Son Yazılar

6322 AATUHK İle Bazı Kanunlarda Yapılan Önemli Değişiklikler-Aygül Mudurlu

 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun 15.06.2012 tarihinde 28324 nolu resmi gazetede yayınlanmıştır.

(6322 Sayılı Kanun, Kabul Tarihi: 31.05.2012)

1- AMME ALACAKLARININ TAHSiLİ USULÜ HAKK. KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

Ödeme yeri:

Amme borçlularının, belediye sınırı ayrımı olmadan tüm tahsil dairelerine ödeme yapmalarına imkan tanınmıştır. Mad.1

Kamu Borcunun Maliye Bakanlığına Taşınmaz Satışı Yoluyla ödenmesi:

Maliyeye olan borçlarını ödemede güçlük çeken kurumlar veya mükelleflerin, kendilerine ait olan ve herhangi bir sınırlama bulunmayan taşınmazların kurumca satın alınarak, amme borçları terkin edilir. Uygulama süresi 31.12.2023 e kadardır. Mad.2

2- GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan ÖİV ‘nin Alınmaması:

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan ÖİV nin, iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon abonelikleri için alınmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Mad.3

3- GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

Esnaf muaflığı :

– Kaybolmaya yüz tutan geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan mesleklerde faaliyet gösteren esnaflar işyeri açsalar bile vergi muafiyeti kapsamına alınmaktadır.

– Esnaf ve sanatkarlara gerçek usulden basit usule geçme imkanı getirilmektedir.

– Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara istemeleri halinde, esnaf vergi muafiyet belgesi alma imkanı getirilmektedir. (Bu belge 3 yıl için geçerlidir. Şartları devam edenler süre sonunda yeni belge talep edebileceklerdir.)

– Vergi tevkifatı: Esnaf muaflığından yararlanan esnaflardan ticari amaçlı alım yapan firmalar gider pusulası düzenleyecekler ve % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklardır. Mad.4

Konut Kira İstisnasında Sınırlama:

– Belirli bir tutarın üzerinde ücret, msi, gmsi ve diğer kazanç ve irat elde edenler (2012 yılı için 88.000 TL) mesken kira istisnasından faydalanamayacak (2012 yılı için 3.000 TL) 

– 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılatlara uygulanacaktır. Mad.5

Finansman gider kısıtlaması:

-Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma ait olmak üzere yapılacak,

-Kısıtlama en fazla %10 ile sınırlı olacak. Bu oran sektörlere göre bakanlar kurulunca farklılaştırılabilecek (faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı vb. adlarla gider ve maliyet unsurları toplamının %10 una kadar kısmı gider olarak indirilemeyecek)

-Yatırım maliyetine eklenen faiz vb. ödemeler sınırlamaya tabi olmayacak.

– Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri bu kısıtlamaya tabi olmayacak.

-Düzenleme 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Mad.6

Basit usulde vergilendirme yönelik düzenlemeler:

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir şekilde basit usulde vergilendirilemezler.

Gerçek usuldeyken işini terk edenler ve basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usule geçmeden işini terk edenler, terk tarihini takip eden yılbaşından itibaren 2 yıl geçmedikçe basit usule dönemezler.

Gerçek usulden basit usule geçiş: Belirlenen şartları sağlayanlara basit usule geçme imkanı getirilmiştir.

Gerçek usulden basit usule geçenler bastırmış oldukları belgelerden kullanılmamış olanlar ile en son kullandıkları ciltleri 1 AY içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine dilekçe ekinde ibraz ederek bu belgelerin iptal edilmesini sağlayacaklar.

Basit usule tabi mükellefler İSTEĞE BAĞLI olarak ödeme kaydedici cihaz alıp kullanabilirler. (Kullanma zorunlulukları yoktur.) Ellerindeki cihazları kullanmak istemeyenlerin hurdaya ayırma veya başka bir mükellefe satma imkanı vardır. Mad.7

Basit usulde vergilendirilmeye geçişte sürelerin tespitine 01.01.2012 tarihinden itibaren başlanır. Mad.13

Menkul Sermaye İradına yönelik değişiklik:

SPK hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracından elde edilen gelirler menkul sermaye iradı sayılacaktır. Bu gelir üzerinden yapılacak stopaja ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Mad.8

İbadethaneler, Din eğitimi Veren Tesisler ve Yeşilay Kurumuna yönelik teşvikler:

Mülki idare amiri denetimine bağlı olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Bakanlığı denetiminde din eğitimi veren tesis yapımına yönelik yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımlar ile Türkiye Yeşilay Kurumuna makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar gelir vergisi matrahından indirilebilecektir.Mad.9

