malûllügü” ibaresi eklenmis ve metne islenmistir.

Bu Kanuna göre baglanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildigi tarihlerden itibaren

aralıksız altı ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık baglanma

sartlarının devam edip etmediginin tespiti amacıyla durdurulur.

Genel saglık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin alacakları, hakkı

doguran olayın ögrenildigi tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zamanasımına ugrar,

hakkı doguran olay tarihinden itibaren ise bes yıl sonunda düser.

Sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin, genel saglık sigortalıları ile bakmakla

yükümlü oldugu kisilerin, bu Kanunun uygulanması bakımından hak ettikleri alacaklarının

süresi içinde ödenememesi halinde, avans verilmesine Kurum yetkilidir.

(Degisik yedinci fıkra: 17/4/2008-5754/57 md.) Saglık hizmeti sunucularına, tahakkuk

etmis alacaklarının % 75’i ilâ % 90’ı arasındaki tutar, faturaların teslim tarihinden itibaren en

geç kırkbes gün içinde alacaklarından mahsuben avans olarak ödenir. Doksan gün içinde de

fatura ve eki belgelerin incelemesi tamamlanarak geri kalan tutar ödenir.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/57 md.) 66 ncı madde geregi saglanan saglık hizmetlerinin

bedelleri için, yurt dısında bulunan saglık hizmet sunucusunun talebi halinde, saglık

hizmetinin sunumundan önce de avans ödenebilir.

Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara iliskin hükümler ve sosyal

güvenlik sözlesmelerinin yürütülmesi

MADDE 98- _sveren, sosyal sigortalar ve genel saglık sigortası için kendisine düsen

yükümlülükler nedeniyle, sigortalıların ücretlerinden kesinti yapamaz. Bu Kanunda hüküm

bulunmayan hallerde özel sigortalara iliskin hükümler, bu Kanun hükümlerinin

uygulanmasında dikkate alınmaz.

Bu Kanun geregince saglık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü

oldukları katılım payları, özel sigorta sirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu

yapılamaz.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/58 md.) Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya

destekleyici özel saglık sigortalarına iliskin usûl ve esaslar Kurumun uygun görüsü alınarak

Hazine Müstesarlıgı tarafından belirlenir.

Uluslararası sosyal güvenlik sözlesmeleri kapsamında yapılacak her türlü islemler ve

hesaplasmalar, Kurum tarafından yürütülür. _lgili sözlesmelerde irtibat kurumuna yapılan

atıflar, Kuruma yapılmıs sayılır.

_K_NC_ BÖLÜM

Çesitli Hükümler

Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler

MADDE 99- Sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile ilgili yapılacak her türlü

kanunî düzenlemeler bu Kanunda yapılır.

Bu Kanun geregince yapılacak bildirimler hakkında, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı

Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü

MADDE 100- (Degisik: 17/4/2008-5754/59 md.)

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluslar, döner sermayeli kuruluslar ile

diger gerçek ve tüzel kisiler dogrudan, münferit olarak bilgi ve belge istenmesi hariç olmak

üzere kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluslar ise Kurumla yapılacak

protokoller çerçevesinde, Devletin güvenligi ve temel dıs yararlarına karsı agır sonuçlar

doguracak hâller ile özel hayat ve aile hayatının gizliligi ve savunma hakkına iliskin hükümler

saklı kalmak kaydıyla özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate

alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum tarafından kisilerin sosyal güvenliginin saglanması, 6183

sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ile bu Kanun kapsamında verilen

diger görevler ile sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi sürekli ve/veya belli

aralıklarla vermeye, bilgilerin elektronik ortamda görüntülenmesini saglamaya, görüntülenen

bu bilgilerin güvenligini saglamaya, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü belge ile

vermek zorunda oldukları bilgilere iliskin mikrofis, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve

benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erisim veya kayıtları okunabilir hale getirmek

için gerekli tüm sistem ve sifreleri incelemek için ibraz etmeye mecburdurlar.

Bu madde kapsamında ilgili kisi, kurum ve kuruluslar Kurumun belirleyecegi süre

içerisinde söz konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylıgı göstermekle yükümlüdürler.

Kurum, bu Kanun geregi verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve

benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kisileri zorunlu tutmaya, Kuruma

verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnameyi diger kamu idarelerine ait

formlarla birlestirmeye, söz konusu belgeleri kamu idarelerinin internet ve elektronik bilgi

islem ortamından almaya, bu idarelere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmis saymaya, bu

Kanunun uygulaması ile ilgili isveren, sigortalı ve diger kurum, kurulus ve kisilerin talepleri

üzerine veya re’sen düzenleyecegi her türlü bilgi ve belgeyi bilgi islem ortamında

olusturmaya, bu sekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri

iletisim ortamından ilgili kisilere verilmesini kararlastırmaya yetkilidir. Elektronik ortamda

hazırlanacak bilgi ve belgeler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir.

Belge veya bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda göndermekle zorunlu

tutulan gerçek ve tüzel kisilerin, Kurumun bilgi islem sistemlerinin herhangi bir nedenle

hizmet dısı kalması sonucu belge ve bilgiyi, bu Kanunda öngörülen sürenin son gününde

Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi halinde,

sorunların ortadan kalktıgı tarihi takip eden besinci isgününün sonuna kadar belge veya

bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öder ise bu yükümlülükleri

Kanunda öngörülen sürede yerine getirmis kabul edilir.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Uyusmazlıkların çözüm yeri

MADDE 101- Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun

hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyusmazlıklar is mahkemelerinde görülür.

ALTINCI KISIM

_darî Para Cezaları ve Fesih Hükümleri

Kurumca verilecek idarî para cezaları

MADDE 102- (Degisik: 17/4/2008-5754/60 md.)

Kurumca dayanagı belirtilmek suretiyle diger kanunlarda asagıda belirtilen fiiller için

idari para cezası öngörülmüs olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

a) 1) 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 61 inci maddede belirtilen bildirgeyi, bu

Kanunda belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen sekle ve usûle uygun vermeyenler

veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutuldugu

hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında

idari para cezası uygulanır.

2) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirgenin verilmediginin, mahkeme

kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya

da diger kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları geregince yapacakları

sorusturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluslar, kamu

idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluslardan alınan bilgi ve belgelerden anlasılması

halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki

katı tutarında idari para cezası uygulanır.

3) _syeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmedigine iliskin; mahkemenin karar

tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diger kamu

kurum ve kuruluslarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli

kuruluslar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluslardan alınan bilgi veya

belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde bu bendin (2) numaralı alt

bendinde sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediginin anlasılması halinde,

bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin bes

katı tutarında idari para cezası uygulanır.

b) 11 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurumca belirlenen sekle ve usûle uygun

vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu

tutuldugu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde

Kuruma vermeyenlere;

1) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari

ücretin üç katı tutarında,

2) Diger defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,

idari para cezası uygulanır.

c) 86 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca

belirlenen sekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri

ortamda göndermekle zorunlu tutuldugu halde anılan ortamda göndermeyenler veya

belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;

1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla

belgede kayıtlı sigortalı sayısı basına, aylık asgari ücretin beste biri tutarında,

2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir

ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı basına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

3) Ek belgenin 86 ncı maddenin besinci fıkrasına istinaden Kurumca re’sen

düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek

belgede kayıtlı sigortalı sayısı basına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

4) Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmis

memurlarınca yapılan tespitler veya diger kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi

mevzuatları geregince yapacakları sorusturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da

bankalar, döner sermayeli kuruluslar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve

kuruluslardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmedigi

veya eksik bildirildigi anlasılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek

nitelikte olup olmadıgı, isverence düzenlenip düzenlenmedigi dikkate alınmaksızın, aylık

asgari ücretin iki katı tutarında,

idari para cezası uygulanır.

d) 59 uncu maddesi uyarınca Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve

kontrolle görevlendirilmis memurları tarafından veya 59 uncu maddesinin besinci fıkrasında

belirtilen serbest muhasebeci malî müsavirler ile yeminli malî müsavirlerce düzenlenen

raporlara istinaden, Kuruma bildirilmedigi tespit edilen eksik isçilik tutarının mal edildigi her

bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

e) 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülügü Kurumca yapılan yazılı ihtara

ragmen onbes gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere;

1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki

katı tutarında,

2) Diger defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında,

3) Defter tutmakla yükümlü degil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında,

4) Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle

verilmesi gereken ceza tutarını asmamak kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen süre

içinde ibraz etmekle birlikte; kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmis olan

defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, isçilikle ilgili giderlerin islenmemis oldugu tespit

edilen defterler, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine

imkân vermeyecek sekilde usûlsüz veya noksan tutulmus defterler, herhangi bir ay için sigorta

primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta

primine esas kazancın ödemeye baglı oldugu durumlar dahil) o ayın dahil bulundugu hesap

dönemine ait defterlere islenmemis olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz

ve bu geçersizlik hallerinin gerçeklestigi her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı

tutarında; kullanılmaya baslanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu oldugu halde tasdiksiz

tutulmus olan defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkate

alınarak bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerine göre; Vergi Usûl Kanunu geregince

bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken isletme hesabı esasına göre tutulmus defterler

geçerli sayılmaz ve bu bendin (1) numaralı alt bendine göre,

5) _sverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; isyerinin sicil

numarası, bordronun iliskin oldugu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik

sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin

alındıgına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi

birini ihtiva etmeyen (imza sartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan

ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye

bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

idari para cezası uygulanır. _braz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve

tümünün veya bir bölümünün geçersiz oldugu tespit edilen defter ve belgeler yönünden,

ayrıca geçersizlik fiilleri için idari para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate

alınarak bu bendin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine göre idari para cezası uygulanır.

f) 85 inci maddesinin besinci fıkrasında ve 86 ncı maddesinin altıncı fıkrasında

belirtilen yükümlülükleri belirtilen sürede yerine getirmeyenlere, aylık asgari ücretin iki katı

tutarında idari para cezası uygulanır.

g) 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b)

bendinde belirtilenler için aynı maddenin üçüncü fıkrasında, 47 nci maddesinin üçüncü

fıkrasında ve 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen

kurum ve kuruluslar ile tüzel kisilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 8

inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri

ile bankalara sigortalı basına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası

uygulanır.

h) 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülügünü yasal süresi

içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında

belirtilen yükümlülügü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluslara yerine

getirilmeyen her bir bildirim yükümlülügü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası

uygulanır.

ı) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmis memurlarının;

l) Bu Kanunun uygulanmasından dogan inceleme ve sorusturma görevlerini yerine

getirmeleri sırasında isverenler, sigortalılar, isyeri sahipleri ve bu isle ilgili diger kisiler

görevlerini yapmasına engel olamazlar; engel olanlar hakkında eylemleri baska bir suç

olustursa dahi, asgari ücretin bes katı tutarında idari para cezası uygulanır.

2) Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan isverenler,

sigortalılar, isyeri sahipleri ve bu isle ilgili diger kisiler fiil daha agır bir cezayı gerektiren ayrı

bir suç teskil etmedigi takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına

göre cezalandırılır. Bu suçu isleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari

para cezası uygulanır.

i) Kurum tarafından bu Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında Kurum tarafından

istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu

idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluslar, kanunla kurulmus kurum ve kuruluslar ile

diger gerçek ve tüzel kisiler hakkında, aylık asgari ücretin bes katı tutarında, geç verilmesi

halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmis memurlarınca

yapılan tespitler veya diger kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları

geregince yapacakları sorusturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan

belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra

ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b)

bentlerinde öngörülen cezalar üçte ikisi oranında uygulanır.

_darî para cezası uygulanması 8 inci, 11 inci ve 86 ncı maddelerde belirtilen belgelerin

Kuruma verilmesi yükümlülügünü kaldırmaz.

_darî para cezaları ilgiliye teblig ile tahakkuk eder. Teblig tarihinden itibaren onbes gün

içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz

edilebilir. _tiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine teblig

tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine basvurabilirler. Bu süre içinde

basvurunun yapılmamıs olması halinde, idari para cezası kesinlesir.