Girişim sermayesi teşviki:

Beyan edilen gelirin %10 unu aşmamak şartıyla Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirden indirilmesine imkan tanınmaktadır. Mad.9

Yurt dışına verilen hizmetlere teşvik:

Türkiye de yerleşmiş olmayan kişilerle; işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye de verilen ve yurt dışında yararlanılan; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50 sinin matrahtan indirilmesine imkan sağlanmıştır. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura vb. belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Mad.9

Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ve uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri stopaj kapsamına alınmaktadır. Mad.10

Şans Oyunları:

Başbayiler hariç olmak üzere şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon vb. satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim vb. ödemeleri stopaj kapsamına alınmıştır. Mad.10

Yürürlük tarihi yayımını izleyen aybaşından itibarendir.
 
Varlık Kiralama:

Varlık kiralama şirketlerince yurt dışına ihraç edilen menkul kıymetlerin alım-satımı ve ifası sırasında elde edilen gelirleri ile bunların dönemsel getirileri için GVK nun 67.maddesinin uygulanmaması ve bu gelirlerin EUROBAND gelirleri gibi vergilendirilmesi kararlaştırılmıştır. Mad.11

 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki:

Bakanlar kurulunca belirlenen illerden yapılacak teşvik belgeli yatırım kapsamında,

01.07.2012 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar gerçekleşecek yatırımlarda istihdam edilen personel için geçerli olacak.

Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi muhtasar beyanname üzerinde tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.(Asgari ücret üzerinden hesaplanacak AGİ den sonra kalan vergi ile sınırlı olacak ),

Yatırımın başlanmasından itibaren 10 yıl süre ile uygulanacak.

Yatırımın tamamlanmaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde terkin edilen vergiler gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

Yatırım tamamlanmadan devredilirse, devralan aynı koşulları yerine getirirse teşvik uygulamasından yararlanabilecektir.

6. bölge olarak yer verilen; Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van illeri ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde gerçekleştirilen yatırımlar için bu teşvikten yararlanılacaktır. Mad.12

Yürürlük tarihi yayımını izleyen aybaşından itibarendir.
 
4- VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

Fazla ve Yersiz Ödenen Vergilerin İadesi ve Faiz Ödemesi:

Hata mükellefin beyanından kaynaklanmıyorsa faiz tahsil tarihinden itibaren, mükellefin beyanından kaynaklanıyorsa faiz mükellefin hatanın düzeltilmesine dair başvuru tarihinden itibaren hesaplanacaktır. Mad.14

Faiz ödemesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra fazla ve yersiz tahsil edilen vergilerin iadesinde uygulanır. Mad.16

Girişim Sermayesi Fonu:

SPK ya tabi olarak, Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına sermaye olarak konulması veya bunların paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilir. Bu fon kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %10 unu ve öz sermayenin %20 sini aşamaz.

Bu fon pasifte geçici bir hesapta tutulur. Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar gerekli yatırımın yapılmamış olması halinde zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

Bu fon bir şekilde amacı dışında kullanılırsa, 6 ay içinde bu maddede belirtilen amaçla yeniden kullanılmaması halinde, bu işlemin yapıldığı veya sürenin donduğu dönemde vergiye tabi tutulur. Mad.15

5- DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

Kredi kurumlarınca kredi işlemleri nedeniyle düzenlenen kağıtlar ve üzerine konan şerhler damga vergisinden istisnadır.

Aile Hekimliği Kanunu’na göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri damga vergisinden istisnadır. Mad.17

6- HARÇLAR KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçlarının, kurumlar beyannamesi ekinde verilen gelir tablosundaki iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilmesi ve Mayıs ayı içinde ödenmesi gerekmektedir. Mad. 18

Kredilerle İlgili Yargı Harçları:

Kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödemelerine ilişkin işlemlerle ilgili istisna kapsamından yargı harçları çıkarılmıştır. Mad.19

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri (her yıl için) :

1-Kamu Yararını İlgilendirecek kuruluşları denetleyecekler;

–          Belgenin verildiği yıl: 30.000 TL

–          İzleyen yıllarda 10.000 TL den az olmamak üzere,

Bağımsız denetimden elde edilen bir önceki gayrisafi iş hasılatının BİNDE 5’ İ

2-Diğer Kuruluşları denetleyecekler;

–          Belgenin verildiği yıl: 15.000 TL

–          İzleyen yıllarda 5.000 TL den az olmamak üzere,

Bağımsız denetimden elde edilen bir önceki gayrisafi iş hasılatının BİNDE 5’ İ     – Mad.20

Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsatları:

Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı                  1.800 TL.
Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Belgesi         900 TL.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı   450 TL. – Mad.20

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı : 

100 TL. sıdır. (Şahsi kullanım için getirilen ticari olmayan) – Mad.20

Sigorta ve emeklilik şirketleri izin belgeleri:

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin kuruluş izin belgelerine ilişkin olarak her yıl için ayrı ayrı ödenen harçlar için yeni düzenleme yapılmıştır. Belgenin alındığı yıldan sonraki yıllarsa izin belgelerine ait harçlardan yüksek olanın ödenmesi öngörülmektedir.