_darî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna basvurulmadan önce

teblig tarihinden itibaren onbes gün içinde pesin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil

edilir. Pesin ödeme idari para cezasına karsı yargı yoluna basvurma hakkını etkilemez. Ancak

Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemis

olan dörttebirlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil

edilir.

Mahkemeye basvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Teblig

tarihinden itibaren onbes gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü

geregince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

_darî para cezaları on yıllık zamanasımı süresine tabidir. Zamanasımı süresi, fiilin

islendigi tarihten itibaren baslar.

_darî para cezaları hakkında, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal

Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı

Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

_darî yaptırımlar ve fesih

MADDE 103- (Degisik: 17/4/2008-5754/61 md.)

Kurumca yapılan inceleme neticesinde;

a) Saglık hizmeti sunulmadıgı halde saglık hizmetini fatura ettigi,

b) Faturayı veya faturaya dayanak olusturan belgeleri, gerçege aykırı olarak

düzenledigi,

c) 64 üncü madde geregince kapsam dısı tutulan saglık hizmetlerini, kapsam içinde olan

saglık hizmetleri gibi gösterdigi,

d) Saglık hizmetlerine hak kazanmayan kisilere, saglık hizmeti sunarak Kuruma fatura

ettigi,

e) 73 üncü madde geregince belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldıgı,

tespit edilen saglık hizmeti sunucuları hakkında genel hükümlere göre takip yapılır. Bu

fiiller nedeniyle Kurumun yersiz ödedigi tutar 96 ncı maddeye göre geri alınır. Ayrıca bu

fiilleri isleyen veya saglık hizmeti satınalınmasına iliskin sözlesmelerde belirtilen hükümlere

aykırı davrandıgı tespit edilen saglık hizmeti sunucularının Kurum ile yaptıkları sözlesmeleri

feshedilebilir ve Kurumca belirlenecek süre içinde tekrar sözlesme yapılmaz.

71 inci maddede yer alan kimlik tespiti yükümlülügünü yapmayan ve bu nedenle bir

baska kisiye saglık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara ugramasına sebebiyet veren

saglık hizmeti sunucularından ugranılan zarar geri alınır.

YED_NC_ KISIM

Yürürlükten Kaldırılan, Degistirilen, Son ve Geçici Hükümler

B_R_NC_ BÖLÜM

Degistirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Diger kanunlardaki atıflar

MADDE 104- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/62 md.) Bu Kanunla

yürürlükten kaldırılmayan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı,

2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2926

sayılı ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı kanunlara yapılan atıflar ile ilgili mevzuatında

emeklilik, malûllük, vazife malûllügü ve sosyal sigorta haklarına, yardımlarına ve

yükümlülüklerine, istirakçilige ve sigortalılıga, dul, yetim ve hak sahipligi sartlarına, emekli

ikramiyesine, ek ödemelere, saglık hizmetleri veya tedavi bedellerinin ödenmesine iliskin

yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmıs sayılır.

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda

kadrosuzluk tazminatının ödenmesine iliskin T.C. Emekli Sandıgına yapılmıs olan atıf ile

diger kanunlarda T.C. Emekli Sandıgına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bag-Kur’a yapılmıs

atıflar Kuruma yapılmıs sayılır.

Uygulanmayacak hükümler43

MADDE 105- (Degisik: 17/4/2008-5754/63 md.)

21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 26/10/1990 tarihli ve 3671

sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 10/7/1987 tarihli ve 285 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 5 inci maddesinin onbirinci fıkrası hariç olmak üzere, diger kanunların bu

Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 106 – (Degisik: 17/4/2008-5754/64 md.)

1) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 142 ve 143 üncü, ek 36

ncı, geçici 20 nci, geçici 81 inci ve geçici 87 nci maddeleri hariç diger maddeleri,

2) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diger Bagımsız Çalısanlar

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 83, 84, geçici 10 uncu ve ek geçici 6 ncı maddeleri

hariç diger maddeleri,

43 Bu madde basgı “Degistirilen, eklenen ve uygulanmayacak hükümler” iken, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı

Kanunun 63 üncü maddesiyle metne islendigi sekilde degistirilmistir.

3) 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 5 inci

maddesi,

4) 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalısanlar

Sosyal Sigortalar Kanunu,

5) 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen

Hizmetlerin Birlestirilmesi Hakkında Kanun,

6) 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım _sçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 1 ilâ 5

inci, 13 ilâ 17 nci, 24 üncü ve 33 üncü maddeleri,

7) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 107 nci, 209 uncu ve ek

22 nci maddeleri,

8) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandıgı Kanununun 12

ilâ 19 uncu maddeleri, 23 üncü maddesi, 30 ilâ 39 uncu maddeleri, 41 ilâ 55 inci maddeleri,

57 ilâ 59 uncu maddeleri, 61 ilâ 64 üncü maddeleri, 66 ilâ 71 inci maddeleri, 72 nci

maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 73 ilâ 80 inci maddeleri, 82 ilâ 88 inci

maddeleri, 90 ilâ 100 üncü maddeleri, 102 nci maddesi, 104 ilâ 124 üncü maddeleri, 127 ilâ

129 uncu maddeleri, 131 ilâ 135 inci maddeleri, ek 2 ilâ ek 4 üncü maddeleri, ek 8 ve ek 9

uncu maddeleri, ek 11 inci maddesi, ek 13 ilâ ek 19 uncu maddeleri, ek 21 ilâ ek 23 üncü

maddeleri, ek 25 ilâ ek 27 nci maddeleri, ek 29 ve ek 30 uncu maddeleri, ek 31 inci

maddesinin (a) ve (b) bentleri, ek 32 ilâ ek 39 uncu maddeleri, ek 46 ila ek 49 uncu maddeleri,

ek 56 ve ek 57 nci maddeleri, ek 59 uncu maddesi, ek 67 ilâ ek 70 inci maddeleri, ek 72 ilâ ek

76 ncı maddeleri, ek 78 inci maddesi, ek 80 inci maddesi, geçici 8 inci maddesi, geçici 15 inci

maddesi, geçici 16 ncı maddesi, geçici 54 üncü, geçici 65 inci, geçici 85 inci, geçici 86 ncı,

geçici 88 inci, geçici 96 ilâ geçici 98 inci, geçici 103 üncü, geçici 104 üncü, geçici 109 ilâ

geçici 113 üncü, geçici 115 ilâ geçici 118 inci, geçici 120 nci, geçici 139 ilâ geçici 140 ıncı,

geçici 146 ncı, geçici 147 nci, geçici 150 ilâ geçici 151 inci, geçici 153 üncü, geçici 157 nci,

geçici 159 uncu, geçici 161 ilâ geçici 166 ncı, geçici 170 inci, geçici 171 inci, geçici 173

üncü, geçici 176 ncı, geçici 180 inci, geçici 182 ilâ geçici 186 ncı, geçici 190 ilâ geçici 192

nci, geçici 195 ilâ geçici 200 üncü, geçici 203 üncü, geçici 204 üncü, geçici 207 nci ve geçici

208 inci, geçici 210 ilâ geçici 212 nci, geçici 216 ncı, geçici 218 ilâ geçici 220 nci, ek geçici

1 inci, ek geçici 2 nci, ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 19 uncu, ek

geçici 20 nci, ek geçici 22 nci ve ek geçici 23 üncü maddeleri,

9) 1/10/1992 tarihli ve 3841 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi, 24/11/1994 tarihli ve

4049 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ve 13/6/2001 tarihli ve 4677 sayılı Kanunun geçici

1 inci maddesi,

10) 14/1/1988 tarihli ve 311 sayılı Memurlar ve Diger Kamu Görevlileri ile _lgili Bazı

Kanunlarda Degisiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü

maddesi,

11) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı _ssizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin

besinci fıkrası ile altıncı fıkrasının ikinci cümlesi ve 56 ncı maddesinin (C) fıkrası,

12) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 186 ilâ 188 inci ve 191 inci

maddeleri,

13) 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 201 ilâ 203 üncü maddeleri,

14) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Saglık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü

maddesinin (d) bendi ile geçici 3 üncü maddesi,

15) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu _ktisadi Tesebbüsleri Personel Rejiminin

Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesindeki “resmî ve özel

saglık kuruluslarında ayakta ve yatarak tedavileri ile” ibaresi,

16) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teskilâtı Kanununun 89 uncu maddesi,

17) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet _stihbarat Hizmetleri ve Milli _stihbarat

Teskilâtı Kanununun 18 inci maddesi,

18) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin

birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “ve tedavi ettirilirler” ile (g) bendinde yer alan “ve

tedavileri yaptırılır” ibaresi,

19) 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dısında Görevli Personele Nakdi Tazminat

Verilmesi ve Aylık Baglanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer

alan “ile yaralanan veya sakat kalanların tedavi giderleri” ibaresi,

20) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü ve

dördüncü fıkraları,

21) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yasını Doldurmus Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz

Türk Vatandaslarına Aylık Baglanması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,

22) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı _stiklal Madalyası Verilmis Bulunanlara Vatani

Hizmet Tertibinden Seref Aylıgı Baglanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci

fıkrası,

23) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 18 inci maddesinin (c) bendi

ile 20 nci maddesi,

24) 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanunun 7 nci, 11 inci, geçici 1 ilâ geçici 4 üncü

maddeleri ile aynı Kanunda geçen “döviz” ibareleri,

25) 22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi,

26) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı _s Kanununun 65 inci maddesinin besinci fıkrasında

yer alan “Kısa çalısma ödenegi aldıgı süre içinde isçinin hastalık ve analık sigortasına ait

primler _ssizlik Sigortası Fonu tarafından 2/3 oranında Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılır.

Bu primler, sigorta primlerinin hesabında esas alınan en alt kazanç sınırı üzerinden

hesaplanır.” cümleleri,

27) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 23 üncü maddesi,

yürürlükten kaldırılmıstır.

18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl

sonra, 506 sayılı Kanunun ek 36 ncı ve geçici 20 nci maddeleri ise bu Kanunun geçici 20 nci

maddesinde belirtilen devir islemlerinin tamamlanmasından sonra yürürlükten kaldırılmıstır.

Yönetmelikler

MADDE 107- Bu Kanunda bahsi geçen yönetmelikler bu Kanunun yürürlük

tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çıkarılır. Kurum, bu Kanunun diger maddelerinin

uygulanmasına iliskin usûl ve esasları yönetmelik ile düzenleme yetkisine sahiptir.

_K_NC_ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Malûllük, yaslılık ve ölüm sigortasına iliskin bazı geçis hükümleri

GEÇ_C_ MADDE 1- (Degisik: 17/4/2008-5754/68 md.)

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile

2925 sayılı Tarım _sçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diger

Bagımsız Çalısanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunla mülga 2926 sayılı Tarımda

Kendi Adına ve Hesabına Çalısanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti

Emekli Sandıgı Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendi kapsamında kabul edilir.

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve

2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı kanunlara göre baglanan

veya hak kazanan; aylık, gelir ve diger ödenekler ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun

1 inci maddesine göre ödenmekte olan ek ödemenin verilmesine devam edilir. Bu gelir ve

aylıkların durum degisikligi nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi veya yeniden

baglanmasında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarih itibarıyla 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı ve 2/9/1971

tarihli ve 1479 sayılı kanunlara göre ödenmekte olan sosyal yardım zammı ile telafi edici

ödeme tutarları, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte ödenen tutarlar esas alınarak, ilgililerin

gelir ve aylıklarına ilâve edilerek ödenir. Sosyal yardım zammının ilavesinde tamamı

dagıtılacak sekilde, hak sahiplerinin gelir ve aylıklardaki hisseleri esas alınır.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı

sayılanlara ve bunların hak sahiplerine baglanmıs olan aylık ve gelirler, 55 inci maddenin

ikinci fıkrasına göre artırılır.

506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar kapsamında geçen sigortalılık süresi fiili

hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı, genel saglık sigortasının uygulanmasında gerekli

olan sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarında dikkate alınır.

Bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına tâbi geçen

çalısmalar için baglanacak aylıkların hesabı

GEÇ_C_ MADDE 2 – (Degisik: 17/4/2008-5754/68 md.)

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971

tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli

ve 2926 sayılı kanunlara tabi olanlara baglanacak yaslılık aylıkları asagıdaki sekilde

hesaplanır:

a) Sigortalının bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihe kadar geçen sürelerdeki prim ödeme

gün sayılarına veya fiilî hizmet süresine ait aylık; bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten

önceki kanun hükümlerine göre, aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı veya

fiilî hizmet süresi üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanacak aylıgının bu

Kanunun yürürlüge girdigi tarihe kadarki prim ödeme gün sayısı veya fiilî hizmet süresi ile

orantılı bölümü, aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçeklesen güncelleme

katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.

b) Sigortalının bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonra geçen sürelerdeki prim

ödeme gün sayılarına ait aylıgı, aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı

üzerinden 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanacak aylıgının, bu Kanunun yürürlük

tarihinden sonraki prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır. Ancak, Kanunun

yürürlüge girdigi tarihten önce 3600 prim gün sayısını doldurmamıs olan sigortalıların yaslılık

aylıgı baglama oranının hesabında, sigortalının Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonra

geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan

hizmet sürelerinin her 360 günü için % 3 oranı esas alınır.

c) Aylık, (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan kısmî aylıkların toplamından olusur.

Aylıklar ayrıca 29 uncu maddenin son fıkrasına göre artırılarak belirlenir.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarih itibarıyla 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun

geçici 82 nci maddesinin (a) bendine göre gösterge sistemi içinde hesaplanacak kısmî

aylıklara esas gösterge, sigortalıların ortalama yıllık kazanç hesabına giren takvim yılı sayısı

esas alınmak suretiyle hazırlanacak olan gösterge ve üst gösterge tespit tabloları esas alınarak

belirlenir.

Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere iliskin aylıgın hesabında esas alınan

asgari aylık tutarı ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesinin ikinci

fıkrasına göre belirlenen eski tam aylık tutarı, toplam prim ödeme gün sayısı içinde bu

Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen prim ödeme gün sayısının oranına tekabül eden tutar

üzerinden esas alınır.

Yurt dısı hizmet borçlanması yapanların aylıkları da yukarıda belirtilen fıkralara göre

hesaplanır.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında

sigortalı sayılanlardan, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce ilgili kanun hükümleri ile

bu madde hükümlerine göre yaslılık aylıgı baglandıktan sonra çalısmaya baslaması nedeniyle

aylıkları kesilenlerden, isten ayrılarak yeniden yaslılık aylıgı baglanması için yazılı istekte

bulunanların yeni aylıkları, bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre

hesaplanır.

Malûllük ve ölüm aylıkları, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

kapsamındaki sigortalılar için yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler, (b) bendi

kapsamındaki sigortalılar için ise bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre esas

alınan süreler dikkate alınarak 27 nci veya 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanır.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce sigortalı veya istirakçi olup, bu Kanunun

yürürlüge girdigi tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik

kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara

aylık baglanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine

göre tespit olunur ve bunlar hakkında, bu Kanunun geçici maddelerindeki hükümler

uygulanır. Ancak, bunlardan bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girmeyenlere

5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanuna göre 5434

sayılı Kanun hükümleri uygulanması gerekenlerden, bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi

kapsamına girmeyenler için, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri esas alınır. (a)

bendi hükümlerinin uygulamasına esas alınacak kanun, bu Kanunun 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen süreler hariç, bu Kanunla mülga 2829 sayılı

Kanun hükümlerine göre belirlenir. Bu Kanuna tabi hizmetlerle 506 sayılı Kanunun geçici 20

nci maddesine tabi sandıklarda geçen hizmetlerin birlestirilmesinde de bu fıkra hükümleri

esas alınmak suretiyle bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması44

GEÇ_C_ MADDE 3- (Degisik: 17/4/2008-5754/68 md.)

Bu Kanuna göre çıkarılması gereken yönetmelikler ile diger düzenlemeler yürürlüge

girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmelikler ile diger düzenlemelerin, bu Kanuna aykırı

olmayan hükümleri uygulanmaya devam edilir.

5434 sayılı Kanuna iliskin geçis hükümleri

GEÇ_C_ MADDE 4- (Degisik: 17/4/2008-5754/68 md.)

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarih itibarıyla 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna

göre; aylık, tazminat, harp malûllügü zammı, diger ödemeler ve yardımlar ile 8/2/2006 tarihli

ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ek ödeme verilmekte olanlara, bu Kanunla

yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanunda kendileri için belirtilmis olan

sartları haiz oldukları müddetçe bunların ödenmesine devam olunur. Ancak, 5 ilâ 10 yıl

arasında fiili hizmet süresi olan istirakçilerden dolayı dul ve yetim aylıgı almakta olanların,

44 Bu madde basgı “Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması, Devlet katkısı ve geçici is göremezlik ödenegi”

iken, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 68 inci maddesiyle metne islendigi sekilde degistirilmistir.

aylık ve diger ödemeleri, bu Kanunun 32 nci, 34 üncü ve 37 nci maddelerindeki sartları haiz

oldukları müddetçe devam edilir.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce istirakçiligi sona erenlerden tahsis talebinde

bulunacaklar ile bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine

göre tahsis talebinde bulunanlardan islemleri devam edenler hakkında, bu Kanunla

yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre islem yapılır.

5434 sayılı Kanuna göre istirakçi olup bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonra bu

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalısmaya

baslayanlardan vazife malûllügü kapsamına girenler hakkında, bu Kanunun 47 nci maddesinin

birinci fıkrasına göre islem yapılır.

Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıgı takdirde; istirakçi iken, bu Kanunun

yürürlüge girdigi tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi

kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce 5434 sayılı Kanun

hükümlerine tabi olarak çalısmıs olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendine tabi olarak yeniden çalısmaya baslayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu

Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre islem

yapılır.

Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının baglanması, artırılması, azaltılması,

kesilmesi, yeniden baglanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diger

ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan

hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre islem yapılır ve bu maddenin

uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak

çalısmaya baslamıs olup, çalısmaya baslamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmıs ve en az

% 40 oranında özürlü olduklarını gösterir saglık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40

oranında dogustan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4

üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün

uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmis ya da emekli kesenegi ödenmis olması kaydıyla,

istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaslılık aylıgı baglanır. Ancak çalısmaya

basladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen saglık hizmet sunucularının saglık kurullarınca

usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanagı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum

Saglık Kurulunca çalısma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında oldugu anlasılan sigortalılar, en az 5760,

b) % 40 ilâ % 49 arasında oldugu anlasılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmis olması kaydıyla, haklarında bu fıkra

hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya sözlesmeli

olarak çalısanlardan; ilgili kanunları geregi 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilenler aynı statüde

çalısmaya devam ettikleri sürece, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendine göre sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında bu madde hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce istirakçi olup, bu Kanunun yürürlüge

girdigi tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına

alınanların kesenek ve karsılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karsılıkları ile

%100 artıs farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun bu Kanunun yürürlüge girmeden önceki

hükümleri uyarınca islem yapılır. Kurumlarınca bu kapsamdaki sigortalılar için her ay emekli

keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında ayrıca genel saglık sigortası primi ödenir.

Bunlar için Kanunun 81 inci maddesinin (h) fıkrası uyarınca ödenecek ek karsılıkların

hesabında, genel saglık sigortası primi tutarları dikkate alınmaz.

5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında baglanacak aylıklar,

memur maas katsayılarındaki artıslara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanunun yürürlüge

girdigi tarihten sonra barem, teskilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair

kanunlarda yapılacak degisiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek

yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden baglanmıs bulunan emeklilik, malûllük ve

vazife malûllügü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda

Emniyet Genel Müdürlügü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet

Genel Müdürlügü hesabına okumaya devam eden ögrenciler ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalısmakta olanların, bahse konu

okullarda geçen basarılı egitim süreleri, istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine

göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli kesenegine esas unsurları

üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve isveren hissesi priminin tamamı borçlandırılmak

suretiyle hizmetten sayılır. Bundan dogacak borç tutarının tamamı borcun teblig edildigi

tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenir. Ayrıca, bu Kanunun yürürlüge

girmesinden önce üniversitelerin çesitli fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında

kendi hesabına ögrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen

okullarda geçen basarılı ögrenim süreleri de istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde en az

aylık alan astsubay çavusun emekli kesenegine ait unsurlar üzerinden, bu fıkradaki esaslar

dâhilinde borçlandırılarak tahsil edilmek suretiyle hizmetten sayılır.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, seçimler neticesinde belediye baskanı olarak

görev yapmıs olup, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla

yürürlükten kaldırılan ek 68 inci maddesine göre makam tazminatı ve buna baglı olarak temsil

veya görev tazminatı ödenenler hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik

veya yaslılık aylıgı almakta olanlardan; 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten

kaldırılan 39 uncu maddesine göre aylık baglanması sartlarını haiz olanlara, bu Kanunun

yürürlük tarihinden itibaren, bu kisilerden bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 5434 sayılı

Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 39 uncu maddesine göre aylık baglanması

sartlarını haiz olmayanlara ise bu sartları haiz oldukları tarihten itibaren 5434 sayılı Kanunun

bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ek 68 inci maddesinde belirtilen sartlar da dikkate alınarak,

emsali belediye baskanının almakta oldugu makam tazminatı ve buna baglı olarak temsil veya

görev tazminatı tutarı, almakta oldukları emeklilik veya yaslılık aylıklarına ilâve edilmek

suretiyle ödenir. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce seçimler neticesinde belediye baskanı

olarak görev yapmıs olup, bu Kanuna göre sigortalı iken yaslılık aylıgı baglananlardan; 5434

sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 39 uncu maddesine göre aylık baglanması

sartlarını haiz olanlara bu Kanunun geçici 2 nci ve geçici 4 üncü maddeleri hükümleri de

dikkate alınarak bu fıkrada belirtilen sartlar dahilinde söz konusu tazminatlar aylıklarına ilâve

edilmek suretiyle ödenir. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce seçimler neticesinde belediye

baskanı olarak görev yapmıs olanlardan ölenlerin bu Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen

sartlara sahip olmaları halinde, 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ek 68

inci maddesinde belirtilen sartlar da dikkate alınarak, hak sahiplerine bu Kanunun 34 üncü,

geçici 1 inci, geçici 2 nci ve geçici 4 üncü maddeleri hükümlerine göre söz konusu

tazminatlar bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ölenler için bu Kanunun yürürlük tarihinden

itibaren, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölenler için ise ölüm tarihinden itibaren ölüm

aylıklarına eklenmek suretiyle ödenir. Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce seçimler

neticesinde belediye baskanı olarak görev yapmıs olanlardan; malûllük aylıgı almakta olanlar

ile malûllük aylıgına hak kazanacaklar 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten

kaldırılan 39 uncu maddesinde belirtilen aylık baglamaya iliskin sartlar dikkate alınmaksızın

yukarıda belirtilen tazminat haklarından yararlandırılır. Bu fıkraya göre tazminat tutarları

ödendikçe Hazineden tahsil edilir.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önceki dönemlere ait 5434 sayılı Kanundan

kaynaklanan alacakların takip ve tahsil islemleri 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten

kaldırılan ilgili hükümlerine göre Kurumca sonuçlandırılır. Ancak bunlardan bu Kanunun

yürürlüge girdigi tarihten önce Maliye Bakanlıgının ilgili birimleri tarafından takip ve tahsil

islemleri baslatılmıs olanların islemleri bunlar tarafından sonuçlandırılır.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların

borçlandıgı, ihya ettigi hizmetleri ile birlikte bu Kanuna göre aylıga hak kazanmaları ve

müracaat etmeleri halinde, paranın ödendigi tarihi takip eden ay basından itibaren kendilerine

aylık baglanır. Ancak emeklilik ikramiyesi ödenmis süreler emeklilik ikramiyesinde nazara

alınmaz.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce ölen, ancak bu Kanunla yürürlükten

kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre ölüm aylıgının baglanabilmesi için yeterli prim

ödeme gün sayısı olmayan sigortalının hak sahiplerinin, prim ödeme gün sayısı bakımından

bu Kanun hükümlerine göre ölüm aylıgına hak kazanması halinde, müracaat tarihini takip

eden aybasından itibaren, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanun hükümlerine

göre hesaplanacak aylıkları, bu Kanunun 32 nci, 34 üncü ve 37 nci maddelerine göre ödenir.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce 5434 sayılı Kanuna göre istirakçi olup bu

Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonra bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası

kapsamında sigortalılıgı bulunmayanların borçlandıgı, ihya ettigi hizmetleri ile birlikte bu

Kanuna göre aylıga hak kazanmaları ve müracaat etmeleri halinde, bu maddeye göre

borçlandıgı ve ihya ettigi hizmetlerine ait paranın ödendigi tarihi takip eden ay basından

itibaren kendilerine bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre

hesaplanarak aylık baglanır. Hak sahipleri hakkında bu fıkra hükmü uygulanmak suretiyle

aylıga hak kazandıklarında hesaplanan aylıkları, bu Kanunun 32 nci, 34 üncü ve 37 nci

maddelerine göre ödenir. Ancak bu süreler emeklilik ikramiyesinde nazara alınmaz.