Halen uygulanan tutarlara göre;
 
Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri için her yıl     : 91.764,80 TL.
Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri için her yıl   : 64.589,75 TL. harç ödenmektedir.

Kanunda yer alan hükmün yasalaşması halinde bu tutarlardan yüksek olanı (91.764,80 TL.) ödenecektir. Diğer harç ise        (64.589,75 TL.) ödenmeyecektir. – Mad.20

7- KDV KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER :

Sermaye Piyasası Araçlarının Tesliminde Muafiyet :

Türkiye de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimleri KDV den istisna edilmiştir. Mad.21

Konut teslimlerinde KDV Oranlarının Farklılaştırılması :

Konut teslimlerinde inşaatın yapıldığı arsa veya konutun vergiye esas değeri alınarak, KDV oranlarını farklılaştırma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Yapı ruhsatı 01.06.2012 den önce alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten önce yapılan inşaat projelerine ilişkin konut teslimleri hariçtir. Mad.22

Değeri yüksek konut teslimlerinde 150 m2 nin altında bile olsa %18 KDV oranı uygulanabilecektir.

Yürürlük tarihi kanunun yayım tarihidir.

Uluslararası Anlaşmalar Gereği Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası :

BM ile NATO temsilcilikleri ve bunlara bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile OECD’ ye resmi kullanımları için yapılacak mal ve hizmet teslimleri, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal ve hizmet teslimleri, finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye deki faaliyetlerinin devamı ve ilgili uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içinde KDV den istisnadır. Bu istisna nedeniyle yüklenilen vergiler hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir. Yürürlük tarihi 31.05.2012. Mad.23

Milli Eğitim Bakanlığınca Kiralama karşılığı Yaptırılacak Eğitim Öğretim Tesislerinde KDV İstisnası :

Milli Eğitim Bakanlığınca kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerin ihale edilmesi ve projeyi alan firmalara proje kapsamında inşaata yönelik yapılan mal ve hizmet teslimleri tam istisna kapsamına alınmaktadır.   Yürürlük tarihinden itibaren 31.12.2013 tarihine kadar geçerlidir. Mad.24

Büyük ve Stratejik Yatırımlarda KDV İadesi :

Yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500.000.000 TL. tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirilemeyen KDV, izleyen yıl talep edilmesi halinde mükelleflere iade edilecektir. 31.12.2023 tarihinde kadar uygulanacaktır.

Yatırım tamamlanmazsa iade edilen bu vergiler vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Mad.25

8- ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER :

Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında 31.12.2023 tarihine kadar yapılacak, devir, birleşme, bölünme, kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar kurumlar vergisinden muaftır. Bu madde kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler KDV den istisnadır. Söz konusu teslim ve hizmet ifalarıyla ilgili yüklenilen vergiler, hesaplanan KDV den indirilir. İndirim yoluyla giderilemeyen kısmı iade edilmez. Mad.28

Yürürlük tarihi yayımını izleyen aybaşından itibarendir.

9- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER :

Tütün ve Tütün Ürünlerinin Vergilemesi :

Kanunla tütün ve tütün ürünleri için oransal verginin maktu vergi ile birlikte uygulanmasına olanak sağlayan düzenleme yapılmıştır.

Bakanlar kuruluna yetki verilmiştir. Uygulanan asgari, maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının Ocak ve Temmuz aylarında ÜFE oranında kendiliğinden artması öngörülmüştür. Mad.29-30

Elektrikli Araçların Motorlarını Çalıştırmaya Mahsus Elektrik Akümülatörleri (Araç Pilleri) ÖTV Kapsamına Alınması :

Bu akümülatörler ÖTV kapsamına alınmıştır. Vergi oranını (ÖTV si) %3 tür. Mad.31

10- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER :

Yatırımcıya İşçi – İşveren Primi Teşviki :

İş gücü üzerindeki işveren hissesi ile sigortalı hissesi tutarlarının bir bölümünün devletçe karşılanması suretiyle yatırımcının teşvik edilecektir. Çalışanların ücretlerinden kesilen ancak ödenmeyen sigortalı hissesi nedeniyle çalışanlar bakımından bir talep söz konusu olmayacaktır. Mad.32

Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Taşınmaz Satışı Yoluyla ödenmesi :

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını ödemede güçlük çeken kurumlar veya mükelleflerin, durumları tespit edilerek kesinleştiği takdirde, bunlara ait taşınmazların kurumca satın alınarak, taşınmazın tespit edilen değerine eş tutarda kuruma olan takip edilen borçları terkin edilir. Mad.33

11- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER :

İstisnalar :
 
Kurumların, tam mükellefiyete tabi ;

-Başka bir kurumun sermayesine katılımından elde ettikleri kazançlar,

-Başka bir kurumun karına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kar payları,

-Girişim sermayesi yatırım fonu katılım payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kar payları bu istisnadan yararlanamaz.

Bu düzenleme 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Mad.34

Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesi :

SPK tarafından verilenportföy yöneticiliği yetki belgesine sahiptam mükellef şirketler aracılığıyla, organize bir borsada işlem görsün veya görmesin her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, varant, döviz, emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, kredi ve benzeri finansal varlıklar ve kıymetli maden borsalarında yapılan emtia işlemlerinden elde ettikleri kazançları nedeniyle, bu maddede sayılan şartların birlikte gerçekleşmesi halinde portföy yöneticiliği yapanlar; söz konusu fonlar için daimi temsilci, bunların işyerleri de bu fonların işyeri veya iş merkezi sayılmaz. Bu kazançlar için beyanname verilmez, diğer kazançlar için beyanname verilmesi durumunda bu kazançlar beyannameye dahil edilmez. Mad. 35

Teşvikler :

İbadethaneler, Din eğitimi Veren Tesisler ve Yeşilay Kurumuna yapılan bağış ve yardımlar ,

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10 unu aşmayan kısmı,

Yurt dışına verilen hizmetlere teşvik: Bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50 sinin matrahtan indirilmesine imkan sağlanmıştır. Mad.36

Finansman gider kısıtlaması :

-Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma ait olmak üzere yapılacak

-Kısıtlama en fazla %10 ile sınırlı olacak. Bu oran sektörlere göre bakanlar kurulunca farklılaştırılabilecek (faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı vb. adlarla gider ve maliyet unsurları toplamının % 10 una kadar kısmı gider olarak indirilemeyecek)

-Yatırım maliyetine eklenen faiz vb. ödemeler sınırlamaya tabi olmayacak.

– Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri bu kısıtlamaya tabi olmayacak.

-Düzenleme 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.Mad.37
 
Şans Oyunları :

Başbayiler hariç olmak üzere şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon vb. satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim vb. ödemeleri stopaj kapsamına alınmıştır. Mad.38

Yürürlük tarihi yayımını izleyen aybaşından itibarendir.

İndirimli Kurumlar Vergisi :

Bakanlar kurulunca belirlenecek illerde yatırıma başlama tarihinden itibaren, bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50 sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere, yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı %80 e kadar arttırmaya %0 a kadar indirmeye Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Yatırımcı böylece yatırım tamamlanmadan teşvikten yararlanmaya başlayacaktır.

Bu düzenleme 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacaktır.

Yatırıma başlanmadan önce indirimli kurumlar vergisi uygulanan hallerde, yatırımın tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir. Mad.39

12- 6111 SAYILI YAPILANDIRMA BORÇLARINI İHLAL EDENLERE GETİRİLEN KOLAYLIK:

Taksit tutarlarını süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler geç ödeme zammıyla birlikte 31.10.2012 tarihine kadar ödemeleri koşuluyla 6111 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir. Mad.42

Aygül MUDURLU
SMMM

09.10.2012

http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3315

One Response to “6322 AATUHK İle Bazı Kanunlarda Yapılan Önemli Değişiklikler-Aygül Mudurlu”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Arşivler
Etiketler
Son Yorumlar
Kimler Çevrimiçi
Şuanda 69 ziyaretçi çevrimiçi
6 ziyaretçi, 63 robot, 0 üye
Aralık 2018
P S Ç P C C P
« Oca    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Şuanda 69 ziyaretçi çevrimiçi
6 ziyaretçi, 63 robot, 0 üye
Bugünkü Maksimum Ziyaretçi Sayısı: 91 de 05:53 pm UTC
Bu ay: 114 de 12-03-2018 01:05 am UTC
Bu yıl: 649 de 07-06-2018 10:18 am UTC
Tüm zamanlar: 649 de 07-06-2018 10:18 am UTC