Kesenek veya toptan ödemeleri zamanasımına ugramıs olması nedeniyle hizmetleri

tasfiye edilmis olanların, tasfiye edilmis süreleri bu Kanuna göre birlestirilecek hizmetlerden

kabul edilir.

Personel mevzuatına göre almıs oldukları disiplin cezası sonucu 23/4/1999 tarihi ile

14/2/2005 tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı

Kanun uyarınca haklarında verilmis disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan

kaldırılanların, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde Kuruma

müracaatları halinde, görevlerinden ayrıldıkları tarih ile göreve basladıkları tarih arasındaki

prim veya kesenek ödenmemis süreleri, istekleri halinde, görevlerinden ayrıldıkları derece ve

kademelerine prim veya kesenek ödenmemis veya borçlanmak istedikleri sürenin her üç yılına

bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve ögrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 36 ncı maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere

tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli kesenegine esas aylıgın hesabına

ait tüm unsurların toplamının müracaat tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonucu

bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karsılık oranları borçlandırılmak

suretiyle hizmetten sayılır. Bundan dogacak borç tutarının tamamı borcun teblig edildigi

tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından esit taksitlerle veya defaten ödenir.

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun mülga geçici 191 inci ve mülga geçici 192

nci maddeleri uyarınca, istekleri üzerine 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi

kurumlarda sözlesmeli olarak çalısmakta iken anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci

ve geçici 1 inci maddelerine göre zorunlu olarak, özellestirilen kurumlarda sözlesmeli olarak

çalıstırılmakta iken 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından

iptal edilen 16 ncı ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun ek 71 inci maddeleri uyarınca

ve sözlesmeli olarak çalıstıkları kurumun özel kanunundaki hükümler nedeniyle T.C. Emekli

Sandıgı ile ilgilendirilmis olanların söz konusu hizmetleri, bu Kanuna tâbi olarak geçmis

sayılır.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna

tâbi olan istirakçilerin, bu Kanuna göre belirlenen prime esas kazanç matrahı ile 8/6/1949

tarihli ve 5434 sayılı Kanuna göre kesenege tâbi kazançları arasındaki matrah farkına ait

sigorta primi iki yıl süre ile kurumlarınca karsılanır.

8/9/1999 tarihi ile bu Kanunun yürürlük tarihi arasında T.C. Emekli Sandıgı

istirakçisi olanlardan, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre fiilî

hizmet sürelerine zam yapılanların yas hadlerinden, eklenilen sürenin, üç yıldan çok olmamak

üzere, yarısı indirilir.

Kamu görevlilerinden personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanlardan, aylıksız

izinli olarak geçen süreleri esnasında istege baglı sigortalılık primi ödemeyenlerin, istekleri

halinde basvuru tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden % 32 oranında hesap edilecek

primleri defaten ödemeleri halinde, aylıksız geçen izin süreleri hizmet sürelerine eklenir.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce ek göstergeli veya daha yüksek ek

göstergeli görevlere atanan T.C. Emekli Sandıgı istirakçilerinin bu Kanunun yürürlüge

girmesinden sonra bu görevlerde geçen süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun ek

68 inci maddesi ile ek 73 üncü maddesinde belirtilen sürelerin doldurulmasında dikkate alınır.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte, Emniyet Hizmetleri sınıfında çalısmakta

olanlarla daha önce bu sınıflarda çalısmıs bulunan personelden halen 4 üncü madde

kapsamında çalısmaya devam edenlerin istekleri halinde; 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının

(e) bendinde belirtilen okullarda geçen basarılı egitim süreleri, ilgilinin talep tarihindeki en az

aylık alan komiser yardımcısının prime esas kazancı üzerinden sigortalı prim hissesi

kendilerince,

isveren prim hissesi de kurumlarınca verilmek suretiyle borcun teblig edildigi tarihten itibaren

dört yıl içinde esit taksitler halinde ödenir.

Toptan ödeme ve ihya geçis hükümleri

GEÇ_C_ MADDE 5- (Degisik: 17/4/2008-5754/68 md.)

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki

sigortalılar için bu Kanuna göre yapılacak toptan ödemelerin, bu Kanunun yürürlüge girdigi

tarihten önceki hizmet sürelerine ait bölümü, bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten

kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak,

bu Kanunun yürürlüge girdigi tarih ile toptan ödemenin yapılmasına iliskin yazılı istek

tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile çarpılarak bulunan tutar, bu

Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonraki süreler için bu Kanuna göre hesaplanan toptan

ödeme tutarına ilâve edilerek ödenir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki

sigortalılar için bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce toptan ödeme yapılarak tasfiye

edilen hizmetlerin 31 inci, 36 ncı ve 41 inci maddelere göre ihyasında veya borçlanılmasında,

bu Kanunun yürürlüge girdigi tarih itibarıyla bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten

kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarı, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarih

ile ihya talebine iliskin yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için, her yılın güncelleme

katsayısı ile çarpılarak bulunan degeri dikkate alınır.

506 sayılı Kanuna iliskin geçis hükümleri

GEÇ_C_ MADDE 6- 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanuna göre 1/4/1981

tarihinden önce malûllük, yaslılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmis olanlar hakkında, bu

Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sigortalılık süresinin 18 yasın dolduruldugu

tarihten baslayacagına iliskin hükmü uygulanmaz.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga ek 24 üncü maddesinde sayılan kurum

ve kuruluslarca, Kuruma ödenmeyen sosyal yardım zamları, Hazine tarafından ilgili kurum ve

kuruluslardan tahsil edilmek üzere Kuruma ödenir.

(Degisik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/69 md.) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı

Kanun hükümlerine göre yapılmıs olan isyeri tescilleri, bu Kanun hükümlerine göre yapılmıs

sayılır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 86 ncı maddesi hükmüne göre

topluluk sigortasına tâbi olanların ödedikleri is kazası, meslek hastalıgı, hastalık, analık,

malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primleri genel saglık sigortası dahil bu Kanuna göre

ödenmis sayılır. Bu süreler yatırıldıkları sigorta kolları bakımından baslangıç süresi ve prim

ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.

Bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga

86 ncı maddesine göre malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları bakımından topluluk sigortasına

devam edenler, bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında durumları degerlendirilerek,

durumlarına uyan bent kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunların kendileri veya isverenleri

tarafından verilmesi gereken belgeler en geç üç ay içinde Kuruma verilmek zorundadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasına

göre Sosyal Sigortalar Kurumuna devir olan sandıklardan 23/1/1968 tarihli ve 991 sayılı

Kanunun geçici 2 nci maddesine göre baglanmıs emekli, adi malûllük veya vazife malûllügü

aylıkları ile 23/1/1968 tarihli ve 991 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına

göre Kurumca baglanan aylıklarla dul ve yetim aylıkları (aylık alan tek kisi de olsa) toplamı,

net asgarî ücretin % 70’inden asagı olamaz.

Aylık baglama sartları bakımından bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendi kapsamında sigortalı sayılarak aylık baglanacaklar için;

a) (Mülga: 17/4/2008-5754/69 md.)

b) (Degisik: 17/4/2008-5754/69 md.) 28 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen

5400 günlük süre ilk defa;

1) 30/4/2008 tarihi ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 4600 gün

olarak,

2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı basında 4600

güne 100 gün eklenmek suretiyle 5400 günü geçmemek üzere,

c) (Degisik: 17/4/2008-5754/69 md.) 28 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen

3960 günlük süre ilk defa;

1) Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı

sayılanlar için 3700 gün olarak,

2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı basında 3700

güne 100 gün eklenmek suretiyle 3960 günü geçmemek üzere,

d) (Degisik: 17/4/2008-5754/69 md.) 28 inci maddenin besinci fıkrasının (a) bendinde

belirtilen 4320 günlük süre ilk defa;

1) Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı

sayılanlar için 3700 gün olarak,

2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı basında 3700

güne 100 gün eklenmek suretiyle 4320 günü geçmemek üzere,

e) (Degisik: 17/4/2008-5754/69 md.) 28 inci maddenin besinci fıkrasının (b) bendinde

belirtilen 4680 günlük süre ilk defa;

1) Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı

sayılanlar için 4100 gün olarak,

2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı basında 4100

güne 100 gün eklenmek suretiyle 4680 günü geçmemek üzere,

uygulanır.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/69 md.) Sosyal güvenlik sözlesmesi imzalanmamıs

ülkelerde is üstlenen isverenlerce çalıstırılmak üzere bu ülkelere götürülen Türk isçilerinden,

bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sadece malûllük, yaslılık ve ölüm sigortalarına tabi

topluluk sigortasına devam edenler ile istege baglı sigortalı olarak söz konusu ülkelere

götürülmüs olan sigortalıların, bu Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında

sigortalılıkları bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde isverenlerince

saglanır ve buna iliskin yükümlülükler yerine getirilir.

506, 1479, 5434, 2925, 2926 sayılı kanunlara iliskin ortak geçis hükümleri

GEÇ_C_ MADDE 7- (Degisik: 17/4/2008-5754/68 md.)

Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve

1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926

sayılı, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı kanunlar ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun

geçici 20 nci maddesine göre sandıklara tabi sigortalılık baslangıçları ile hizmet süreleri, fiilî

hizmet süresi zammı, itibarî hizmet süreleri, borçlandırılan ve ihya edilen süreler ve

sigortalılık süreleri tabi oldukları kanun hükümlerine göre degerlendirilir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce 24/6/1965 tarihli ve 635, 18/3/1986 tarihli ve 3269,

22/7/1965 tarihli ve 644, 1/11/1983 tarihli ve 2937, 25/3/1957 tarihli ve 6940 ve 26/10/1990

tarihli ve 3671 sayılı kanunlar ile 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre fiili hizmet

süresine müstehak görevlerde çalısanların bu görevlerde geçirdikleri süreler bu Kanunun 40

ıncı maddesi geregince aranan 3600 günün doldurulmasında nazara alınır. 17/7/1964 tarihli ve

506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde sayılan itibari hizmet süresi kapsamında yer alıp bu

Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılmayan islerde bu Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen

çalısma sürelerinin bu maddenin birinci fıkrası kapsamında degerlendirilmesinde 3600 gün

prim ödeme sartı aranmaz.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların

borçlandıkları hizmetleri nedeniyle borçlanma tutarlarından ödenmeyen kısmı var ise

aylıklarından emekli kesenegi oranında tahsil edilmeye devam edilir.

Aylıkların hesabında 41 inci maddeye ve 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna göre

yapılan borçlanmaların bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önceki sürelere ait kazançları,

bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre degerlendirilir. Ancak, bu

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunan sigortalılar için

bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ait sürelerin bu Kanunun yürürlük

tarihinden sonra borçlanılması halinde de 41 inci madde ve 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı

Kanun hükümleri uygulanır.

Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce birden fazla dosyadan gelir veya aylık alınması

durumunda bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni dosyadan gelir veya aylık alınmasına

hak kazanılması durumunda yeni baglanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarı da dahil olmak

üzere mukayese yapılarak en düsük miktarlı dosya kapsamdan çıkarılır.

Birinci fıkrada belirtilen kanunlar kapsamında zorunlu sigortalı sayılanlar ile istege

baglı sigortalı olup saglık sigortasından yararlananların prim ödeme gün sayıları da genel

saglık sigortası prim ödeme gün sayısı olarak degerlendirilir.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c)

bendine göre ilk defa sigortalı olanların sigortalılık baslangıç tarihinden önceki süreleri, bu

Kanunun 41 ve 46 ncı maddeleri, 5434 sayılı Kanunun ek 31 inci maddesi ile 3201 sayılı

Kanuna göre borçlandırılmaları halinde, sigortalılıgın baslangıç tarihinin geriye götürülmesini

ve haklarında bu Kanunun geçici maddelerinin uygulanmasını gerektirmez.

Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre itibari

hizmet süresine müstehak kadro ve görevlerde bulunanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalısmaya devam edenlerin itibari hizmet süreleri

hakkında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

30/4/2008 tarihinden sonra 506, 1479, 5434, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre ilk defa

sigortalı veya istirakçi olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü

fıkrası hükümleri uygulanır. Geçici 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi

hükmü bunlar hakkında uygulanmaz.

1479 sayılı Kanuna iliskin geçis hükümleri

GEÇ_C_ MADDE 8- (Degisik: 17/4/2008-5754/68 md.)

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi

hariç diger alt bentlerine göre sigortalılık niteligi tasıdıkları halde bu Kanunun yürürlük

tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülügü bu

Kanunun yürürlük tarihinden itibaren baslar. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(b) bendinin (4) numaralı alt bendine göre sigortalı sayılanların hak ve yükümlülügü ise 7 nci

maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre baslar.

Ancak, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3)

numaralı alt bentlerine göre sigortalı sayılanlardan bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren

sigortalılıkları baslatılanların, bu Kanunun yürürlük tarihi ile 4/10/2000 tarihi arasında geçen

vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla, sigortalının bu Kanunun yürürlük tarihinden

itibaren 6 ay içinde talepte bulunması halinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için 80

inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre talep tarihindeki prime esas kazancının %

32’si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanır ve sigortalıya teblig edilir. Sigortalının kendisine

teblig edilen borçlanma tutarının tamamını teblig tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi

halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak degerlendirilir. Sigortalıya teblig edilen borç

tutarının bu süre içerisinde tam olarak ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi

olarak degerlendirilmez ve ödenen tutar bu Kanunun 89 uncu maddesine göre iade edilir.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi

geregince 2004 sayılı _cra ve _flas Kanununa göre baslatılmıs olan icra takipleri anılan Kanun

hükümlerine göre takip edilerek sonuçlandırılır.

Emeklilik yasına iliskin bazı geçis hükümleri

GEÇ_C_ MADDE 9- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup

da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; kadın ise 58,

erkek ise 60 yasını doldurmak ve 7000 gün malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primi

ödemis olmak sartıyla veya kadın ise 58, erkek ise 60 yasını doldurmak ve 25 yıldan beri

sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primi ödemis

olmak sartıyla yaslılık aylıgından yararlanırlar.

(Degisik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/70 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)

bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı

sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yasını doldurmus ve 25 tam yıl sigorta primi ödemis

olması veya kadın ise 60, erkek ise 62 yasını doldurması ve en az 15 tam yıl malûllük, yaslılık

ve ölüm sigortaları primi ödemesi sartıyla kısmi yaslılık aylıgından yararlanırlar.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/70 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar

kadın ise 58, erkek ise 60 yasını doldurmus ve 25 tam yıl sigorta primi ödemis olması veya 61

yasını doldurması ve en az 15 tam yıl malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi

sartıyla kısmi yaslılık aylıgından yararlanırlar.

17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olup da 8/9/1999

tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; kadın ise 58, erkek ise 60

yasını doldurmak ve onbes yıldan beri sigortalı olup 3600 gün malûllük, yaslılık ve ölüm

sigortaları primi ödemek sartıyla yaslılık aylıgından yararlanırlar.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce bazı hükümleri yürürlükten kaldırılan 506

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı sayılanlardan;

a) En az 20 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden isyerlerinin yeraltı isyerlerinde

sürekli çalısan ve bu islerde en az 5000 gün malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primi

ödeyen sigortalılara yazılı talepleri halinde 28 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki

yas sartları aranmaksızın yaslılık aylıgı baglanır.

b) En az 25 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden isyerlerinin yeraltı isyerlerinde

yeraltı münavebeli islerinde çalısan ve bu islerde en az 4000 gün malûllük, yaslılık ve ölüm

sigortaları primi ödeyen sigortalılara da 28 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yas

sartları aranmaksızın 8100 gün prim ödemis sigortalılar gibi yaslılık aylıgı baglanır.

c) 50 yasını dolduran ve malûllük, yaslılık ve ölüm sigortalarına tâbi çalısmalarının en

az 1800 gününü Bakanlıkça tespit edilen maden isyerlerinin yeraltı islerinde geçirmis olan

sigortalılara da birinci fıkrada belirtilen diger sartlarla yaslılık aylıgı baglanır.

(Degisik besinci fıkra: 17/4/2008-5754/70 md.) Bu Kanunun yürürlüge girdigi

tarihten önce besinci fıkrada belirtilen islerde çalısmaya baslayan sigortalıların, bu Kanunun

yürürlük tarihinden önce veya sonra bu islerde geçen çalısmalarının en az 1800 gün olması

halinde bu çalısmalarının dörtte biri toplam prim ödeme gün sayılarına ilave edilir. Bunlar

için malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının prime esas kazancının %

23’üdür. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 14’ü de isveren hissesidir. Bu Kanunun yürürlüge

girdigi tarihten sonra ilk defa maden isyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli islerde

çalısmaya baslayanlar hakkında, bu Kanunun fiili hizmet zammı süresine ait hükümleri

uygulanır.

506 sayılı Kanunun malûllük ve sakatlık hükümlerine iliskin geçis hükümleri45

GEÇ_C_ MADDE 10- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup

bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa

çalısmaya basladıgı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü

maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu

nedenle malûllük aylıgından yararlanamayan sigortalılar, yasları ne olursa olsun en az onbes

yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primi

ödemis olmak sartıyla yaslılık aylıgından yararlanırlar.

(Degisik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/71 md.) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce

sigortalı olup bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlıgı nedeniyle vergi

indiriminden yararlanmaya hak kazanmıs durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı

Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (b) alt bendi ve geçici

87 nci maddesine göre islem yapılır.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce sakatlıgı nedeniyle vergi indiriminden

yararlananlardan yaslılık aylıgı baglananların aylıklarının kesilmesi ve tekrar baglanmasında

bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümler geçerlidir.

Birinci ve ikinci fıkraya göre baglanan aylıkların aylık baglama oranı, 5400 gün

üzerinden hesaplanan orandan az olamaz.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/71 md.) Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce,

malûllük durumlarının tespiti için talepte bulunan ve bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra

malûl olduklarına karar verilenler hakkında 506 ve 2925 sayılı kanunlardaki diger sartları da

tasımaları halinde anılan kanunlara göre malûllük aylıgı baglanır.

55 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki malûllük aylıgı alt sınırı ile 33 üncü

maddesinin ikinci fıkrasındaki ölüm aylıgı alt sınırı 17/10/1983 tarihli ve 2925 ve bu Kanunla

mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanunlara göre baglanacak malûllük ve ölüm

aylıklarında, aynı kanunlar geregi baglanan yaslılık aylıgı ile kıyaslanarak uygulanır.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/71 md.) 1/1/2000 tarihinden itibaren sigortalı olup, bu

Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce malûllük aylıgı baglanması için tahsis talebinde

bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı

Kanunla baglanan aylıklar, 506 sayılı Kanunun geçici 89 uncu maddesinde belirtilen alt sınır

aylıgı esas alınarak aylık baslangıç tarihi itibariyle yeniden hesaplanır. Olusacak farklar bu

maddenin yürürlük tarihinden itibaren dört ay içerisinde ilgililere ödenir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınır aylıklarının hesabında, 506 sayılı Sosyal

Sigortalar Kanununun mülga 92 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen yarım aylıklar

ile aynı Kanunun mülga 96 ncı maddesinin besinci fıkrası hükmüne göre alt sınır aylıgı

45 Bu madde basgı “506 sayılı Kanunun malûllük, sakatlık hükümleri ile sosyal güvenlik destek primi ödemesi

geçis hükümleri” iken, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle metni islendigi sekilde

degistirilmistir.

uygulanmayan aylıklar ile sosyal güvenlik sözlesmeleri geregince baglanan kısmî aylıklar

dikkate alınmaz.

(Mülga son fıkra: 17/4/2008-5754/71 md.)

Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dıs temsilciliklerdeki görevlilere

iliskin geçis hükümleri

GEÇ_C_ MADDE 11- (Degisik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/72 md.) Bu Kanun

yürürlüge girmeden önce mevcut sosyal güvenlik kurumlarında tescili yapılan sigortalılar ve

ilk defa tescili yapılacak sigortalılar ile bunların hak sahipleri için ortak bilgi bankası

olusturulur. Bu sigortalılar ile sisteme yeni katılacak sigortalıların tescilinde, Türkiye

Cumhuriyeti kimlik numaraları sosyal güvenlik sicil numarası olarak esas alınır.

Sigortalıların eski sigorta sicil numaraları, bu Kanuna göre tescil edilecekleri tarihe

kadar kullanılmaya devam edilir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan

sigortalıların, bu Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak günlük kazançlarında; bu

Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait prime esas kazanç hesabında dikkate alınan

unsurlar, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki sürelere ait prime esas kazanç hesabında da

dikkate alınır.46

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/72 md.) Hizmet akdiyle çalısan sigortalılar için Kanunun

17 nci maddesi geregince tespit edilecek günlük kazanç hesabına esas üç aylık dönemdeki

kazançları Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce olanların son takvim ayı itibarıyla

gelirlerinin hesaplanmasında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Kanun hükümleri

uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte dıs temsilciliklerde görevli sigortalı veya genel

saglık sigortalısı personelden, temsilciligin bulundugu ülkede sürekli ikamet iznini veya bu

devletin vatandaslıgını da haiz olanlar, uluslararası sosyal güvenlik sözlesmelerindeki

hükümler saklı kalmak üzere ve Dısisleri Bakanlıgının olumlu görüsünün alınması sartıyla

bulundugu ülkenin sosyal güvenlik kurumları ile irtibatlandırılabilirler.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/72 md.) Bu Kanun yürürlüge girmeden önce 5434 sayılı

Kanun hükümlerine göre istirakçi çalıstıran ve bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonra da

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kisileri çalıstırmaya

devam eden kamu idareleri 11 inci madde uyarınca isyeri bildirgesini Kurumca belirlenecek

sürede vermek zorundadırlar. _syeri bildirgesinin Kurumca belirlenecek süre içinde

verilmemesi durumunda, 102 nci maddenin (b) bendi geregince idari para cezası uygulanır.

Genel saglık sigortası geçis hükümleri

46 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 72 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “birinci fıkrasının (b) ve (c)

bentleri” ibaresi “(b) bendi” seklinde degistirilmis ve metne islenmistir.

GEÇ_C_ MADDE 12- (Degisik: 17/4/2008-5754/68 md.)

Bu Kanunun uygulamasında saglık hizmeti sunucularının sigortalılık kontrolü ve diger

provizyon islemlerini elektronik ortamda yapmaya baslaması için gerekli altyapının

kurulmasına kadar, saglık bilgilerinin yazılı olarak tutulmasına baslanır ve saglık belgesinin

veya saglık karnesinin Kurumca verilmesine devam edilir.

Kamu idarelerinin saglık hizmetlerinin saglanmasına iliskin görevleri, yürürlükten

kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve islemler Kurum

tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Ancak bu süre altı ayı geçemez.

Kisilerin yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri geregince hak ettikleri saglık

hizmetleri, bu Kanun hükümleri geregince kapsama alınmamıs ise tedavi tamamlanıncaya

kadar yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre Kurumca saglanmaya devam edilir. 67

nci madde geregi hesaplanan 30 günün hesabında kisilerin lehine olan durum uygulanır.

Genel saglık sigortalısının ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin, bu Kanunun yürürlüge

girdigi tarihten önce baslayan, ancak, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonra

faturalandırılan tedavi giderleri Kurum tarafından karsılanır.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl süresince bu Kanunun 60 ıncı

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uygulanmaz. Bu sürede,

18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamında yesil kart verilen ve verilecek kisiler

durumlarında degisiklik olmaması kaydıyla baska bir isleme gerek kalmaksızın bu Kanunun

60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel

saglık sigortalısı sayılır. 3816 sayılı Kanun kapsamında yesil kart almak için müracaat

etmekle birlikte, 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edilen aile içindeki kisi basına

düsen gelir payının aylık tutarı; asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar oldugu tespit

edilen kisiler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz

günlük tutarının üçte biri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar oldugu tespit edilen

kisiler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük

tutarı; asgari ücretin iki katından fazla oldugu tespit edilen kisiler için 82 nci maddeye

göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı prime

esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri geregince sigortalı sayılanlar, bu

Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren en geç iki yıl içinde bildirimlerini yapmak

zorundadır. Bu süre içinde, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri geregince

genel saglık sigortalısı sayılanlardan; tescil talebi olmayanların 18 yasından küçük

çocuklarının saglık hizmetlerinden yararlandırılması halinde bu kisilerin tescili çocuklarının

saglık hizmet sunucusuna müracaat tarihi itibarıyla yapılır. Ancak, aile hekimligi

uygulamasına baslanan illerde, bu kisiler iki yıllık süreye bakılmaksızın genel saglık

sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldugu kisi olarak kapsama alınır.

Aile hekimleri tarafından baslatılan sevk zincirine uygun olarak alınan saglık

hizmetlerinde 68 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen katılım payları, üç yıl süreyle % 50

oranında azaltılarak uygulanabilir.

70 inci maddenin birinci fıkrası geregi yapılacak belirlemeler, bu Kanunun yürürlüge

girdigi tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde 70 inci maddenin

ikinci fıkrasının uygulanmasını il ve ilçe bazında ertelemeye Saglık Bakanlıgı yetkilidir.

_lgili kanunları geregi tedavi yardımları karsılanan kisiler, bu Kanunun yürürlüge girdigi

tarihte herhangi bir isleme gerek kalmaksızın, bu Kanun açısından genel saglık sigortalısı

veya genel saglık sigortalısının bakmakla yükümlü oldugu kisi sayılır. Bu Kanunun yürürlüge

girdigi tarihte ilgili kanunları geregi bakmakla yükümlü olunan kız çocukları bu Kanun

geregince de bakmakla yükümlü olunan kisi sayılır. Ancak durumlarında degisiklik

oldugunda saglık hizmetlerinden yararlanma kosulları bu Kanun hükümlerine göre yeniden

belirlenir. Bu kisilerin sigortalı ve sigortalının bakmakla yükümlü oldugu kisilere iliskin

bilgileri ilgili kurumlar tarafından bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay

içinde Kuruma bildirilir.

211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri _ç Hizmet Kanununun, bu Kanuna aykırı hükümleri,

bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren iki yıl süreyle uygulanır.

17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık hali devam eden

sigortalılar ile bunların saglık yardımına müstehak es ve çocukları, genel saglık sigortası

hükümlerine göre saglanan saglık hizmetlerinden ve diger haklardan yararlanma hakkına

sahiptir.

63 üncü maddede sayılan finansmanı Kurumca saglanacak saglık hizmetleri ile 65 inci

madde geregi ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin 72 nci madde hükümlerine

göre Kurumca ödenecek bedelleri tespit edilip yayımlanıncaya, 73 üncü madde hükümlerine

göre saglık hizmeti sunucuları ile sözlesmeler yapılıncaya kadar, Kurum tarafından

belirlenmis olan usûl ve esaslar, saglık hizmeti bedelleri ile protokol ve sözlesmeler

geçerlidir.

4046 sayılı Kanunun uygulanmasına iliskin geçis esasları

GEÇ_C_ MADDE 13- (Degisik: 17/4/2008-5754/68 md.)

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında is kaybı

tazminatı alanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı ve genel

saglık sigortalısı sayılır, ancak kısa vadeli sigorta kollarına tâbi degildir.

Sigortalıların sigortalı olduklarını ayrıca Kuruma bildirme sorumlulukları yoktur.

Türkiye _s Kurumu tarafından ilk is kaybı tazminatının ödendigi tarihi takip eden ay

sonu itibarıyla, is kaybı tazminatı alanlara iliskin primlerin aktarıldıgı anda sigortalı bildirimi

ve tescili yapılmıs sayılır.

Bu kapsamdakilerin sigortalılıkları is kaybı tazminatı ödeme süresinin bittigi tarihte

sona erer. _s kaybı tazminatı sona erenler için bu Kanunun 9 uncu madde hükümleri

uygulanmaz.

_s kaybı tazminatından yararlananlar için Türkiye _s Kurumu prim ödeme yükümlüsü

olmakla birlikte bu Kanun kapsamında isyeri ve isveren sayılmaz.

Sosyal güvenlik destek primine iliskin geçis hükümleri

GEÇ_C_ MADDE 14 – (Ek: 17/4/2008-5754/73 md.)

Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce istirakçi veya sigortalı olanlar, vazife

malûllügü, malûllük ve yaslılık veya emekli aylıgı baglananlar ve bu Kanunun yürürlüge

girdigi tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalısmaya devam edenler hakkında

sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili

kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Ancak;

a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalısanlar

için sosyal güvenlik destek primi oranı 80 inci maddeye göre tespit edilen prime esas

kazançlar üzerinden 81 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen prim oranına

yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. Yüzde 30 oranının dörtte biri

sigortalı, dörtte üçü isveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kisilerden sosyal güvenlik destek

primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların isverenleridir. Bunlar hakkında sadece

is kazası ve meslek hastalıgı sigortası hükümleri uygulanır.

b) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı

sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluslarından alınacak belgelerle dogrulamak kaydıyla

faaliyette bulunulmadıgına iliskin süreler hariç olmak üzere çalısılan süreleri için, sosyal

güvenlik destek primi oranı olarak bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b)

bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Bu oran, bu maddenin yürürlüge girdigi yılda % 12

olarak, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak uygulanır. Ancak bu oran % 15’i

geçemez.

c) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Baglanması Hakkında Kanuna göre

aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayis ve güvenligin saglanması ile ilgili kanunlara göre

vazife malûllügü aylıgı almakta iken; bu Kanunun yürürlüge girdigi tarih itibarıyla çalısmaya

devam edenler ile sonradan bu Kanuna tabi çalısmaya baslayacaklar için sosyal güvenlik

destek primi uygulanmaksızın bu Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır.

d) 5434 sayılı Kanuna göre vazife malûllügü aylıgı almakta iken bu Kanunun yürürlüge

girdigi tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi

kapsamında çalısmaya devam edenler hakkında, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir

ay içinde yazılı talepleri dogrultusunda bu Kanunun is kazası ve meslek hastalıgı sigortası

hükümleri ve uzun vadeli sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primine ait hükümler

uygulanır. Bunlardan uzun vadeli sigorta primi ödeyenlerin belirtilen süre içinde yazılı talepte

bulunmamaları halinde ayrıca is kazası meslek hastalıgı hükümleri uygulanır, sosyal güvenlik

destek primi kesilmez. Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce istirakçi olup, bu Kanunun

yürürlüge girdigi tarihten sonra 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre vazife malûllügü aylıgı

baglananlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında

çalısmaya baslayanlar hakkında da yazılı talepleri dogrultusunda islem yapılır. Bu bent

kapsamında olanlardan ayrıca genel saglık sigortası primi alınmaz. 3713 sayılı Kanuna göre

vazife malûllügü aylıgı almakta olanlar, sınıf veya görev degistirerek çalısmaya devam eden

istirakçiler ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllügü aylıgı alan ve

bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalısan veya daha

sonra çalısmaya baslayan er ve erbasların, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra müracaat

tarihlerini takip eden aybasından itibaren bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de

dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre görevlerinden ayrılmasına gerek kalmaksızın

alınacak emekliye sevk onayına istinaden vazife malûllügü aylıkları baglanarak ödenir. Bu

kapsamda olup da görevlerinden emekliye ayrılanlar hakkında, bu Kanunla yürürlükten

kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre islem yapılır.

Prime esas kazancın beyanına iliskin geçis hükmü

GEÇ_C_ MADDE 15 – (Ek: 17/4/2008-5754/73 md.)

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi

hariç, kendi adına ve hesabına bagımsız çalısan sigortalılardan, bu Kanunun yürürlük

tarihinden önce sigortalı olarak kaydı ve tescili yapılmıs olanların bu Kanunun 80 inci

maddesine göre belirlenen prime esas kazançlarını Kurumca belirlenecek sürede beyan

etmemeleri halinde, ödeyecekleri aylık primler beyanda bulununcaya kadar daha önce ödemis

oldukları gelir basamaklarına karsılık gelen tutarlar üzerinden alınır.

Ancak, bu tutarlar 82 nci maddede belirtilen asgari günlük kazanç alt sınırına göre

hesaplanan aylık prime esas kazanç tutarından az olamaz.

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar, Milli Egitim

Bakanlıgı tarafından düzenlenen kurslarda usta ögretici olarak çalıstırılanlar ile esnaf

muaflıgından yararlanan kadın sigortalılara iliskin geçis hükümleri

GEÇ_C_ MADDE 16 –

(Ek: 17/4/2008-5754/73 md.)Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)

bendinde yer alan köy muhtarları ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için 80 inci

maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen “otuz” ibaresi ile (4) numaralı alt bendinde

belirtilenler için, bu Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen “otuz”

ibaresi, bu maddenin yürürlüge girdigi yıl için “onbes” olarak uygulanır ve prime esas günlük

kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılır.

(Ek: 15/5/2008-5763/25 md.)Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce, 4 üncü

maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen Milli Egitim Bakanlıgı tarafından

düzenlenen kurslarda usta ögretici olarak çalıstırılanların, bu maddenin yürürlük tarihinden

sonra 51 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre zorunlu sigortalılıklarına iliskin prim ödeme

gün sayılarına ilaveten ödeyecekleri istege baglı sigorta primleri, 82 nci maddeye göre

belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının yarısı olarak esas alınır. Bu sigortalıların

prime esas kazanç alt sınırı dısında bir kazanç üzerinden prim ödemeleri halinde, alt sınırın

yarısı ile alt sınırı asan tutarın toplamı esas alınır.

(Ek: 15/5/2008-5763/25 md.)Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce, 31/12/1960

tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6)

numaralı bendinde belirtilen isleri, hizmet akdiyle herhangi bir isverene tabi olmaksızın

sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapmakta olanların bu maddenin yürürlük tarihinden sonra

aynı sartlarla bu isleri yaptıkları, Maliye Bakanlıgının görüsü alınarak Kurumca belirlenen

usul ve esaslara göre tespit edilen kadın istege baglı sigortalılar; bu maddenin yürürlüge

girdigi yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının onbes

katı üzerinden baslanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını

geçmemek üzere malullük, yaslılık, ve ölüm sigortaları ile genel saglık sigortası primi öderler.

Kendi adına ve hesabına çalısanların sigortalılıklarının durdurulmasına iliskin

hükümler

GEÇ_C_ MADDE 17 – (Ek: 17/4/2008-5754/73 md.)

Kendi adına ve hesabına bagımsız çalısanlarla tarımda kendi adına ve hesabına

bagımsız çalısanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldıgı halde, bu

maddenin yürürlük tarihi itibarıyla bes yılı asan süreye iliskin prim borcu bulunanların, bu

sürelere iliskin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine iliskin Kurumca çıkarılacak

genel tebligin yayımı tarihini takip eden aybasından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri

halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak

karsıladıgı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi

itibarıyla sigortalılıgı durdurulur. Prim borcuna iliskin süreler sigortalılık süresi olarak

degerlendirilmez ve bu sürelere iliskin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları

arasında yer verilmez.

Ancak, sigortalı ya da hak sahipleri daha sonra müracaatları tarihindeki 80 inci

maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak

borç tutarının tamamını, borcun teblig tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu

süreler sigortalılık süresi olarak degerlendirilir.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası

hükmü uygulanır.

Bazı aylık tazminat ve yardımlara iliskin geçis hükümleri

GEÇ_C_ MADDE l8 – (Ek: 17/4/2008-5754/73 md.)

_lgili kanunlarında düzenleme yapılıncaya kadar;

a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında

belirtilenlerden bu Kanunla yürürlükten kaldırılan maddeleri dahil 5434 sayılı Kanuna göre

vazife veya harp malûlü sayılması gerekenlerin ve Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından

görevlendirildigi tarihte uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalısmayanlardan bu

Kanunla yürürlükten kaldırılan maddeleri dahil 5434 sayılı Kanuna göre harp malûlü

sayılması gerekenlerin kendileri ile bunların dul ve yetimlerine baglanacak aylıklar hakkında

bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

b) 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrası ile bu Kanunun 47 nci

maddesinin sekizinci fıkrasında sayılanlara ve bunların haksahiplerine, ilgili kanunları ve bu

Kanun çerçevesinde baglanacak aylıkları toplamının, emsallerinin 5434 sayılı Kanunun ek 77

nci maddesine göre yükseltilerek hak kazandıkları aylıklardan düsük olması halinde, aradaki

fark ayrıca ödenir.

c) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesi, 24/2/1968 tarihli ve 1005

sayılı Kanun, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun, 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Kanun,

28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Kanun, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanun ile yılı bütçe

kanunlarına ekli cetveller kapsamına giren kisilere ve diger kanunlarda yapılan atıflar

sebebiyle 2330 sayılı Kanun esas alınarak ilgililerine aylık, tazminat ve ek ödeme verilmesi

ile yardım islemleri hakkında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan maddeleri dahil 5434 sayılı

Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Bu madde kapsamına girenler için yukarıdaki fıkralar geregince Kurumun yüklenecegi

ilâve giderler, ödeme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde faturası karsılıgı Hazineden

tahsil edilir.

Aylık alanlardan kesilecek saglık sigortası primi

GEÇ_C_ MADDE 19 – (Ek: 17/4/2008-5754/73 md.)

1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık almakta olanlarla bu Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalısmaları nedeniyle bu Kanunun geçici 2

nci maddesine göre aylık baglanacaklara ilgili dosyasından on yıl süreyle saglık sigortası veya

genel saglık sigortası primi ödememis olanlardan, saglık sigortası ve genel saglık sigortası

primi kesilmis olan süreler düsülmek kaydıyla, aylıklarının % 10’u oranında ve 10 yılı

tamamlayacak süreyle genel saglık sigortası primi kesilir.

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili

hükümler

GEÇ_C_ MADDE 20 – (Ek: 17/4/2008-5754/73 md.)

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans

sirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teskil ettikleri birlikler

personeli için kurulmus bulunan sandıkların istirakçileri ile aylık veya gelir baglanmıs olanlar

ile bunların hak sahipleri herhangi bir isleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı

tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek bu Kanun

kapsamına alınır. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki yıl daha uzatılabilir.

Devir tarihi itibarıyla sandık istirakçileri bu Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi

kapsamında sigortalı sayılırlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlıgı, Hazine Müstesarlıgı, Devlet Plânlama

Teskilatı Müstesarlıgı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı

Sigorta Fonu, her sandık için ayrı ayrı olmak üzere hesabı yapılan Sandıgı temsilen bir ve

Sandık istirakçilerini istihdam eden kurulusu temsilen bir üyenin katılımıyla olusturulacak

komisyonca; her bir sandık için sandıktan ayrılan istirakçiler de dâhil olmak üzere, devir tarihi

itibarıyla devredilen kisilerle ilgili olarak, sandıkların bu Kanun kapsamındaki sigorta kolları

itibariyle gelir ve giderleri dikkate alınarak yükümlülügünün pesin degeri hesaplanır. Pesin

degerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz oranı yüzde 9,8 olarak esas alınır.

Belirlenen pesin deger, onbes yıldan fazla olmamak üzere, yıllık esit taksitlerle her yıl

için ayrı ayrı Hazine Müstesarlıgınca açıklanacak Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç

edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin yıllık ortalama nominal faizi üzerinden sandıklardan

ve bu sandık istirakçilerini istihdam eden kuruluslardan müteselsilen Kurumca bu Kanun

hükümlerine göre tahsil edilir.

Devir islemi tamamlanıncaya kadar, sandık istirakçileri, sandıktan aylık ve gelir alanlar

ile bunların hak sahiplerinin saglık ve sosyal sigorta yardımlarının saglanması ile primlerinin

tahsil edilmesine, ilgili sandık mevzuat hükümlerine göre sandıklarca ve sandık istirakçilerini

istihdam eden kuruluslarca devam edilir.

Devir islemi tamamlandıktan sonra sandıklarca ödenen aylık ve gelirlerin, bu Kanunun

yürürlük tarihinden önceki süreler için 506 sayılı Kanun, yürürlük tarihinden sonraki süreler

için bu Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle hesaplanacak aylık ve gelirlerin üzerinde

olması halinde söz konusu farklar, pesin deger hesabında dikkate alınır ve Sosyal Güvenlik

Kurumu tarafından ilgililere ödenmeye devam edilir. Devir tarihinden sonra bu kisilerin gelir

ve aylıklarının durum degisikligi nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeniden

baglanması islemleri sırasında vakıf senetlerine göre yapılacak hesaplamalar ilgili sandıklar

veya sandık istirakçilerini istihdam eden kuruluslar tarafından Kurum kontrolünde yapılır.

Devir tarihi itibariyle sandıklarda istirakçi olanlar ile sandıklardan ayrılmıs olup, aylık

veya gelir almayanların sandıklara karsı hak sahibi olmaları halinde tahsis talep tarihi

itibariyle aylıkları, bu Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümlerine göre hesaplanır. Geçici 2

nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasında bu Kanunun yürürlüge girdigi

tarihten önceki dönem için 506 sayılı Kanun hükümlerine göre Kurum tarafından ve vakıf

senetlerine göre ilgili sandıklar ve sandık istirakçilerini istihdam eden kuruluslar tarafından

Kurum kontrolünde hesaplama yapılır. Geçici 2 nci madde kapsamında hesaplanacak aylıklar

ile sandıkta geçen süreler dikkate alınarak sandık hükümlerine göre hesaplanacak aylıklar

arasında fark olması halinde söz konusu farklar, pesin deger hesabında dikkate alınır ve

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgililere ödenmeye devam edilir. Bu kisilerin gelir ve

aylıklarının durum degisikligi nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeniden

baglanması islemleri sırasında vakıf senetlerine göre yapılacak hesaplamalar ilgili sandıklar

veya sandık istirakçilerini istihdam eden kuruluslar tarafından Kurum kontrolünde yapılır.

Sandık istirakçileri ile aylık ve/veya gelir baglanmıs olanlar ve bunların hak sahiplerinin

Sosyal Güvenlik Kurumuna devrinden sonra bu kisilerin tabi oldukları vakıf senedinde

bulunmasına ragmen karsılanmayan diger sosyal hakları ve ödemeleri, sandıklar ve sandık

istirakçilerini istihdam eden kuruluslarca karsılanmaya devam edilir.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar ile bu maddenin besinci ve altıncı

fıkralarında belirtilen farklara iliskin pesin degerin ilk taksitle birlikte defaten veya taksitler

halinde ödenmesi konusu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlıgı, Hazine Müstesarlıgı,

Devlet Plânlama Teskilatı Müstesarlıgı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sandık istirakçilerini istihdam eden kuruluslar ile

sandıkların görüs ve önerileri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. Taraflar, Sosyal

Güvenlik Kurumunca belirlenecek tarihe kadar görüs ve önerilerini yazılı olarak verirler.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin is ve islemlerde Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik

Personeli Sigorta ve Emekli Sandıgı Vakfı istirakçilerini istihdam eden kurulusları, 18/5/2004

tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile

kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi temsil eder.

Söz konusu sandıklar ve sandık istirakçilerini istihdam eden kuruluslar ile Kurum, bu

madde uygulamasına iliskin tüm islemler nedeniyle dogacak her türlü vergi, resim ve harçtan

muaftır.

Bu Kanunun kısa vadeli sigorta kolları ve genel saglık sigortası hariç diger hükümleri

bakımından; vakıf senetlerinde bu Kanuna aykırı hükümler bulunması halinde, bu Kanunun

yürürlük tarihi itibariyle bu Kanun hükümleri uygulanır.

30/4/2008 tarihinden itibaren, sandıklarca baglanmıs/baglanacak olan gelir veya

aylıklara yapılacak artıslar, 506 sayılı Kanuna göre baglanan gelir veya aylıklara yapılan

artıslardan fazla olamaz.

Bu maddenin besinci ve altıncı fıkralarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından

ödenecek olan aylık ve gelirler üzerindeki farklar ve bu madde çerçevesinde devre iliskin

belirlenecek usûl ve esaslar bu maddenin yayımından önce 506 sayılı Kanunun ek 36 ncı

maddesine göre devri gerçeklesmis veya devam eden sandıklar için uygulanmaz.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 58 inci maddesi hükümleri bu madde kapsamında

yapılacak devir ve diger islemler hakkında uygulanmaz.

2108 sayılı Yasaya iliskin geçis hükümleri

GEÇ_C_ MADDE 21 – (Ek: 17/4/2008-5754/73 md.)

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 2108 sayılı Yasanın 4 üncü maddesine göre

muhtar seçildikleri tarih itibarıyla 1479 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılan köy

muhtarlarından; bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı

alt bendi hükümlerine göre sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin bu maddenin

yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde

sigortalılıkları aynen devam ettirilir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar hakkında ise bu

Kanun hükümleri uygulanır.

Anonim sirket kurucu ortaklarının sigortalılıklarına iliskin geçis hükümleri

GEÇ_C_ MADDE 22 – (Ek: 17/4/2008-5754/73 md.)

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde

belirtilen anonim sirketlerin kurucu ortaklarından daha önce 1479 sayılı Kanunun 24 üncü

maddesine tabi olarak sigortalı olanlardan sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin bu

maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde

sigortalılıkları aynen devam ettirilir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanların

sigortalılıkları ise bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle sona erer.

Sosyal güvenlik prim yapılandırılması bozulanlara iliskin hükümler

GEÇ_C_ MADDE 23 – (Ek: 15/5/2008-5763/26 md.)

(1) 22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden

Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Degisiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci

maddeleri kapsamına giren borçları yeniden yapılandırıldıgı halde aynı Kanunun 3 üncü

maddesi uyarınca yeniden yapılandırma haklarını bu maddenin yürürlüge girdigi tarihi takip

eden ayın sonuna kadar kaybedenlerin, bu maddenin yürürlüge girdigi tarihi takip eden iki ay

içinde Kuruma yazılı olarak basvurmaları halinde, bozulmus olan yeniden yapılandırma

anlasmaları, 5458 sayılı Kanuna göre yapılmıs olan basvuru tarihi ve taksitlendirme süresi

dikkate alınmak suretiyle ihya edilir.

(2) Yeniden yapılandırma anlasmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılandırma

anlasmalarının bozuldugu tarihten sonra 5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için

yaptıkları ödemeler, anılan Kanunun 1 inci maddesi kapsamında olanlar için aynı borç

türündeki taksit tutarlarına, 2 nci maddesi kapsamında olanlar için ise anılan Kanunun 10

uncu maddesi hükmüne göre mahsup edilir.

(3) _hya veya mahsup islemleri sonucunda bu maddeye göre yapılan basvuru tarihinden

önce vadesinde ödenmedigi veya eksik ödendigi anlasılan taksit tutarlarının, ödeme tarihine

kadar gecikilen her ay için ayrı ayrı Hazine Müstesarlıgınca açıklanacak bir önceki aya ait

Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin

aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bilesik bazda

uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarıyla birlikte basvuru tarihini takip eden altı

ay içinde ödenmesi halinde, 5458 sayılı Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden

yararlanılır. Bu fıkrada belirtilen ödeme yükümlülüklerinin söz konusu altı aylık süre içinde

tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve

yapılandırma islemleri iptal edilerek, ödedikleri tutarlar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili

hükümlerine göre borçlarına mahsup edilir.

(4) Bu madde hükümlerinden yararlandırılan borçluların, bu maddeye göre yapılan

basvuru tarihinden itibaren vadesi gelecek taksitleri ile cari ay prim ödeme yükümlülükleri

yönünden, 5458 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Su kadar ki, 5458 sayılı

Kanunun 3 üncü maddesi hükümleri, anılan Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren

borçlular yönünden, bu maddeye göre yapılan basvuru tarihini takip eden üçüncü ayın

sonundan, 2 nci maddesi kapsamına giren borçlular yönünden ise bu maddenin üçüncü

fıkrasında belirtilen altı aylık sürenin sonundan itibaren geriye dogru bakılarak uygulanmaya

baslanır.

(5) 5458 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri kapsamına giren borçları yeniden

yapılandırılanlardan, aynı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca yeniden yapılandırma haklarını

kaybetmis olup, kapsama giren bu borçlarının tamamını sosyal güvenlik mevzuatının ilgili

hükümlerine göre ödemis olanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Borçlarını

kısmen ödemis olup bu maddeden yararlanmak için basvuranlara, daha önce ödemis oldukları

tutarlar iade edilmez, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları saklı kalmak kaydıyla mahsup

islemi yapılmaz.

(6) Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce 5458 sayılı Kanun kapsamına giren

borçlar nedeniyle, tasınır ve tasınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar vadesi

geçmis taksitlerin ödenmesinden sonra yapılan ödemeler nispetinde, üçüncü sahıslar

nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise vadesi geçmis taksitlerin ödenmesinden sonra

tümüyle kaldırılır.

(7) 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri,

ödeme vadesi geçmis taksitleri ile 1/4/2006 tarihinden sonraki süreye iliskin prim borçlarını

ödemeleri ve bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten sonraki taksit ve cari ay primlerine

iliskin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda saglık sigortasından

yararlanmaya baslatılır.

(8) Bu maddede belirtilen hükümlerden yararlanmak üzere basvuran borçluların, kapsama

giren borçları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde

sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları sarttır.

(9) Bu maddenin uygulanmasına iliskin usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu

yetkilidir.

Sosyal güvenlik alacakları

GEÇ_C_ MADDE 24 – (Ek: 15/5/2008-5763/27 md.)

(1) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre takip edilen

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyüksehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi,

mülga 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 7 nci maddesi ve 3/7/2005

tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesine istinaden Uzlasma

Komisyonunca karara baglanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazetede

yayımlanan borçlar hariç olmak üzere, bu maddeye göre yapılan basvuru tarihine kadar

tahakkuk ettigi halde ödenmemis olan, 2008/Mart ve önceki dönemlere iliskin sigorta primi,

issizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile bu Kanunun yürürlüge

girdigi tarihi takip eden ayın sonuna kadar müracaat edilmis olması kaydıyla 31/3/2008

tarihine kadar bitirilmis olan özel bina insaatı ile ihale konusu islerden Sosyal Güvenlik

Kurumunca yapılan ön degerlendirme, arastırma veya tespit sonucunda yeterli isçilik

bildiriminde bulunulmadıgı anlasılanların fark isçilige iliskin borçları, istege baglı

sigortalıların 2003/Mayıs ila 2008/Mart dönemleri arasında istege baglı sigortalılıklarının

devam ettigi süre içindeki prim borçları, topluluk sigortasına tabi olanların 2008/Mart ve

önceki dönemlere iliskin malullük, yaslılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları, 2/9/1971

tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diger Bagımsız Çalısanlar Sosyal Sigortalar

Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Çalısanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanların 31/3/2008 tarihine kadar olan

prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları, bu maddenin yürürlüge girdigi tarihi takip eden

iki ay içinde yazılı olarak basvurulması kaydıyla, bu maddede belirtilen sartlarla pesin veya

yirmidört aya kadar esit taksitler halinde ödenir.

(2) Pesin ödeme yolunun tercih edilerek borç aslının tamamının ve basvurunun yapıldıgı

ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme

cezası ve gecikme zammının yüzde onbesinin basvuru tarihini takip eden bir ay içinde

ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde seksenbesi terkin edilir.

(3) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, birinci fıkra kapsamına giren borç

asıllarına basvurunun yapıldıgı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili

hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının; oniki aya kadar

taksitlendirmelerde yüzde ellibesi, oniki ayı asan taksitlendirmelerde yüzde otuzu terkin edilir

ve kalan kısmı borç asıllarına ilave edilerek taksitlendirmeye esas borç hesaplanır. Bulunan bu

tutar, taksit süresine bölünmek suretiyle ödenecek aylık taksit miktarı bulunur. _lk taksitin

ödeme yükümlülügü, bu maddeye göre basvurunun yapıldıgı ayı takip eden ayda baslar.

Baslangıçta taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının

pesin ödenmek istenilmesi halinde, baslangıçta seçilen taksitlendirme süresine baglı terkin

oranı degistirilmez.

(4) Borçlular, borç türü bazında taksitlendirilmis borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini

bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da

bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son

taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için Hazine Müstesarlıgınca açıklanacak bir

önceki aya ait Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma

senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının

bilesik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödememeleri

halinde, bu maddeye göre taksitlendirme haklarını kaybederler ve taksitlendirme öncesi

duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarları sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine

göre borçlarına mahsup edilir.

(5) Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce tahsil edilmis gecikme cezası ve gecikme

zammı, yanlıs veya yersiz alınan tutarlar hariç iade ve mahsup edilmez.

(6) Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce bu madde kapsamına giren borçlar

nedeniyle, tasınır ve tasınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar yapılan ödemeler

nispetinde, üçüncü sahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin

ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılır.

(7) Bu madde kapsamına giren borçları ilgili Kanunlar geregince tecil ve taksitlendirilmis

veya yapılandırılmıs olan borçlularca, tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma islemlerinin

bozularak birinci fıkra kapsamına giren borçlarının bu maddeye göre pesin ödenmesinin veya

taksitlendirilmesinin basvuru süresi içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce

yapılmıs olan tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma islemleri bozularak, ödemis oldukları

tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra birinci

fıkra kapsamına giren kalan borçları bu maddeye göre pesin ödenir veya taksitlendirilir.

(8) 22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden

Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Degisiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre

yapılandırma anlasmaları devam eden veya ihya edilen borçluların 5458 sayılı Kanun kapsamı

dısında kalan ancak, bu madde kapsamına giren borçları hakkında, talep etmeleri halinde bu

madde hükümleri uygulanır.

(9) Büyüksehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara baglı kuruluslar birinci fıkra

kapsamına giren borçlarının taksitlendirilmesini talep etmeleri halinde, 10/7/2004 tarihli ve

5216 sayılı Büyüksehir Belediyesi Kanununun geçici 5 inci maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve

5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 6 ncı maddesi kapsamına giren borçları için ilgili

kanunlar geregince yapılan kesinti tutarları bu madde uyarınca ödenmesi gereken taksit

tutarlarına mahsup edilebilir. Kesinti tutarlarının, aylık taksit tutarlarına mahsup edilmedigi

durumlarda aylık taksit tutarlarının tamamı, kesinti tutarlarının, aylık taksit tutarlarını tam

olarak karsılamadıgı durumlarda ise bakiye taksit tutarları borçlularca ödenir.

(10) 1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri,

bu madde kapsamı dısında borçlarının bulunmaması veya bu madde kapsamı dısında borçları

bulunmakla birlikte bu borçların özel kanunlara göre yapılandırılmıs olup ödeme

yükümlülüklerinin de yerine getiriliyor olması ve birinci fıkraya göre hesaplanan toplam

borçlarının ilk dört taksitini ödemeleri kaydıyla saglık sigortasından yararlanmaya baslatılır.

(11) Bu maddede belirtilen hükümlerden yararlanmak üzere basvuran borçluların,

kapsama giren borçları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptıkları itirazlardan ve yargı

nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları sarttır.

(12) Bu maddenin uygulanmasına iliskin usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik

Kurumu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 108- (Degisik: 17/4/2008-5754/74 md.)

Bu Kanunun;

a) Geçici 20 nci maddesinin son fıkrası 1/1/2008 tarihinde,

b) 72 nci ve 73 üncü maddeleri, geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi,

geçici 7 nci maddesinin son fıkrası, geçici 9 uncu maddesinin bir ilâ dördüncü fıkraları ile

geçici 17 nci maddesi, geçici 20 nci maddesinin onikinci fıkrası 30/4/2008 tarihinde,

c) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ilâ (8) ve (10) numaralı alt

bentleri ile (f) bendinde sayılanlar için genel saglık sigortası hükümlerinin uygulanmasına

iliskin olarak; 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (8), (9), (10), (16), (17), (20), (22),

(23), (24), (25), (26) ve (27) numaralı bentleri, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77,

78, 79 uncu maddeleri, 80 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 81 inci maddesinin birinci

fıkrasının (f) bendi ve ikinci fıkrası, 82 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 87

ilâ 89 uncu maddeleri, 97 nci maddesinin son fıkrası, geçici 1 inci maddesinin son fıkrası,

geçici 3 üncü maddesi, geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, geçici 11 inci maddesinin

ikinci fıkrası, geçici 12 inci maddesi hükümleri 1/7/2008 tarihinde,

d) Diger hükümleri 2008 yılı Ekim ayı basında,

yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 109- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5510 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanun Yürürlüğe

No. 5510 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri giriş tarihi

5655 69 ve 108 20/5/2007

5754

a) Geçici 20 nci maddesinin son fıkrası 1/1/2008 tarihinde,

b) 72 nci ve 73 üncü maddeleri, geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, geçici 7

nci maddesinin son fıkrası, geçici 9 uncu maddesinin bir ilâ dördüncü fıkraları ile geçici 17

nci maddesi, geçici 20 nci maddesinin onikinci fıkrası 30/4/2008 tarihinde,

c) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ilâ (8) ve (10) numaralı alt bentleri ile

(f) bendinde sayılanlar için genel saglık sigortası hükümlerinin uygulanmasına iliskin olarak;

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (8), (9), (10), (16), (17), (20), (22), (23), (24),

(25), (26) ve (27) numaralı bentleri, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79 uncu

maddeleri, 80 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi

ve ikinci fıkrası, 82 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 87 ilâ 89 uncu

maddeleri, 97 nci maddesinin son fıkrası, geçici 1 inci maddesinin son fıkrası, geçici 3 üncü

maddesi, geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası,

geçici 12 inci maddesi hükümleri 1/7/2008 tarihinde,

d) Diger hükümleri 2008 yılı Ekim ayı basında,

e) Geçici 23 ve geçici 24 üncü madde hükümleri 26/5/2008 tarihinde,

yürürlüge girer.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Arşivler
Etiketler
Son Yorumlar
Kimler Çevrimiçi
Şuanda 81 ziyaretçi çevrimiçi
3 ziyaretçi, 78 robot, 0 üye
Nisan 2018
P S Ç P C C P
« Oca    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Şuanda 82 ziyaretçi çevrimiçi
3 ziyaretçi, 79 robot, 0 üye
Bugünkü Maksimum Ziyaretçi Sayısı: 95 de 12:08 am UTC
Bu ay: 131 de 04-18-2018 02:05 pm UTC
Bu yıl: 167 de 01-02-2018 08:54 am UTC
Tüm zamanlar: 502 de 12-19-2013 02:50 pm UTC